Մատչելի դասընթացներ

SMART Notebook դասընթացին մասնակցելը  հնարավորություն  է  տալիս պատրաստել դաս Էլեկտրոնային գրատախտակի համար՝ յուրաքանչյուր առարկայից։

                                                                                       

 1. Ջրի մասին գիտելիքների համակարգում և ամփոփում
 2. Ջրի կիրառման ոլորտները, ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա
 3. Քիմիական հետազոտության արդյունքները
 4. Միջառարկայական կապերի բացահայտում
 5. Տեղեկությունների հավաքագրում  համացանցից, գրականության հետ աշխատելու հմտություն
 6. բնագիտական մտածելակերպի զարգացում 
 7. Խմբային աշխատանք Թելեն Շարանի մեթոդով
 8. Այց ջրամաքրիչ կայան 

Դասընթացում ներկայացված է բայը որպես խոսքի մաս, բայի դիմավոր և անդեմ ձևերը, կանգ է առնված բայի դիմավոր ձևերի վրա, որոնցով կազմվում են բայի եղանակները և ժամանակաձևերը: 

Ինչպես եմ ուսուցնում  սովորական  կոտորակների հիմնական հատկությունը  հինգերորդ  դասարանում:

Դասընթացում ներկայացվում են գծային, ճյուղավորված, կրկնություննեով ալգորիթմները և ներկայացվում է դրանց իրականացումը C++ ծրագրավորման լեզվի միջոցով:

Մաթեմատիկայի ծրագրերում տրամաբանության տարրերի ներառումը հնարավորություն է տալիս հստակեցնել մաթեմատիկական մի շարք հիմնարար հասկացությունների սահմանումները, դրանք դարձնել ընկալելի և վերացնել դրանց սերտողական ուսուցումը:

 • խորացնել  սեղանի,  նրա  միջին  գծի  հատկության, մակերեսների  հիմնական հատկությունների  և  եռանկյան  մակերեսի  հաշվման   մասին   ձեռք  բերած  գիտելիքները,
 • ներմուծել  սեղանի  բարձրության   հասկացությունը,
 •  հենվելով մակերեսների հիմնական հատկությունների և եռանկյան մակերեսի մասին թեորեմի վրա՝ արտածել սեղանի մակերեսը հաշվելու բանաձևը
 • զարգացնել գործնական խնդիրներ լուծելիս երկրաչափական փաստերն ու բանաձևերը օգտագործելու, միաժամանակ թվաբանական և հանրահաշվական գիտելիքները կիրառելու կարողություններ և հմտություններ:


Այս դասընթացի նպատակն է  հնարավորինս հանգամանալից անդրադառնալ մաթեմատիկայի 6-րդ դասարանի դասընթացի «Տոկոսներ» թեմային՝ տաովլ  «տոկոս» հասկացության սահմանումը և ներկայացնելով տոկոսների վերաբերյալ խնդիրների հիմնական տեսակներն ու դրանց լուծկան քայլերի հաջորդականությունը։


Դասընթացը նախատեսված է 8-րդ դասարանի աշակերտների համար:Դասընթացի ընթացքում կարելի է կրկնել քառանկյուններ (զուգահեռագիծ, սեղան, ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի) և դրանց մակերեսները թեմաները:

Օգտագործված գրականություն.

Լ.Ս.Աթանասյան ՙՙԵրկրաչափություն 8՚՚ դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար, Երևան,ՙՙԶանգակ-97՚՚,2007

 
                                             Դասի պլան

                                                              Դասարաան -6

Առարկան- Աշխարհագրություն

 Դասի թեման -Հյուսիսային Ամերիկա

Դասի տեսակը- Ամփոփում

 Դասի նպատակը և խնդիրները

 Կրթական- Գիտելիքների յուրացում և ամրապնդում:

Զարգացման- Բացատրել և սահմանել հասկացությունյները, ձևակերպել և լուծել     խնդիրները, զարգացնել ինտուիցիան, բանավոր հաղորդակցության հմտությունները, ուշադրությունը, տրամաբանական մտածողությունը, մտքի ձևակերպումը:

Ուսումնական- Աշխատանքի խրախուսում, հետաքրքրություն դասի նկատմամբ:

 

Դասի ընթացքը

1.      Կազմակերպչական մաս: Ծանոթացում դասի պլանին:

2.      Անցածի վերհիշում հարցերով:

3.       Ամենա-ամենաների վերաբերյալ փոքրիկ թելադրություն:

4.       Պրեզենտացիայի ներկայացում:

5.       Ուրվագծային խաղ-գուշակում:

Ճանապարհորդություն Հս. Ամերիկա  մայրցամաքով ըստ քարտեզի ցուցումների: Խնդիրների լուծում:

6.       Խաղ-փոստարկղ:

7.       Սյունակների լրացում:

8.      Գնահատում ըստ չափորոշիչների՝ հավաքած միավորներով:

9.       Տնային հանձնարարություն:

 

 

Ուսուցչուհի՝ Ալինա Պողոսյան

 

 

               Հյուսիսային Ամերիայի հրաշալիքները

                                                            Ամփոփիչ դաս

                                                         6-րդ դասարանի համար

 

   Ուսուցչուհի-  Բարև ձեզ: Այսօր մեր դասը կտարբերվի այլ դասերից: Այս դասին մենք կճանապարհորդենք Հս. Ամերիկա մայրցամաքով՝  կվերհիշենք անցածը ու կամրապնդենք մեր գիտելիքները:

  Ահա մեզ հյուր են եկել Կարիբյան ծովի ծովահենները (2 աշակերտ համապատասխան հագուստով մոտենում են և բերում զարդատուփը, որի մեջ տարբեր սիմվոլներով կարող են լինել միավորներ) և բերել են զարդատուփ` թանկարժեք միավորներով: Վերջիններիս օգնությամբ ես կկատարեմ գնահատում: Յուրաքանչյուր հարցի կամ առաջադրանքի համար դուք կստանաք մեկական միավոր, որոնք ձեզ կհանձնեն ծովահենները: Հավաքած միավորների օգնությամբ կգնահատվեք: Հուսով եմ կլինեք ատիվ և կվաստակեք շատ միավորներ:

( 1) Ծանոթանանք այսօրվա մեր դասի ընթացքին: 

 (2) 1.Ինչպիսի՞ն է Հյ. Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը  (նկարագրել դիրքը հասարակածի և զրոյական միջօրեականի նկատմամբ, որոշել ձգվածությունը հյուսիսից հարավ` կատարելով հաշվարկ: Նշել ափերը ողողող օվկիանոսները, նրանց պատկանող ծովերը: Ափերի կտրտվածությունը՝ կղզիներ, թերակզիներ: Ինչո՞վ է բաժանվում հարևան մայրցամաքներից ):

2. Ո՞վ է հայտնագործել Հյ. Ամերիկան:

3. Ինչպիսի՞ն է մակերևույթը: ( Հարցերը կարելի է ավելացնել)

( 3) Այժմ բացեք տետրերը, գրում ենք թելադրություն: Դուք ծանոթ եք թելադրության կանոններին՝ ես կարդում եմ հարցը, դուք տետրում մեկ բառով նշում եք պատասխանը: Այն հարցը, որի պատասխանը չգիտեք, ապա համապատասխան համարի տակ գծիկ եք դնում: Կտրվեն 10 հարց: Անպայման համարակալեք:

1.      Հս. Ամերիկայի ամենաբարձր կետը:

2.      Հս. Ամերիկայի ամենացածր կետը:

3.      Հս. Ամերիկայի ամենաերկար գետը:

4.      Հս. Ամերիկայի ամնամեծ կղզին:

5.      …..

    Ես կկարդամ ճիշտ պատասխանները, իսկ դուք <<+>>, <<->> նշաններով ստուգեք այն:

Յուրաքանչյուր ճիշտ հարց 0,5 միավոր է: Կհաշվեք միավորները և կգումարեք ձեր վերջնական միավորներին:

 

( 4) Այս մասում աշակերտները ներկայացնում են իրենց գիտելիքները:

 

( 5) Ճանապարհորդություն Հս. Ամերիկա  մայրցամաքով ըստ քարտեզի ցուցումների:

ՈՒսոցիչը տալիս է հանձնարարություններ.

1.      Մեծ լճերից հյուսիս ո՞ր ծոցն է գտնվում:

2.      Մեծ լճերից հարավարևելք ո՞ր թերակղզին է գտնվում ևն….

Ուրվագծային խաղ-գուշակում. թվերին համապատասխանող աշխարհագրական օբյեկտներ:

 

( 6) Խաղ-փոստարկղ: 2 արկղերով  ծովահենները մոտենում են աշակերտներին: Առաջինի վրա գրված է ջրագրություն իսկ երկրորդի վրա ռելիեֆ: Ծովահեններից մեկը թղթեր ե բաժանում, որոնց հակառակ կողմում գրված են աշխարհագրական տեղանուններ(Կոլորադո, Միսսիսիպի, Յուկոն ևն): Աշակերտները համապատասխան հասցեով պետք է ուղղարկեն <<նամակները>>:

( 7) Սյունակների լրացում: Աշխատում ենք տետրերում հետո ստուգում:

( 8) Գնահատման փուլում գնահատում ենք համապատասխան միավորներով: Գնահարականը ցանկության դեպքում կարելի է բարձրացնել լրացուցիչ խնդիրների միջոցով կամ տալ 10-ի հարց-խնդիր: Օրինակ հաշվել Հս. Ամերիկայի ձգվածությունը հյուսիսից հարավ, կամ համապատասխան մասշտաբով որոշել 2 կետերի հեռավորությունը ևն…

( 9) Տնային հանձնարարություն:

Ուշադրություն դարձրեք ժամանակի վրա:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ