Available courses

Սայաթ-Նովա.կենսագրությունը,ստեղծագործությունը.<<Աշխարհումս ախ չիմ քաշի>> բանաստեղծության ուսուցումը:

Թեմայի նպատակն է դասակարգել պետություններն ըստ պետական կարգի եվ կառուցվածքի: Սահմանել  միապետական եվ հանրապետական կառավարման ձեվերը, դաշնային եվ միասնական կառուցվածքը, բերել օրինակներ:


21րդ դարում գլոբալացման և համընդհանուր ինտեգրացիայի պայմաններում համացանցը և օրեցօր  զարգացող նորագույն տեխնոլոգիաները դառնում են ցանկացած հասարակության առօրյայի անբաժանելի մասը։ Միջազգային համակարգը թևակոխել է նոր դարաշրջան, որում կառուցվածքային փոփոխություններ են ընթանում և իշխանությունը գոյակցում է տեխնոլոգիական առաջընթացի և կարողությունների հետ։

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը և տարբեր սուբյեկտների կողմից օգտագործումը առաջնային են դարձրել կիբեռանվտանգության ապահովման խնդիրները:Կիբերտարածքում (տեղեկատվության, կառավարման, հեռահաղորդակցության, հաշվիչ համակարգերի, նրանց հետ աշխատող անձնակազմի և տեղեկատվական հոսքերի համախմբություն) ակտիվ գործում են տարատեսակ հանցավոր խմբավորումներ, իրականացվում է տնտեսական և ռազմական լրտեսություն, փորձ է արվում շարքից հանել ձեռնարկություններն ու ենթակառուցվածքային օբյեկտները: Կիբերանվտանգությունը լայն հասկացություն է, որը անվտանգության տարբեր միջոցներ ու մոտեցումներ է ենթադրում: Միջազգային Հեռահաղորդակցությունների Միության սահմանման համաձայն, կիբերանվտանգությունը ենթադրում է անվտանգության ապահովման ռազմավարություն և սկզբունքներ, անվտանգության երաշխիքներ, ռիսկերի կառավարման մոտեցումներ, գործիքակազմի, ապահովագրություն և տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են օգտագործվել կիբերմիջավայրի, կազմակերպությունների և օգտատերերի ռեսուրսների պաշտպանության համար: Խոսքը ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ ռազմական կիբերտարածության պաշտպանության մասին է, որը կարող է վնասել փոխկապակցված ցանցերն ու տեղեկատվական ենթակառուցվածքները: Հաշվի առնելով Հայաստանում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման բարձր տեմպերը` արդիական է դառնում ենթակառուցվածքների պաշտպանության խնդիրը, որն առանցքային նշանակություն ունի տնտեսության և պետության տարբեր բնագավառների կենսագործունեության համար:


Ինչ է իրենից ներակայցնում մեխանիկական շարժումը։ Բնության մեջ որտեղ կարող ենք հադիպել նման շարժման։


;

Շուկայական տնտեսության ձևավորման և զարգացման կարևոր բաղկացուցիչներից է փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը (ՓՄՁ): ՓՄՁ-ն իրենից ներկայացնում է գործունեության տեսակ, որն իրականացվում է տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից օրենսդրության պահանջներին համապատասխան և ուղղված է շահույթի ստացմանը: Միևնույն ժամանակ, այն ձեռնարկատիրության մյուս սուբյեկտների համեմատությամբ հարաբերականորեն ինքնուրույն է, գործում է սեփական ռիսկի վրա և կրում է լիակատար գույքային պատասխանատվություն: Համաշխարհային փորձը վկայում է, որ այս ոլորտի զարգացումը կարող է արդյունավետ կերպով նպաստել բնակչության զբաղվածության ապահովմանը, մի շարք կարևորագույն սոցիալական խնդիրների լուծմանը, տնտեսության մենաշնորհացման դրսևորումների զսպմանը և մրցակցության խորացմանը, ինչը շուկայի զարգացման գրավական է հանդիսանում: ՓՄՁ-ն ոչ միայն գործարարության ոլորտի ձև է, այլ նաև մտածողության և ապրելակերպի դրսևորում` տնտեսական դաշտում գործունեություն ծավալել ցանկացող յուրաքանչյուր մարդու համար: Իր տեսակի մեջ, այն համատեղում է պետության, հասարակության, սեփականության և սոցիալական շահերը, որոնք իրականացվում են մի շարք գործոնների փոխներգործության շնորհիվ: Զարգացած, կայուն և դինամիկ աճ ունեցող, ներքին և արտաքին շուկաներում բարձր վարկանիշ ձեռք բերած շատ երկրներում համախառն ներքին արդյունքի մեծ բաժինը ձևավորվում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության հաշվին, քանզի հենց մանր գործարարությունն է, որ մշտապես խթանում է տնտեսության, բնակչության կենսագործունեության տարաբնույթ ոլորտները:

փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բուռն զարգացումը կարևոր գործոն է վերջին տասնամյակներում ձևավորված համաշխարհային տնտեսության զարգացման ընթացքում: Ընդ որում, դրանք իրենց կայուն տեղն են զբաղեցնում զարգացման տարբեր մակարդակ ունեցող երկրների տնտեսական և սոցիալական համակարգերում: Փոքր և միջին ձեռնարկությունները գործում են տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում /առևտրի և սպասարկումների ոլորտից մինչև բարձր տեխնոլոգիաներ օգտագործող և գիտատար արտադրանք թողարկող արտադրությունները/ և ազատ մրցակցություն ծավալելու բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում ապրանքներ արտադրողների և ծառայություններ մատուցողների միջև:


. Միապետություն, միջազգային եզրույթով«մոնարխիա»: Հին Հունաստանում «մոնոս»- մեկ, միակ եվ «արխոս»-ղեկավար, առաջնորդ: Կառավարման միապետական ձեվը առաջացել է ստրկատիրական հասարակարգում: Հին  Եգիպտոսի, Բաբելոնի, Հնդկաստանի եվ այլ քաղաքակրթություններում: Ներկայումս աշխարհում իրական միապետական կարգեր ունեն 30 երկիր, իսկ ձեվականորեն՝ ավելի քան  40 երկիր: Ավստրալիան, Կանադան, Նոր Զելանդիան եվ Մեծ Բրիտանական  համագործակցության մի քանի այլ երկրներ, որտղ պետության իրավական ղեկավարը համարվում է Մեծ Բրիտանիայի թագուհին: Միապետություն են  համարվում կայսրությունը, թագավորությունը, իշխանությունը, Էմիրությունը, սուլթանությունը եվ Վատիկանի պապական թագավորությունը:


Մակբայը, ի տարբերություն հատկանիշ ցույց  տվող մյուս խոսքերի մասերի, որոնք առարկայի հատկանիշի իմաստ ունեն, ցույց է տալիս հատկանիշի հատկանիշ: Դա նշանակում է, որ մակբայները կարող են դրվել այն խոսքի մասերի վրա, որոնք առարկայի հատկանիշի իմաստ ունեն:


Առանց տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ), մեր օրերում աներևակայելի է առաջընթացը պետական և հասարակական գործունեության ցանկացած բնագավառում: Համապատասխան ենթակառուցվածքի զարգացումը, տեղեկատվական հասարակության ստեղծումը և  համաշխարհային տեղեկատվական ոլորտում ակտիվորեն ներգրավվելը մեր երկրի առաջնային խնդիրն է համարվում: Այս խնդրի հաջող լուծմանը վճռորոշ նշանակություն է շնորհվում՝ այնպիսի ռազմավարական նպատակների հասնելու համար, ինչպիսիք են ժողովրդավարական, ազատ և իրավական պետության ստեղծումը, քաղաքացիական հասարակության զարգացումը, երկրի անվտանգությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և ահաբեկչության դեմ պայքարը:

Վճռորոշ նշանակություն ունի այն, որ ինֆորմատիկա  առարկան պետք է ոչ միայն տեխնիկական կարողություններ ու հմտություններ տա աշակերտին, այլև պետք է բարենպաստ պայմաններ ստեղծի ազգային և համամարդկային արժեքներ կրող, ազատ անհատի ձևավորման համար:


Այս դասընթացը նախատեսված է տարրական դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների և մայրենին ուսումնասիրողների համար:

Թեման իր մեջ ներառում է աշխարհի բնակչությունը, բնակչության բնական և մեխանիկական աճերը, վերարտադրության տիպերը, ռեժիմները, ժողովրդագրական քաղաքականությունը, բնակչության կազմը, տեղաբաշխումն ու տարաբնակեցումը:

Քիմիական ռեակցիայի արագության ուսումնասիրումը թույլ է տալիս բացահայտել բարդ քիմիական փոխարկումների իրական մեխանիզմը, որն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս ղեկավարել թե՛ արդյունաբերության տարբեր բնագավառներում, թե՛ կենդանի օրգանիզմներում ընթացող քիմիական պրոցեսները:

Դասընթացը նախատեսված է  ավագ դպրոցի աշակերտների և դասավանդող ուսուցիչների համար:

Դասընթացի ժամանակ կփորձեմ բացահայտել Զոհրապի կյանքի հայտնի  ու  անհայտ  էջերը, նրա  ստեղծագործությունների  վերլուծությանը կանդրադառնամ:Ներկայացված  են հետաքրքիր  նյութեր,  որոնք  կարելի  է օգտագործել  դասաժամերի ընթացքում: Կարծում  եմ՝ հետաքրքիր  կլինի այս  ամենը իմանալ:

Դասընթացը նախատեսված է ավագ դպրոցի ուսուցիչների և դիմորդների համար: Այն կտևի երեք շաբաթ: Այդ ընթացքում կկրկնենք եռանկյունաչափական ֆունկցիաների հատկությունները, կկառուցենք դրանց գրաֆիկները, կլուծենք մի շարք խնդիրներ: 

Այս դասընթացը նախատեսված է 8-րդ դասարանում սովորող աշակերտների և այդ դասարանում դասավանդող ուսուցիչների համար:

Առաջադրանքների  լուծումն արդյունավետ է կազմակերպել միասնական խնդրի լուծման եղանակով։Տրված դիրքում առաջադրանքի վերլուծության համար կարելի է կիրառել քայլի հերթի փոխման մեթոդը։Եթե քայլը լինի  սևերինը, ապանրանք ունեն երկու հնարավորություն։1.Ա h6-h7 կամԱh6-h5: Երկու դեպքում էլ սպիտակների թագուհին մատ կարող է անել g7 կամ g5  դաշտերից։Սակայն թագուհին a6 դաշտից gուղղաձիգմեկ քայլով գնալ չի կարող։Հնարավոր է այդ երկու դիրքերից սպիտակների համար նպաստավորը սևերի արքայի h5 դաշտում գտնվելն է, քանի որ սպիտակների թագուհին h3 դաշտից կարող է մատ անել։Հետևաբար  սպիտակների թագուհին պետք է կանխի սևերի արքայի նահանջը h7 դաշտ, իսկ a6,h7 ,h3 դաշտերի հատման կետը  d3 դաշտն է։Հետևաբար առաջադրանքի լուծումը 1.Թa6-d3 քայլն է։

Դասընթացն այն մասին է,թե ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ շարժողական ակտիվությունը մարդու օրգանիզմի,առողջական վիճակի վրա:Ներկայացվում է և՛ դրական,և՛ հնարավոր բացասական  հետևանքները,շարժողական ակտիվության դերը տարբեր տարիքային խմբերի համար,դրա բացակայության ազդեցությունն օրգանիզմի վրա,ֆզիկական ծանրաբեռնվածությունների դեպքում ճիշտ սննդակարգի կարևորությունը,բուժական ֆիզկուլտուրայի դերը:

Ողջույն,սիրելի   մասնակիցներ:

Ներկայացնում   եմ    <<Երկրաչափական պատկերներ  տարածության մեջ>   դասընթացս:Այն   բաղկացած   է    չորս     բաժնից, տևելու   է   չորս   շաբաթ: 1-ին, 2-րդ, 3-րդ,   բաժիններում  կներկայացնեմ  բազմանիստերը, պտտական մարմինները,մարմինների ծավալները։ 4-րդ  բաժնում  ամփոփում  կանցկացնենք,իսկ   <<Քննարկում>> բաժնում  կփոխանակենք   կարծիքներ,  խորհրդատվություն, մտքեր   կգրենք։
Դասընթացի նպատակն է․
Տարածության մեջ երկրաչափական պատկերների ու մարմինների հատկությունների և առնչությունների համակարգված ուսումնասիրման միջոցով զարգացնել սովորողների տարածական պատկերացումները, պատկերային և տրամաբանական մտածողությունը, ճանաչողական ունակությունները, կյանքի տարբեր իրադրություններում ծագող կիրառական խնդիրներ լուծելու, գործողությունների պլան մծակելու, գծապատկերներով և պայմանանշաններով կողմնորոշվելու , երկրաչափության լեզվի գործածմամբ հաղորդակցվելու կարողությունները, ինչպես նաև հարակից ուսումնական բնագավառներն ուսումնասիրելու, հետագա կրթությունը շարունակելու , ինքնակրթությամբ զբաղվելու, աշխատանքային և առօրյա իրադրություններում կիրառելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներն ու հմտությունները, նպաստել նրանց սոցիալականացմանն ու արժեքային համակարգի ձևավորմանը։


Դասընթացը նախատեսված է 9-11-րդ դասարանների աշակերտների,դասավանդող ուսուցիչների,ծնողների համար։

https://elearning.armedu.am/pluginfile.php/12899/course/summary/Anush%20slayd.pptx

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ  ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐ ԵՎ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

1.1Աշխարհագական օբյեկտների գեղարվեստական ընկալումը      

1.2Աշխարհագրական-հայրենագիտական  նյութի օգտագործումը            <<Հայրենագիտություն և տուրիզմ>> առարկայի դասերին

1.3Աշխարհագրական-հայրենագիտական  նյութի օգտագործումը

<<Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասերին>>

 

 ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ  ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԵՐԻՆ

2.1 Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը << Հայկական լեռնաշխարհ>> թեմայի դասերին

2.2  Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը ՀՀ Շիրակի , Լոռու , Տավուշի մարզեր թեմաների դասերին

2.3 Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը ՀՀ Արագածոտնի , Կոտայքի ,  Գեղարքունիքի մարզեր թեմաների դասերին

2.4 Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը ՀՀ  Արմավիրի , Արարատի , Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզեր թեմաների  դասերին

2.5 Գեղարվեստական ստեղծագործություների օգտագործումը Երևանի և Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր բնութագրի ժամանակ

Եզրակացություններ  և առաջարկություններ

Գրականություն 1. Թեև Անի քաղաքի մասին լույս են տեսել բազմաթիվ աշխատություններ, հրավիրվել են բազմաթիվ գիտաժողովներ, սակայն Հայոց միջնադարյան քաղաքական, հոգևոր- մշակութային, սոցիալ-տնտեսական կենտրոնի, հայ քաղաքաշինության այս գլուխգործոցի պատմությունը շարունակում է մնալ անսպառ աղբյուր հետազոտողների համար:

  Անին իր աշխարհագրական անառիկ դիրքով, իր հարուստ ու բազմաբովանդակ պատմությամբ, կարելի է ասել, միջնադարյան Հայաստանի քաղաքներից լավագույնն է:

  Անի քաղաքը բազմիցս ուսումնասիրված լինելով հանդերձ չի դադարում մնալ գիտնականների, հետազոտողների և հետաքրքրությունների լայն շրջանակ ունեցողների ուշադրության կենտրոնում: Այդ են վկայում նորագույն հրապարակումները Անիի մասին: Օրինակ, թուրքական Hurriyet պարբերականում հոդված է զետեղվել, որտեղ ասվում է, որ Թուրքիայի Մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունը շարունակում է իր ջանքերը, որպեսզի Անի քաղաքը հայտնվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցուցակում, բրիտանական հեղինակավոր “Daily Mail” պարբերականը անդրադառնալով <<կորուսյալ քաղաքներ>>-ին, նշում է նաև Անիի` զբոսաշրջության համար կարևոր և հետաքրքիր վայր լինելը:Իսկ www.ancient-origins.net կայքը տեղեկացնում է, որ Կարսում տեղի է ունեցել թուրք ուսումնասիրողների կողմից կազմակերպված «Անիի ստորգետնյա գաղտնիքները» խորագրով գիտաժողով:

  ՆՊԱՏԱԿԸ_ Գնահատել Անիի` որպես քաղաքական, հոգևոր-մշակութային, արհեստների և առևտրի կենտրոնի, ունեցած բացառիկ դերակատարումը Բագրատունյաց թագավորության բարգավաճման գործում, որի ուսումնասիրումը հույժ կարևոր է հայոց պատմության տվյալ ժամանակաշրջանի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում կազմելու և վիճահարույց հարցերի պատասխանները գտնելու համար:
 2. ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ_

  1 Ներկայացնել Անի քաղաքի նախապատմության ու տեղանվան ստուգաբանության ուղղությամբ արված տեսակետները, հիմնավորել դրանց վերաբերալ մեր կողմից առավել ընդունելի տարբերակները:

  2. Պարզել, թե ինչ միջոցներով Բագրատունիները տիրացան Անիին` համադրելով աղբյուրները:

  3. Վեր հանել Անին մայրաքաղաք հռչակելու դրդապատճառները:

  4. Հաստատել <<Անիական շրջան>> անվան կիրառման հավաստիությունը:

  5. Բացահայտել Անիում Բագրատունյաց արքաների կողմից իրականացրած ձեռնարկումների շարժառիթները:

  6. Ապացուցել, որ արհեստների ու առևտրի խոշոր կենտրոն դարձած Անիով էր պայմանավորված Բագրատունյաց թագավորության աննախադեպ վերելքը:

  7 Ցույց տալ, որ Անին եղել է հայ ճարտարապետության կենտրոն

Հարգելի  մասնակիցներ  այս  դասընթացում  կծանոթանաք տարրական դասարաններում գումարում, հանում գործողությունների և դրանց հատկությունների ուսուցմանը ,  գումարման և հանման հատկությունների կիրառմանը բանավոր և գրավոր հաշվումները ռացիոնալ ձևով կատարելիս:


Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝  Մանե  Յոլչյան:
Հարգելի մասնակիցներ,

Ողջունում եմ Ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այս դասընթացում դուք կծանոթանաք Պյութագորասի թեորեմայի ապացուցման տարբեր մոտեցումներին:

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝  Վալյա Կոլոլյան:ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՒ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԵՎ  ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԻՋՈՑ


Րաֆֆու ՙՙՍամվել՚՚ վեպի կերպարները վերլուծում ենք մի քանի տեսանկյունից.առանձնացնում ենք հայրենասեր և դավաճան,արյունակից և ոչ արյունակից, գաղափարը իրենց մեջ կրող և դրա իրականացմանը նպաստող հերոսներ:Մեր առջև դրված նպատակին հասնելու համար օգտագործում ենք դերային խաղ, Վենի դիագրամ, ձնագնդի, հարցաշար և այլ մեթոդներ ու հնարներ:

Օգտագործելու ենք  սահիկաշար, տարբեր նկարներ ու նյութեր համացանցից:

Ներկայացնելու ենք բեմադրություն .Սամվելի և հոր կռիվն ու հոր սպանությունը,որը կմեկնաբանի հեղինակը:

Դասընթացը ներկյացվում է պատմության մեջ կարևորագույն մի դարաշրջան, որը նվիրված է Նապոլեոնյան դարաշրջանին:

Ներկայացվելու  Նապոլեոն Բոնապարտի կյանքը, ծագումը, կատարած հետաքրքիր քայլերը

Курс предусматривает рассмотрение вопросов, освещающих требования к современному уроку .Также изучается порядок создания технологической карты урока как инструмента методического обеспечения  и критерии эффективности современного урока.

 Вопрос имеет немаловажное значение не только в теоретическом, но и в практическом плане. Нельзя четко организовать учебный процесс, не выделив типы уроков по тому или иному признаку, не выделив, какой из них наиболее подходит для решения поставленных педагогических задач.

Побудить интерес к предмету - одна из важных задач каждого учителя. Экспериментально доказано, что применение разнообразных форм работы поддерживает активность внимания и снижает утомляемость. Различные формы обучения при изложении нового материала и обобщении знаний учащихся на любой ступени обучения приобретают все большее значение. Так при обобщении знаний учащихся, активизируются, формируются умения применять знания, самостоятельно мыслить. Проведение различных форм на уроках повышает интерес учащихся к предмету, помогает ученикам обобщить и закрепить знания по темам, способствует формированию умений, работать коллективно и повышает ответственность за качество учебы.Всякий урок имеет своеобразие, отличается от другого по своим целям, содержанию, методам, структуре, поведению учителя и учащихся и по многим другим параметрам. Уже давно в педагогике появилась потребность выделить среди методически разнообразных уроков уроки, характеризующиеся определенными общими признаками. Этот вопрос имеет немаловажное значение не только в теоретическом, но и в практическом плане. Нельзя четко организовать учебный процесс, не выделив типы уроков по тому или иному признаку, не выделив, какой из них наиболее подходит для решения поставленных педагогических задач.Урок издавна был объектом классификации, но, к сожалению, до сих пор эта достаточно сложная проблема не разрешена, и в педагогике единая типология уроков отсутствует. До сих пор наблюдаются различные подходы к классификации уроков.

Հարգելի ուսուցիչներ ես Գայանե Կոստանդյանն եմ։ Աշխատում եմ Կոտայքի մարզի Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցում որպես ինֆորմատիկայի ուսուցիչ և համակարգչային օպերատոր։ Ուրախ եմ ձեզ հետ այս դասընթացն անցկացնելու։ Թեմայի ընտրությունը պատահական չի։ Այն կապված է «Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրի ներդրման հետ, որի  «նպատակը ՀՀ կրթական համակարգին և համընդհանուր մոտեցումներին համահունչ արդյունավետ ֆինանսական կրթության ծրագրի իրականացման միջոցով սովորողների անձնական ֆինանսների կառավարման  կարողությունների զարգացումն է» (ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ «Մաթեմատիկա» և «Հանրահաշիվ» առարկաների ուսուցիչների համար):

Մեր կյանքն առանց ֆինանսների անհնար է պատկերացնել։ Ուստի ծրագիրը տեղին է ու ժամանակին։ Հուսով եմ, որ այս դասընթացը կօգնի հատկապես մաթեմատիկայի ուսուցիչներին իրենց ստացած գիտելիքները կիրառել նաև համակարգչի օգնությամբ։

E-mail` gayane0803@rambler.ru, gayanekostandyan6@gmail.com,   fantan@schools.am


Հարգանքներով` Գայանե Կոստանդյան

Կոտայքի մարզի Ֆանտանի միջնակարգ դպրոց


Նկարագիր

Անժելա Միքայելյան - ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի թիվ 7 հիմնական դպրոցի պատմության ուսուցչուհի:

Ողջունում եմ ձեզ և ցանկանում տեղեկացնել որ <<Գարեգին Նժդեհ >> թեմայով այս դասընթացում նախատեսում եմ կատարել հիմնախնդիրների հետազոտություն, վերլուծություններ, թեստային աշխատանք և նոր տեխնոլոգիաների կիրառում:

Դասընթացս բաղկացած է 3 մասից

Թեմա 1- Գարեգին Նժդեհի կյանքն ու գործունեությունը

Թեմա 2- Գարեգին Նժդեհի Ցեղակրոն գաղափարախոսությունը

Թեմա 3- ամփոփիչ ստուգողական աշխատանք

 Նպատակս է՝

Բազմադարյան պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդը տառապանքներով լի ուղի է անցել:Բայց հայի ազատատենչ ոգին չի հանդուրժել ոչ թշնամություն, ոչ ճնշում:Ամեն սերունդ իր ուԺերի չափով պահպանել ու մեզ է հասցրել հայրենիքի շունչն ոգին անթեղած քարերն ու շինությունները: Պատմությունը ինչքան է վերուվարել այս մի կտոր հողի վրա, բայց այն նորից վեր է հառել խրոխտ ու նորովի: Վեց դար շարունակ հայ ժողովուրդը մտածել ու ուղիներ է փնտրել իր կորցրած  անկախությունը վերականգնելու համար: Եվ ահա 20-րդ դարասկզբի հերոսամարտերի դասերը ուսանելի էին, երբ մի բուռ քաջեր, նշխար-նշխար հավաքելով ու փրկելով <<ժողովրդի արժանապատվությունը>> վերստեղծեցին հայոց պետականությունը,որն այսօր մեր հայրենիքն է: Նահատակվեցին նրանք, արտաքսվեցին ու աքսորվեցին ՝ չվայելելով սեփական հաղթանակի արդյունքը, սեփական հայրենիքի գոյության բերկրանքը: Այդ երևելիներից էր Գարեգին Նժդեհը:

Գարեգին Նժդեհ- ճշմարտության և արդարության ուժ, ով միավորեց և տասնապատկեց Հայրենիքի ու Սփյուռքի ՝ամբողջական հայության զավակներին՝ Հայկյան ոգով  իրենց կյանքը Արցախյան ազատամարտին անմնացորդ նվիրումով կերտելու հաղթանակը:Գարեգին Նժդեհը ապագա հաղթանակների կարևորագույն գրավականը համարում էր հայրենասիրական ոգով դաստիարակված  երիտասարդությունը:Նրա մեջ ներդաշնականորեն միաձուլված էր զինվորականն ու մտավորականը, ազգային բարոյախոսն ու քաղաքական գործիչը:

Գարեգին Նժդեհ- Ցեղակրոն գաղափարախոսության և շարժման հիմնադիր: Նրա գործունեության շնորհիվ էր, որ տապալվեց Զանգեզուրը Լեռնային Ղարաբաղի և Նախիջևանի օրինակով Ադրբեջանին բռնակցելու թուրք- բոլշևիկյան ծրագիրը:Նժդեհի կյանքն ու գործունեությունը ստեղծել են մեր այսօրվա պատմությունը, իսկ նրա թողած հոգևոր ժառանգությունը վիթխարի նշանակություն ունի նոր սերունդների ձևավորման հարցում:

Նժդեհն ասել է.<<Երբ անձը կամ ժողովուրդը իր մեջ մեռցնում է վախը և սեփական կամքի ուժով ոտքի է կանգնում, նրան չի՛ք է պարտություն, նա  անպա՛րտ է>>:


Հարգելի մասնակիցներ,

Ողջունում եմ Ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այս դասընթացում դուք կծանոթանաք Անհատական հանձնարարությունների փոխստուգման մեթոդիկային:

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝  Արևիկ Պետրոսյան:


Ուղղանկյուն եռանկյունը այն  երկրաչափական պատկերներից է, որը շատ է կիրառարվում է առօրյայում:

Այդ իսկ նպատակով սանկանում եմ իմի բերել նրա վերաբերյալ գիտելիքները:

Դասընթացը նախատեսված է 11-րդ դասարանում սովորող աշակերտների և  դասավանդող ուսուցիչների համար: Դասընթացը իր մեջ ներառում է հայ մեծ արձակագիր Ակսել Բակունցի կենսագրությունը,  հայ գյուղաշխարհը ներկայացնող հերոսների բնութագիրը, բնութայան և մարդու սերտ կապը ,, <<Ալպիական մանուշակ>> պատմվածքի գաղափարը,  լեզվաոճական միջոցների կիրառումը, բառ-պատկերի հոգեբանական շերտերի առկայությունը    Բակունցի պատմվածքներում:


Կայքի նորություններ

Picture of Հեռավար Ուսուցում
Ավարտվեց «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը
by Հեռավար Ուսուցում - Monday, 11 June 2018, 2:48 PM
 

db7fe09008f7398fa1da80f877473d13.jpg

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) «Հեռավար ուսուցում» elearning.armedu.am  համակարգում ավարտվեց տարբեր առարկաների ուսուցիչների համար կազմակերպված «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը (07.03.2018 - 04.05.2018), որի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացան...

Read the rest of this topic
(83 words)
 
Picture of Արարատ Մովսեսյան
ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ >
by Արարատ Մովսեսյան - Saturday, 24 March 2018, 11:13 AM
 

Ողջույն հարգելի կոլեգաներ

Այս թեմայով փորձել եմ ներկայացնել Հայ ժողովրդի ծագման վերաբերյալ որոշ մանրամասներ: Հավաստող փաստեր Հայ ժողովրդի տեղաբնիկ լինելու, Հայ ժողովրդի կազմավորման երկարատև գործընթացի /Ք.ա. 7-րդ դարի վերջից Ք.ա.2-րդ դարի սկիզբ/ վերաբերյալ:


Picture of Հեռավար Ուսուցում
learning.armedu.am
by Հեռավար Ուսուցում - Friday, 23 February 2018, 3:39 PM
 

2011-2017թթ.  գործել է «Հեռավար ուսուցման» learning.armedu.am կայքէջը: