Կայքի նորություններ

Picture of Հեռավար Ուսուցում
«Հեռավար ուսուցում» համակարգում դասընթացների ստեղծման և վարման չափանիշներ
by Հեռավար Ուսուցում - Friday, 9 April 2021, 10:21 PM
 

ՈւշադրությունՀամակարգում հեռավար դասընթաց վարելու հնարավորություն ստանալու համար պետք է ներկայացվի դասընթացի համառոտ նկարագրությունը (նպատակը, աշխատակարգը) և բովանդակության 85%-ը, որը բավարարում է ձևակերպված չափանիշներին։

Մասնագիտական հեռավար վերապատրաստման դասընթացներ*

ուսուցիչն...

Read the rest of this topic
(491 words)
 
Picture of Մարինե Սահակյան
Հովհաննես Թումանյան. քառյակների վերլուծություն
by Մարինե Սահակյան - Tuesday, 2 June 2020, 10:46 PM
 

Քառյակը, չորս տողից բաղկացած բանաստեղծություն է։ Այն արտահայտում է մի ավարտուն միտք, գաղափար, պատկեր։ Քառյակն ունի խոհափիլիսոփայական բովանդակություն։ Լայնորեն տարածված է եղել արևելքի միջնադարյան բանաստեղծության մեջ և կոչվել է ռուբայի։ Հետագայում բանաստեղծության այս ձևը կիրառվել է նաև ...

Read the rest of this topic
(335 words)
 


Available courses

Թեմայի վերջնարդյունքները

Սույն թեմայի դասավանդման ավարտին վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցը կկարողանա՝

 • Իմանալ գենդեր և սեռ հասկացությունների տարբերությունները, գենդերն ուսումնասիրելու հիմնական մոտեցումներն ու ուղղությունները, ճանաչել և մեկնաբանել գենդեր հասկացության հարակից եզրույթները, ինչպես նաև՝ կրթության ոլորտում գենդերային բաղադրիչի ներառման տեղական և միջազգային օրենսդրական հիմքերն ու դրանց փոխկապակցվածությունը: 

 • Դիտարկել գենդերային բաղադրիչը որպես ներառական կրթության կազմակերպման և իրականացման անքակտելի բաղադրիչ:

 • Ճանաչել կրթության ոլորտում առկա այն գենդերային խնդիրները, որոնք կարող են խոչընդոտել ներառական կրթության գործընթացի լիարժեք ու արդյունավետ իրականացմանը:

 • Տիրապետել գենդերազգայուն և գենդեր-արձագանքող կրթության հիմնական սկզբունքներին:

 • Դիտարկել ուսումնառության գործընթացները, ուսումնական նյութերը, ծրագրերի բովանդակությունը, դասավանդումն ու ուսումնառությունը, ինչպես նաև գնահատումն ու հաղորդակցությունը քննադատական մտածողությամբ:

 • Տիրապետել համապատասխան հմտությունների՝ ձեռք բերած գիտելիքն այլ դասավանդողներին և կրթության ոլորտի դերակատարներին փոխանցելու համար:


Սիրելի՛ ուսուցիչ, 

Դուք ընտրել եք սովորողի ուսումնառության ռազմավարությունների վերաբերյալ ինքնուղղորդվող մի դասընթաց, որն օգնում է սովորողներին հասկանալ իրենց սովորելու գործընթացը:

Դասընթացը ներառում է 3 թեմա.

 1. Սովորածի մտապահում,
 2. Ուսումնառության ռազմավարություններ,
 3. Մետաճանաչողություն, քննադատական ու բարձր կարգի մտածողություն:

  

    <<Ուսուցման մեթոդը>> բարդ և բազմակողմանի հասկացություն է: Առաջին հերթին դա պայմանավորված է հենց ուսուցման գործընթացի բարդությամբ: Վերջինս իր մեջ ներառում է երեք կարևոր խնդիր՝ ի՞նչ սովորեցնել /կրթության բովանդակություն/, Ինչու՞... ինչի՞ համար սովորեցնել /կրթության նպատակ/ և ինչպե՞ս սովորեցնել /ուսուցման մեթոդիկա/: Կրթության բովանդակությունը /ի՞նչ սովորեցնել/ մատուցելու  և կրթության նպատակներ  /ինչու՞ սովորեցնել/ իրականացնելու համար անհրաժեշտ են որոշակի մեթոդներ, հնարներ, ձևեր: Հանդիսանալով ուսուցման գործընթացի միջուկը՝ մեթոդը իրար է կապում ուսուցման՝ նախապես պլանավորած նպատակը և վերջնական արդյունքը: Այսպիսով, ուսուցման գործընթացում մեթոդը ունի կապող օղակի բարդ և առանձնահատուկ դեր:

   

Հեգելն ասում էր. 

«Մեթոդը գործիք է սուբյեկտի ձեռքին, որի միջոցով

 վերջինս հարաբերվում է օբյեկտի հետ»

Սիրելի՛ մանկավարժ, 


Դուք ընտրել եք ինքնաուղղորդվող մի դասընթաց, որը վերաբերում է ներառող դասավանդում իրականացնելիս ՏՀՏ գործիքների կիրառմանը:

Դասընթացը ներառում է 3 ենթաթեմա.

 • Առցանց համագործակցության միջավայրեր և հաղորդակցման գործիքներ 

 • Ուսումնառության կառավարման համակարգեր

 • Առաջընթացի գնահատման առցանց գործիքներ:


Սիրելի՛ մանկավարժ, 


Դուք ընտրել եք ինքնաուղղորդվող մի դասընթաց, որը վերաբերում է կրթության առավել արդիական ուղղություններից մեկին` Ուսումնաառության համընդհանուր ձևավորմանը։ 


ՈւՀՁ-ն կրթության և դասավանդման ժամանակակից մի գործնական մոտեցում է, որը վերջին տարիներին լայնորեն կիրառվում է զարգացած կրթական համարակրգ ունեցող մի շարք երկրներում։ Այն, ինչ սովորելու եք այս ինքնաուղղորդվող դասընթացի ընթացքում կիրառելի է կրթության և առկա և առերես եղանակների դեպքում։  Դասընթացը բաղկացած է չորս առանձին թեմաներից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի երկու-երեք ենթաթեմա

Դասընթացի թեմաներն են.

 1. Ուսումնառութան համընդհանուր ձևավորում․ Ներածություն

 2. Նյութի ներկայացման ձևերի բազմազանություն

 3. Գործելու և գիտելինքերն արտահայտելու ձևերի բազմազանություն

 4.  Ներգրավման ձևերի բազմազանությունՍիրելի՛ մանկավարժ, 

Դուք ընտրել եք ինքնաուղղորդվող մի դասընթաց, որը վերաբերում է կրթության մեջ առավել հաճախ հանդիպող դժվարություններից մեկին` սովորողների վարքագծի կառավարմանը։


Դասընթացը ներառում է 2 թեմա․

 • Դասարանի կառավարման հիմնահարցը, 

 • Կանխատեսելի անցանկալի վարքագծի հաղթահարման քայլերը։

 
 


Վիքիպեդիայի առցանց դասընթացը նախատեսված է Հայաստանի տարբեր մարզերի և Արցախի Հանրապետության ուսուցիչների համար: Դասընթացի նպատակն է ուսուցիչներին ծանոթացնել Վիքիպեդիային և Վիքիմեդիա այլ հարթակներին և դրանց միջոցով նորարարական կրթության հնարավորություններին։ Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները կսովորեն Վիքիպեդիայի խմբագրման կանոնները, կստեղծեն կամ կբարելավեն Հայերեն Վիքիպեդիայի հոդվածներ, ինչպես նաև կծանոթանան դասապրոցեսում վիքիհարթակներն օգտագործելու հնարավորություններին։ Դասընթացի տևողությունը չորս շաբաթ է, շաբաթական երկու դասընթաց՝ յուրաքանչյուրը երկու ժամ տևողությամբ։ 

Падеж — это словоизменительная категория

Термин «падеж» называет грамматическую категорию изменяемых слов русского языка.

В русском языке существуют как изменяемые, так и неизменяемые слова. У изменяемых слов, принадлежащих к именам существительным, прилагательным, числительным и местоимениям, можно указать форму слова, которая соответствует определенному падежу. Исходя из этого, можно дать общее определение грамматической категории падежа:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Падеж — это грамматическая форма имени, указывающая на его отношение к другим словам в предложении.

Ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին                                                                                                                                                                    Այս դասընթացի հեղինակը Նոյեմբերյանի թիվ 2 հիմնական դպրոցի դասվար Քնքուշ Բաղդասարյանն է: 
Դասընթացի միջոցով երեխաները

. գաղափար կկազմեն գոյականի՝ որպես խոսքի մասինրա տեսակներիթվիհոլովների վերաբերյալ,                                                                                                                                                    .ձեռք կբերեն նորագույն տեխնոլոգիաներից օգտվելու կարողություն:                                                                                                                                                                                                         .կհմտանան էլեկտրոնային ռեսուրսներով գոյականի վերաբերյալ  խաղ-առաջադրանքներ կատարելու մեջ,                                                                                                                                           .կկարողանան տեքստի շուրջ  կատարել քերականական աշխատանքներ,                                                                                                                                                                                          ..կկարողանան սովորածը կիրառել գործնականում, .                                                                                                                      .                                                                                                                  

 Դասընթացը  կարող է հետաքրքրել տարրական դասարանների և հայոց լեզվի ուսուցիչներին:                                                                                                                                                Դասընթացը կազմված է 4 թեմաներիցորոնցից յուրաքանչյուրի առաջին բաժինը տեսական նյութն էՏեսական նյութի յուրացումն ավելի դյուրին դարձնելու նպատակով տեղադրված  են նաև տեսանյութ և տեսասահիկՁեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու համար երեխաները պետք է կատարեն դասընթացում տրված հանձնարարություններըիսկ գիտելիքների ստուգում կատարվելու է հարցաշարերի միջոցովԱնհասկանալի հարցերի համար նախատեսված է "Ֆորումբաժինը,որը կարող է նաև հետաքրքիր ու արդյունավետ քննարկումների հարթակ դառնալ ոչ միայն ուսուցիչների, այլև աշակերտների համար:

 


Չափումներ և կոտորակներ:

Մասեր: 

Մասերի համեմատումը:

Կոտորակ , համարիչ , հայտարար:

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ:

Կոտորակների համեմատումը:

Չափումներ և կոտորակներ:

Մասեր: 

Մասերի համեմատումը:

Կոտորակ , համարիչ , հայտարար:

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ:

Կոտորակների համեմատումը:

Հանրակրթական հիմնական դպրոցում 

 մայրենիի ուսուցման նպատակներն ու խնդիրները

Միջին դպրոցի սովորողը պետք է կարողանա՝

լիարժեք հաղորդակցվել հայերենով,

կառուցել  գրագետ և գեղեցիկ  գրավոր և բանավոր խոսք,

արտահայտել սեփական մտքերն ու տեսակետները,

սահուն ու արտահայտիչ կարդալ և պատմել,

հասկանալ տարբեր բարդության համեմատաբար ծավալուն գրավոր տեքստեր,

գրավոր շարադարել  սեփական մտքերն ու կարդացած անծանոթ տեքստերը,

գրել կարճ ռեֆերատներ:Ընդհանուր տեղեկություններ Հյուսիսային Ամերիկայի հայտնագործման պատմության, աշխարհագրական դիրքի, ափագծերի, մակերևույթի, կլիմայական գոտիների, ներքին ջրերի, բնական զոնաների մասին

Ներկայացնել 5-րդ դարի հայկական մշակույթը:

Նպատակը՝

 1. Բացատրել մշակույթ հասկացությունը.
 2. Տարբերակել հոգևոր և նյութական մշակույթը.
 3. Անդրադառնալ գրերի գյուտին,հիմնավորել Մ. Մաշտոցի և Ս. Պաթևի համագործակցությունը.
 4. Մ. Խորենացու տեղն ու դերը հայոց պատմության մեջ.
 5. Ա. Շիրակացի,թվերի առեղծվածը:


Դասընթացը պատրաստեց պատմության,հասարակագիտության,հայրենագիտության ուսուցիչ Ա. Բաբուրյանը:

Ք. Վանաձոր,Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20 հ/դ

20.05.2021թ.Հայոց ազգային տոները տարբեր ժամանակներում տարբեր դրսևորումներ և վերաիմաստավորումներ են ունեցել: Հայկական մշակույթը հնուց ի վեր, մինչ օրս էլ, աչքի է ընկնում իր բազմաթիվ և յուրօրինակ ազգային տոներով: Մենք բոլորս այս տոները նշում ենք:


Վայոց ձոր մարզի, Ելփինի միջնակարգ դպրոցի դասվար՝ Հասմիկ Միքայելյան

Հարգելի՛ աշակերտներ, այս թեման կնպաստի ձեր ստեղծագործական  ունակությունների, բանավոր խոսքի զարգացմանը,կկատարեք գործնական և  տնային հանձնարարություններ,կթափանցեք հեքիաթի հեքիաթային աշխարհ, կստանաք նոր գիտելիքներ:

 • Այս թեմայի շրջանակում աշակերտը կճանաչի հեքիաթի հրաշք աշխարհը ,
 • կիմանա  տարբերակել հեքիաթի տեսակները
 • կկարողանա այն ինչը չի տեսնում կյանքում, տեսնել այդ գեղեցիկ աշխարհում:

Հանելուկների պատասխանները գուշակելու և հյուսելու կարողության  շուրջ  տարվող աշխատանքների ներկայացում։ 

Имя существительное как часть речи.Разряды имён

 существительных

Սիրելի ուսուցիչներ, ձեզ եմ ներկայացնում տնտեսագիտության դասընթաց: 

Ներկայացնել  Շեքսպիրին  որպես անգլիացի բանաստեղծ, դրամատուրգ և դերասան։ Կարևորել Շեքսպիրին որպես    խոշորագույն անգլիալեզու գրող  ու աշխարհի լավագույն դրամատուրգ։

Ինչպես կյանքում, այնպես էլ հեքիաթների մեջ, մարդկային լավագույն ձգտումների ու երազանքների իրականացումը կատարվում է  երկարատև ու համառ պայքարի միջոցով:

Մարսողությունը գործընթացների համալիր է,որի հետևանքով օրգանիզմը ստանում է անհրաժեշտ օրգանական նյութեր,վերամշակում և դարձնում օրգանիզմի համար մատչելի։Մարդը՝ հետերոտրոֆ օրգանիզմ լինելով,սննդի հետ ստանում է պատրաստի օրգանական նյութեր։Որպեսզի դրանք յուրացվեն մետաբոլիզմի ընթացքում,դրանք պետք է ճեղքվեն տարրական մասերի։

Սնունդը օրգանիզմին ապահովում է էներգիայով և սննդանյութերով։Կյանքի համար անհրաժեշտ նյութերը մարդը ստանում է բուսական և կենդանական սննդի ձևով։Սննդի կազմի մեջ կան սպիտակուցներ,ածխաջրեր,ճարպեր,վիտամիններ,հանքային աղեր և այլն։Մմարսողության հետևանքով առաջանում են մարսողության արգասիքներ,որոնք հեռացվում են օրգանիզմից։Ճիշտ կազմված սննդակարգը պետք է պարունակի բոլոր անհրաժեշտ նյութերը ՝անհրաժեշտքանակությամբ և հարաբերակցությամբ,ինչպես նաև ավելցուկային նյութեր,որոնք ստամոքսային ուղում ապրող մանրէների համար  անհրաժեշտ միջավայր են։

Այսպիով օրգանիզմի լիակատար կենսագործունեության համար անհրաժեշտ են  թաղանթանյութ,վիտամիններ,սպիտակուցներ,ճարպեր,հանքային նյութեր,ջուր և այլ կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր։Այս դասընթացի միջոցով կբացահայտենք,թե որ՞ կատեգորիային է դասվում շախմատը։

Ի՞նչ ակնկալիք ունենք մենք շախմատ սովորող սենդից։

Հագելի աշակերտներ, ձեզ հետ մեկ շաբաթ կաշխատենք ձեր կողմից շաջ սիրված մի թեմայի մասին՝մաս Եվ ամբողջ։Կտեղադրեմ  տեսական , գործնական  նյութեր , հարցաշարեր , հղումներ, կից կօգտվեք բառարաններից թեման ավելի հեշտ ընկալելու նպատակով։                                                    

Կոտորակի հասկացությունը առաջացել է մի քանի հազարամյակ առաջ,երբ անհրաժեշտություն է առաջացել որոշ իրերի չափման համար (երկարություն, զանգված, մակերես և այլն), մարդիկ հասկացան, որ միայն ամբողջ թվերը բավարար չեն և անհրաժեշտ է մասի հասկացության ներմուծում՝ կեսի, 
երրորդի և այլն։ Կոտորակներով և նրանց հետ գործողություններով օգտվել են   հին հույները և եգիպտացիները։ Կա կոտորակային թվերը գրելու 2 եղանակ՝ սովորական      կոտորակներ և տասնորդական կոտորակներ։ 
Սովորական կոտորակի վերևի թիվն անվանում են համարիչ,
ներքևինը՝ հայտարար։  

Ծանոթանալ ՀՀ ջրագրությանը

Սևանա լիճը Կովկասի ամենախոշոր լիճն է, անուշահամ ջրով ամենաբարձր ու մեծ լճերից մեկն աշխարհում: Սքանչելի դիրքը, արևի շողերն անդրադարձնող ջրի կապուտակ հայելին, հնադարյան հուշարձանները, որոնց շուրջ ծփում են ալյակները, Սևանը դարձրել են հայկական բնության հրաշք զարդերից: Նրա անունը միշտ ուղեկցվում է "գեղեցկուհի", "մարգարտյա", "զմրուխտյա", իսկ ավելի հաճախ` "կապուտակ" բառերով:

<<Հայաստանի հրաշալիքները>> և հայկական ավանդական ուտեստները

Մեխանիկական ալիքներ, նրա տարածման արագությունը տարբեր միջավայրերում, ձայնային ալիքներ, նրանց բնութագրերը, երաժշտություն և աղմուկ, տարբեր հաճախության ալիքների ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:

Ժողովրդական բանահյուսության վերաբերյալ ստացած գիտելիքների ամփոփում:Բանավոր խոսքի զարգացում,բառապաշարի հարստացում:

Երեխաների   ընդունակությունների և շնորհի ակունքները նրանց մատների ծայրերին է :Մատներից, պատկերավոր ասած, հոսում են բարալիկ գետեր, որոնք   սնուցում են  ստեղծագործական միտքը:Որքան   մեծ է մանկական ձեռքի հմտությունը, այնքան  խելացի է երեխան:

Ա. Վ. Սուխոմլինսկի

Նպատակը- Հայաստանի աշխարհագրություն առարկայի ,,ՀՀ բնություն,, թեմայի հեռավար ուսուցումը նպատակ ունի օժանդակել ուսուցիչներին , աշխարհագրական վարժությունների, խաղ-նկարելուկների/ռեբուսներ/, թեմատիկ աշխատանքների, տեսասահիկների, տեսաձայնագրությունների և ավանդապատումների, աշխատելու առանցքային մոտեցումների, մեթոդական առաջարկությունների միջոցով ավելի լավ ճանաչելու հայրենի բնօրրանի լեռները, գետերը, լճերը ջրվեժները: Ուսուցիչների աշախարհագրական ակադեմիական պաշարները կհամալրվեն լրացուցիչ բազմազան ու բազմաբովանդակ նյութերով, աշխատանքներով ու խաղերով:

Խնդիրները- Հեռավար դասընթացում միմյանց փոխանցված գիտելիքները ու դասանյութերը կիրառելի կդառնան 9-րդ դասարանի ,,ՀՀ աշխարհագրություն,, դասընթացում,,  ,համեմելով ուսումնասիրվող դասանյութերը հարակից առարկաների հետ առնչվող լրացուցիչ պաշարներով՝ աշխարհագրական լրացուցիչ տեղեկություններ, գրականություն, ավանդապատումներ, արվեստ:Յուրաքանչյուր թեմա իր մեջ կներառի հետևյալ ենթաթեմաները՝ 

1. աշխարհագրությունչ/ընդհանուրր գաղափար/

2. աշխարհագրություն-գրականություն

3. աշխարհագրություն-ավանդապատումներ

4. աշխարհագրություն-արվեստ

5. աշխարհագրություն-երաժշտություն 

Թիրախային խումբ- աշխարհագրության ուսուցիչներ


Աշխարհում կա՞ մի մարդ, որի ձեռքը չի դիպչում հացի։  Թխվող հաց ու խիղճԱյս 2 հասկացությունների նույնացումը բանաստեղծական հաջող հնարանք չէ, այլ մեկը մեծարանքի ու գնահատանքի բազմաթիվ այն խոսքերից, որ մեր ժողովուրդը ձոնել է իր ազգային հացին` լավաշին: Ի տարբերություն այլ ժողովուրդների հացատեսակների՝ լավաշի մեջ խմորե միջուկի բացակայությունը այն ոչ միայն դարձնում է դյուրամարս, այլև` երկարակյաց: Հայաստանի որոշ շրջաններում լավաշն աշնանը թխում, չորացնում ու պահում էին ամբողջ ձմեռվա համար: Ուտելուց առաջ բավական է լավաշի վրա ջուր ցողել,մի քանի րոպե պահել կտորի մեջ, և ահա միանգամայն թարմ հացը զարդարում է սեղանը` պահպանելով իր համային նախնական որակները: Լավաշի այդ հատկությունը դարեր շարունակ նրան պարզապես անփոխարինելի է դարձրել երկարատև ճամփորդության մեկնողների և թշնամուց պաշարվողների համար:

Լավաշ թխելը ծիսական սուրբ արարողություն էր մեր նախնիների համար: Կեսգիշերին, երբ հարսներից մեկը հացի խմորը հունցում, վերջացնում էր առավոտյան թխելու համար, մատով խաչ էր քաշում խմորի վրա և երգում` հաց իս, արդար իս, արդար եզա վաստակ իս, ես քեզ շատ չարչկեցի, մեղա քեզ, ժամ կերթամ կա, թեզ եկո: Ընդունված կարծիք էր, որ եթե թոնրից հանված առաջին լավաշը պատված լիներ խոշոր բշտիկներով, դա գալիք առատության նշան էր:Լավաշ ունեն շատ ազգեր, այդ թվում նաեվ հայերը: Սակայն ոչ մի երկրում հացը չունի այդքան կարեվոր խորհուրդ ինչպես մեզ մոտ: Հացը` լավաշը հայերի համար ունեցել է հարատեվման խորհուրդ: Հայկական լավաշը արաբական կամ հնդակական լավաշներից առանձնանում է համային հատկություններով, որի պատճառով էլ այն հայտնի է աշխարհում:


Առարկա ցույց տվող բառերը կոչվում են գոյական: Առարկա ասելով հասկանում ենք՝

 • իրեր, oրինակ՝  պատ, աթոռ, ծաղիկ,
 • կենդանիներ, oրինակ՝ արջ, կրիա,
 • երևույթներ, օրինակ՝ երազանք, ամպրոպ և այլն,
 • անձինք, oրինակ՝ մարդ, աղջիկ, այդ թվում՝

1918 թվականի  գարնանը  լուծվում էր հայ  ժողովրդի լինել չլինելու  հարցը:Արևմտահայության   Մեծ  եղեռնով չհագեցած  թուրքական  բանակները նվաճեցին  Արևմտյան   Հայաստանի  ողջ  տարածքը,որի պաշտպանությունը ռուսական զորքերի  հեռանալուց հետո  իրականացնում էին  հայկական  կամավորական  ջոկատները և  նոր կազմավորվող հայկական բանակային  կորպուսի  զորամասերը:Ռազմաճակատը  ձգվում էր  Բաթումից  մինչև  ՈՒրմիա  լիճը՝ 720 կմ:1918թ. մայիսի  15-ին   թուրքերը  մտան Ալեքսանդրապոլ,գրավեցին այն և  շարժվեցին Արարատյան դաշտ:Հայկական զորքերի Երևանյան խմբավորման հրամանատարն էր  գեներալ-մայոր Մովսես  Սիլիկյանը:Նրա  հրամանով Սարդարապատի ուղղությամբ   զորքերը մայիսի 22-ին անցան  հարձակման:

ՏՀՏ-ի սրընթաց զարգացումն արդի ժամանակաշրջանում բնականաբար նոր պահանջներ է դրել նաև կրթական համակարգերի առջև ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում: ՏՀՏ-ը դարձել են որակյալ և արդիական կրթության հրամայական ու ուսուցման նորարարական գործիք:Այս  դասընթացի  նպատակը կայանում է  նրանում,որ  դասվանդողը կարողանա  ժամանականից  մեթոդներով  վարել  դասպրոցեսը  և  հասնել  ավելի  լավ  արդյունքի

    Խոսքի մասերը հատուկ են աշխարհի բոլոր լեզուներին, բայց, պայմանավորված լեզվի հիմնականում կառուցվածքային տիպով, տարբեր է նրանց որոշման հիմունքը, ուրեմն և՝ քանակը։ 

    Ըստ  արդի  լեզվաբանության  ընդունված  հայեցակարգի՝   հայերենի  խոսքի   մասերը   տասն են՝ գոյականածականթվականդերանունբայմակբայկապ (նախադրություն և ետադրություն),  շաղկապ,   վերաբերականձայնարկություն, որոնք որոշվում են համապատասխան բառախմբերի ընդհանուր նշանակությամբ։

Խոսքի մասերը կազմում են բարդ համակարգ, որի բաղադրիչները միմյանց նկատմամբ նույնանման կապի ու հարաբերության մեջ չեն։ Կան անմիջականորեն հարաբերակից խոսքի մասեր (օրինակ, կապը և շաղկապը, մի կողմից՝   գոյականը,   ածականը,   թվականը,   մակբայը,   մյուս կողմից՝ դերանունը)  և  ոչ-անմիջականորեն հարաբերակից խոսքի մասեր (օրինակ՝ ձայնարկությունը և բայը, թվականը և շաղկապը)։

   

Քերականական բնույթ 

Ըստ քերականական ընդհանուր բնույթի՝ խոսքի մասերը բաժանվում են երեք խմբի՝

 • նյութական (գոյական, ածական, թվական, դերանուն, բայ,մակբայ), որոնք արտահայտում են իրականությունը իր տարբեր հատկանիշներով,
 • քերականական (կապ, շաղկապ)՝ քերականական տարբեր հարաբերություններ,
 • վերաբերմունքային (վերաբերական, ձայնարկություն)՝ խոսողի վերաբերմունք։

Նյութական խոսքի մասերը, շնորհիվ իրենց անվանողական արժեքի, խոսքի մեջ կատարում են նախադասության անդամների պաշտոն։ Քերականական իմաստ արտահայտող խոսքի մասերը անվանողական արժեք չունեն և կոչված են արտահայտելու բառերի և նախադասությունների հարաբերությունները, նախադասության անդամ չեն դառնում։ Վերաբերմունքային կամ եղանակավորող բառերը արտահայտում են խոսողի դատողական կամ զգացական վերաբերմունքը, մեծ մասամբ վերաբերում են ողջ նախադասությանը կամ դրա մի անդամին՝ զանազան երանգներ հաղորդելով դրանց։ Նյութական իմաստ չունեն, չեն թեքվում, նախադասության անդամ չեն դառնում։

Ձևաբանական դասակարգում 

 Ձևաբանական տեսակետից խոսքի մասերն ընդունված է բաժանել երկու խմբի՝ թեքվող և չթեքվող (ըստ Աճառյանի՝ փոփոխելի և անփոփոխելի)։ Հայերենի համար այս բաժանումը պայմանական է այնչափով, որ բուն թեքվող խոսքի մասերն են գոյականը, բայը, ինչպես և դերանունների մի մասը, իսկ ածականը և թվականը, որոնք համարվում են թեքվող, հոլովվում են միայն փոխանվանական կիրառության դեպքում (լավը, լավից, երեքից, երեքով), իսկ չթեքվող համարվող խոսքի մասերը, թեև իրենց բուն կիրառության դեպքում չեն թեքվում, բայց մետալեզվում (որպես գործառական-իմաստային փոխանուններ) կարող են հոլովվել (ինքնանվանողական հոլովում, եթե-ից, բայց-ով, ըստ-ի)։ Նման տարբերակումը ևս տարբեր է լեզվից լեզու, օրինակ՝ չինարենը չունի թեքում, իսկ ճապոներենում գոյականը, դերանունը և մակբայը անփոփոխելի են, իսկ բայն ու ածականը՝ փոփոխելի։


Հարգելի մասնակիցներ,

Ողջունում եմ Ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այս դասընթացում դուք կծանոթանաք Անհատական հանձնարարությունների փոխստուգման մեթոդիկային:

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝  Արևիկ Պետրոսյան:


Հայաստանի Առաջին Հանրապետություն , Շնորհավոր ծնունդդ – Ռադիո Ագռավաքար

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական կյանքը

5.The demonstrative pronouns are this, that. They have two numbers this- these, that-those

‘This ‘  is used to point at what is nearer in time or space:’ that’  points at what is farther away in time or space.

I like this picture.It’s nice.

Do you know that man over there?

 Mummy, these flowers are for you.

Which shoes do you prefer - these or those ?


1.      Reciprocal pronouns are the groups  are the group-pronouns  ‘each other’ and ‘one another’.  They express mutual action or relation. The subject to which they refer must always  be in  the plural.

‘’Each other’’  generally implies only two, ‘one another’ two or more than two persons:

Paul and Jack live near each other.

Seated in a row  close to one another were three ladies- Ann, Hester and Julie.

Reciprocal pronouns preceded by a preposition are used as a prepositional indirect object:

In silence they stared at each other

Սովորողները արդեն գիտեն 9-րդ դասարանից որոշ տեղեկություններ բջջի օրգանական նյութերի մասին։

Այս դասին սովորողները կիմանան օրգանական նյութերի, տեսակները,  կառուցվածքային որոշ առանձնահատկությունները:

Այսօրվա դասի գիտելիքները սովորողները կօգտագործեն հաջորդ դասերին սպիտակուցների, ածխաջրերի,ճարպերի և նուկլեինաթթուների  կառուցվածքը ուսումնասիրելիս։

 Այս դասի թեման կապվում է իրական կյանքին հետևյալ կերպ ․աշակերտները կհասկանան օրգանական

 նյութերի աղբյուրները օրգանիզմի համար , նրանց կենսական նշանակությունը։


Կուսումնասիրենք 1877-1878 թթ ռուս -թուրքական պատերազմի սանձազերծման համար ստեղծված նպաստավոր պայմաններն ու պատճառները:Այն տևել է 10 ամիս և տեղի է ունեցել 2 ճակատով՝ Կովկասյան և Բալկանյան:Հայերն իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ունեցել Կովկասյան ճակատում և դրանով իրավունք էին վաստակել ստանալ աջակցություն հայկական հարցի լուծման համար:

                                    

                                                             Դասը պատրաստել է 88 դպրոցի տնօրեն Գայանե Հարությունյանը

                                                              Թեմային տրված է 10 ժամ:

   Առարկայի հիմնական խնդիրներն են.

երեխայի սոցիալականացումը, Ճանաչողական ակտիվության և շրջակա աշխարհի մասին գիտելիքներ ձեռք բերելու ինքնուրույնության ձևավորումը:         

    Նպատակ -   Նկարագրել Արեգակնային համակարգը՝ մոլորակները, Երկիրը, Լուսինը, դիտարկել Արեգակի լույսը, ջերմությունը՝ որպես Երկրի վրա կյանքի պահպանման կարևոր գործոն: Դիտարկել գլոբուսը որպես Երկրի մոդել և ցուցադրել թե ինչպես է Երկրի պտույտը Արեգակի և իր առանցքի շուրջը պայմանավորում գիշերվա և ցերեկվա, եղանակների հերթագայությունը: Բացատրել, որ մարմիններն ընկնում են Երկրի ձգողականության պատճառով:  

Բացատրել, որ Արեգակի շուրջ պտտվող 8 մոլորակներից մեկը՝ Երկիր մոլորակն է: 

 

   

         Այվազովսկու կտավի առջև

Ելած՝ օվկիանի անզուսպ ալիքներ,

Ծանր հորձանքով զարկվելով դեպ վեր,

Լեռնանում էին՝, գոռալով ահեղ,

Եվ մրրիկն ուժգին շնչում էր այնտեղ՝

Անեզր ու անվերջ։

"Կանգնեցե՛ք",-գոչեց վրձինը ձեռքին

Կախարդ ծերունին հուզված տարերքին.

ՈՒ լուռ, հնազանդ հանճարի ձայնին՝

Գոռ ալիքները փոթորկի ժամին

Կտավի վրա

Կանգնած են ահա։

                   Հովհաննես  Թումանյան

Partizip II-ի կազմության տարբերությունը թույլ և ուժեղ բայերի համար:

Perfekt /խոսակցական անցյալ/ ժամանակաձևի կազմումը:Խոսակցական անցյալ /Perfekt/ ժամանակաձևի կազմության ժամանակ Partizip II-ի դերը:

ՙՙ Քարոլորտ,, թեման ուսումնասիրելիս կծանոթանանք.

1 Երկրագնդի ներքին կառուցվածքին

2 Երկրակեղևը կազմող ապարներ

3 Երկրակեղևի շարծումներ

4 Պլատֆորմներ և գեւսինկլինալներ

5 Երկրաշարժեր

6 Հրաբուխներ

7 Հարթավայրեր

8  Լեռներ


«Հայ մանկագիրների ստեղծագործությունների ուսուցումը տարրական դպրոցում» թեմայով դասընթացի նպատակն է 1-4-րդ դասարաններում գրական ունկնդրման և  ինքնուրույն ընթերցանության դասաժամերին հնարավորություն տալ աշակերտներին  ծանոթանալ հայ մանկագիրներ  Յուրի Սահակյանի,  Լիպարիտ Սարգսյանի, Սուրեն Մուրադյանի, Աթաբեկ Խնկոյանի մանկական ստեղծագործություններին: Դասընթացում կուսումնասիրենք նշված մանկագիրների այն ստեղծագործությունները, որոնք ընդգրկված չեն դպրոցական դասագրքերում, բայց ունեն դաստիարակչական և ճանաչողական մեծ նշանակություն և արժեք: 

Դասընթացը պատրաստել է Հրազդանի թիվ 7 միջնակարգ դպրոցի դասվար Գայանե Դանիելյանը:

Դասընթացի նպատակն է սովորողներին ուսուցանել գոյականի հոլովներն ու դրնց կազմությունը։

Նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամները

Ոգեշնչումը, որը պետք է երկրաչափության մեջ, պոեզիայում անհրաժեշտ ոգեշնչումից պակաս չէ:
Ա.Ս.Պուշկին

 Այս  թեմյում նկարագրված է մանկագրի կյանքն, թեմայի յուրացմանն կօգնի  նաև տեղադրված տեսանյութը և տեսասահիկը:  
Ստացված գիտելիքները գործնականում կիրառելու համար տրված է խաղ-առաջադրանքներ,որի օգնությամբ երեխաները կամրապնդեն սովորածը:
Աշխատանքներն ավարտելուց հետո կկատարեն ինքնաստուգման նպատակով իրականցվող փոքրիկ թեստային առաջադրանքը:

                                     Դասընթացը պատրաստել է Լուսինե Մարտիրոսյանը

             Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի անվան հ 168 հիմն. դպրոց

 Դասընթացի հիմնական խնդիրն է օգնել երեխային աշխարհընկալման առաջին քայլերն անելու ճանապարհին, օժանդակել նրան ճանաչելու իրեն շրջապատող իրերն ու երևույթները, հասկանալու, որ ինքն անհատ է, բայցև ` մի մեծ հանրության մասնիկ:

Իրեն շրջապատող աշխարհին ծանոթանալուն զուգահեռ, երեխան անընդհատ ընդլայնելու է իր պատկերացումները, մտահորիզոնը, ձեռք է բերելու կարևոր գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ:

Այս դասընթացը շրջակա միջավայրը, այնտեղ կատարվող երևույթները լավ ճանաչելու  հնարավորություններ է ընձեռում:

Դասընթացում մեծ տեղ է հատկացված աշակերտների դիտողական, ճանաչողական կարողությունների զարգացմանը:

Այս դասընթացը կձևավորի հստակ վրաբերմունք բնության նկատմամբ:

ՈՒսումնասիրելով օդի դերն ու նշանակությունը, զարմանահրաշ ջուրն ու քաղցրահամ ջրերի պաշարները, փոխկապվածությունը բնության մեջ,թե ինչպես և ինչու է մարդը վերափոխում շրջակա աշխարհը ` աշակերտները ձեռք կբերեն ոչ միայն գիտելիքներ, այլև շատ ահրաժեշտ ու կենսական կարողություններ ու հմտություններ:

Ներկայացվող նյութերն ավելի գրավիչ ու հետաքրքրական դարձնելու նպատակով օգտագործվել են  սոցցանցերից վերցված տարբեր հղումներ:

https://fliphtml5.com/fumf/fugw

Դարձիր այն փոփոխությունը, որն ուզում ես տեսնել աշխարհում»: Մահաթմա Գանդի


Վիլյամ Շեքսպիրի կյանքն ու ստեղծագործական ուղին


Թվերի զարմանահրաշ աշխարհ

Սեխի թուփն ու ընկուզենին առակի ուսուցանում

    Դասընթացիս հարգելի´ մասնակիցներ, ողջունում եմ  ձեզ և մաղթում հաճելի և արդյունավետ համագործակցություն:

   Հանրակրթության նպատակը ոչ միայն գիտելիք փոխանցելը, այլ նաև գիտակից քաղաքացի ձևավորելն է, ով կկարողանա կողմնորոշվել ժամանակակից աշխարհում: Զարգացած երկրները վաղուց են համոզվել, որ առանց կրթության մեջ հաղորդակցական տեխնոլոգիանրի կիրառության այսօր գրեթե անհնար է հասնել այդ նպատակներին:

   Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում ուսումնասիրելու ենք 6  հետաքրքիր և օգտակար գործիքաշարեր:

   Դասընթացը կվարի Հրազդանի թիվ 2 հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի ` Լիանա Մարկոսյանը:

Ներածություն

Բառակազմությունն հայոց լեզվի այն ճյուղն է, որի շնորհիվ մենք կարողանում ենք կազմել բառեր և տարբերակել դրանք ըստ իրենց տեսակների և կազմության:

   բառակազմությունն ունի տարբեր ճյուղեր, որոնք պետք է ուսումնասիրել, սակայն այն անցկացվում է տարբեր տաէրքային շրջաններում: Բառակազմություից մենք ուսումնասիրելու ենք միայն, թե ինչպիսին է լինում այն ըստ տեսակների` պարզ, բարդ, ածանցավոր, և ուսումնասիրելու ենք տվյալ տեսակների մանրամասները:


<< Պարը արտահայտում է յուրաքանչյուր  մի ազգի բնորոշ գծերը , մանավանդ բարքն ու քաղաքակրթության աստիճանը >>:

Ներառական կրթությունը կրթական այնպիսի ծրագիր է,որը ենթադրում է կրթության մատչելիություն բոլորի համար, երեխաների ամենատարբեր կարիքների բավարարմանն ուղղված բոլոր տեսակի միջոցների ապահովում։ 

 Մեր դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսուցման համընդհանուր ձևավորումը հայոց լեզվի և գրականության դասերին ուսուցման նորագույն  մեթոդների միջոցով։ 

 

 

Դասընթացը նախատեսված է 7-րդ դասարանի աշակերտների համար, ինֆորմատիկա առարկան հեռավար ձևաչափով ուսումնասիրելու համար։

Чередование корней – это замена гласных «а» и «о», «и» и «е» в разных формах одного и того же слова или в родственных словах. Все чередующиеся гласные в корне можно объединить в несколько групп в зависимости от наличия или отсутствия суффикса, от ударения, от буквы, следующей за гласной, от значения слова.

Ո ղ ջ ու´յ ն,   հ ա ր գ ե լ ի   մ ա ս ն ա կ ի ց .  .  .

   Այս դասընթացը հնարավորություն է ընձեռելու ուսումնասիրված թեմաների ամրապնդման (փուլ առ փուլ շարունակելու ենք համակարգչային հմտությունների ուսուցանումն ու ամրապնդումը):

Ծրագիրը բազմազան է լինելու. տվյալների հենքերի հետ աշխատելու նոր մեթոդներ, հարցումների և ձևերի հետ աշխատանք, համացանցում աշխատելու որոշ նոր հնարավորություններ, ալգորիթմներ նկարագրելու եղանակներ, համակարգչով նկարելու և տեքստեր հավաքելու նորանոր հնարավորություններ, ինչպես նաև կիրառելու ենք էլեկտրոնային աղյուսակների օգնությամբ կառուցված դիագրամների խմբագրելու եղանակներ:


Դասընթացը ստեղծել է Կոտայքի մարզի գ.Գեղաշենի Ռազմիկ ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Սարգսյան Արմենուհին:

Դասընթացը վերաբերվում է խառը թվերին:Աշակերտը պետք է իմանա ,ո՞ր թիվն է կոչվում խառը թիվը,ի՞նչպես են գրի առնվում խառը թվերը,ի՞նչ է խառը թվի ամողջ մասը,և ի՞նչ է նրա կոտորակային մասը:Ի՞նչպես են կարդացվոմ խառը թվերը:Ի՞նչպես կարելի է համեմատել Խառը թվերը և ի՞նչպես են պատկերում թվային ուղղի վրա:Ինչպես նաև իմանալ,թե ի՞նչպես կարելի է կատարել թվաանական գործողություններ խառը թվերով:

Ողջու´յն, սիրելի մասնակիցներ:
Ցանկացած  ուսուցչի  գլխավոր նպատակներից մեկը՝ հետաքրքիր դաս վարելն է : Դրա համար պետք է պայմաններ  ստեղծել սովորողների բազմակողմանի գործունեության (զարգացնող ,հետազոտական, գեղարվեստական, տեխնիկական )կազմակերպման համար, որի ընթացքում կարող են զարգանալ սովորողների ոչ միայն ճանաչողական հետաքրքրությունները, այլեւ նրանց հակումները և ընդունակությունները:Իսկ այդ պայմաններից մեկը կարող է հանդիսանալ հետաքրքիր դասապրոցեսը։
Դասընթացը նախատեսված է 2-րդ դասարանների աշակերտների համար:Դասընթացի շրջանակներում հանրակրթական դպրոցների 2-րդ դասարանների աշակերտները հնարավորություն կունենան առցանց տարբերակով մասնակցելու մայրենիի դասերին։
Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ:

Յուրաքանչյուր շաբաթ ձեզ համար հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսված նյութերը :Հարգելի մասնակիցներ մուտք գործեք <<Ծանոթություն>> ֆորում, սեղմեք <<Ավելացնել քննարկման թեմա>> կոճակը և ներկայացեք՝ ավելի անմիջական ու մտերմիկ մթնոլորտ ստեղծելու և արդյունավետ աշխատելու համար:

Դասընթացավար՝ Անահիտ Սարգսյան, Արարատի մարզի Ավշարի միջնակարգ դպրոց։

Ողջու´յն, սիրելի մասնակիցներ

Այս դասընթացը նախատեսված է հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի մաթեմատիկայի դասընթացի ուսուցման համար և նպատակաուղղված է առարկայական չափորոշչով սահմանված սովորողների պատրաստվածությանը (գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ) ներկայացվող պահանջների և արժեքային համակարգի ձևավորմանն ու զարգացմանը:

 Դասընթացի ստեղծման համար հիմք են ծառայել.

 • մաթեմատիկայի առարկայական չափորոշիչը,
 • մաթեմատիկայի 5-րդ դասարանի առարկայական ծրագիրը,
 • ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկը,
 • երաշխավորված դասագրքերը և այլ ուսումնամեթոդական նյութեր:

Թիրախ խումբ`   հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանցիներ

Դասընթացի տևողությունը`  34 շաբաթ

Դասընթացի կառուցվածքը` ըստ առանձին դասերի թեմաների

Յուրաքանչյուր թեմայի համար սահմանված են ուսուցման նպատակը և սովորողների ակնկալվող արդյունքները:

Ուսուցման գործընթացը հիմնականում կիրականացվի գործող դասագրքերում ներառաված թեմաների բովանդակությանը համապատասխանող տեսադասերի, համակարգչային ցուցադրումների և այլ ինտերակտիվ նյութերի միջոցով:

Կստանաք նաև հանձնարարություններ, որոնք կկատարեք ինքնուրույն և կամրապնդեք ձեռք բերած գիտելիքները, կզարգացնեք կարողություններն ու հմտությունները:

Գիտելիքների ստուգման համար նախատեսված են տարբեր բնույթի, ծավալի և ձևաչափի հարցաշարեր, որոնց արդյունքների հիման վրա կիրականացվի միավորային գնահատում

Դասընթացի  ողջ ընթացքում միմյանց հետ կհաղորդակցվենք տեղադրված ֆորումների միջոցով: Անհրաժեշտության դեպքում կկազմակերպվեն նաև համաժամանակյա հանդիպումներ` տեսակապի միջոցով (Zoom, Skype, Google Meet և այլն):

Հուսով եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը կցուցաբերի լուրջ և պատասխանատու մոտեցում, մեր համագործակցությունը կընթանա ջերմ մթնոլորտում և կլինի կառուցողական և արդյունավետ:

Գայանե Սիմոնյան

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի միջնակարգ դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի

ՄԱՂԹՈՒՄ ԵՄ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ:


Դասընթացը աշակերտին կտա գիտելիքներ MS Excel էլեկտրոնային աղյուսակի մասին: Դասընթաց իավարտին աշակերտը կկարողանա աշխատել էլ. աղյուսակով:

Նպատակը՝      Համացանցը արագորեն ներթափանցում է մեր առօրյա կյանքի բոլոր ոլորտները

                       Սակայն համացանցը պարունակում է նաև բազմաթիվ վտանգներ, որոնք օրեցօր  

                        շատանում են և ակտիվանում:

                         «Անվտանգ համացանց» դասընթացի նպատակն է 11-14  տարեկան երեխաներին փոխանցել մի շարք հմտություններ համացանցի, դրանից անվտանգ օգտվելու կանոնների, համացանցում ճիշտ կողմնորոշվելու, ինչպես նաև համացանցի բացասական կողմերից խուսափելու վերաբերյալ: