Կայքի նորություններ

Picture of Հեռավար Ուսուցում
«Հեռավար ուսուցում» համակարգում դասընթացների ստեղծման և վարման չափանիշներ
by Հեռավար Ուսուցում - Friday, 9 April 2021, 10:21 PM
 

ՈւշադրությունՀամակարգում հեռավար դասընթաց վարելու հնարավորություն ստանալու համար պետք է ներկայացվի դասընթացի համառոտ նկարագրությունը (նպատակը, աշխատակարգը) և բովանդակության 85%-ը, որը բավարարում է ձևակերպված չափանիշներին։

Մասնագիտական հեռավար վերապատրաստման դասընթացներ*

ուսուցիչն...

Read the rest of this topic
(491 words)
 


Available courses

 Դասընթացը նախատեսված է օգնելու ուսուցիչներին դասապրոցեսը առավել հետաքրքիր դարձնելու  համար:

Դասընթացը մասնակցային մշակույթի ձևավորման, մասնակցության օգտակարության, որոշումների ընդունման, արժևորման մշակույթի, կոմպետոնցիոն կրթության, զարգացման մոդելների, օգտակար գործիքների, վարժությունների ամբողջություն է: Տեսական և գործնական նյութերը մշակվել են «Բազմակարծիք կրթական համակարգի ձևավորում» ծրագրի շրջանակում:

Այս դասընթացը կարող է նպաստել ժամանակակից ուսուցման մեթոդների կիրառմանը, զարգացնել քննադատական մտածողության վրա հիմնված ուսուցման կազմակերպման հմտությունների ձևավորմանը:


հոգեբանություն

Ժամաքանակը

Վերապատրաստման դասընթացի ընդհանուր ժամաքանակը՝ 8 ժամ, որից 6-ը՝ գործնական, 2-ը՝ տեսական:

Վերապատրաստման դասընթացի իրականացման ժամանակացույցը

Վերապատրաստման դասընթացը նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ. հուլիս ամսից մինչև 2021 թ. նոլեմբեր ընկած ժամանակահատվածում՝ ըստ գրանցված խմբերի: 

Կրեդիտներ

Ուսուցչի կողմից հավաքվող անհրաժեշտ կրեդիտների քանակը

0.6 կրեդիտ

Յուրաքանչյուր բաժնի համար կրեդիտների տրամադրման սկզբունքը

Գնահատման բաղադրիչներ և կշիռ

Անհրաժեշտ կրեդիտները ձևավորվում են ուսուցիչների մասնակցության,  ամփոփիչ ստուգման, կատարած ինքնուրույն աշխատանքների հիման վրա

Բաղադրիչ 1- 30% (հաճախում և մասնակցություն)

Բաղադրիչ2- 70% (ամփոփիչ ստուգում, թեստավորում)

 

Գնահատման չափանիշներ /

մեխանիզմներ

Մասնակիցն անցողիկ շեմը հաղթահարելու համար պետք է ապահովի առնվազն 80% առաջադիմություն, որից՝

Բաղադրիչ 1-ի անցողիկ շեմը՝8 ժամից առնվազն 7 ժամ ներկայությունն է

Բաղադրիչ 2-ի անցղիկ շեմը՝ 20 միավորից առնվազն 14 միավորն է

 

 

Դասընթացավար՝ Լիլիթ Ղավալյան:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ  ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  Է  ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ: ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ԿՍՈՎՈՐԵՆ  ԻՆՉԵՍ  ԿԱՐԵԼԻ Է ՍՏԵՂԾԵԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՎԻԴԵՈԴԱՍԵՐ: 

 • ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ՇԱՐԺԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ:
 • ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻՆ ՏԱԼ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄ
 • ԽՄԲԱԳՐԵԼ 

 ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՆՊԱՏԱԿՆ  Է  ՕԳՆԵԼ  ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ ՍՏԵՂԾԵԼ  ՎԻԴԵՈԴԱՍԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿՆՊԱՍՏԵՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆԸ, ՕԳՆՈՂ  ՄԻՋՈՑ    ԿՀԱՆԴԻՍԱՆԱ  ԻՐԵՆՑ ԴԱՍԸ  ԱՎԵԼԻ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

Ֆիզիկայի խնդիրների լուծման օրինակներ

իմ ստեղծած  տեսանյութը


ՏՀՏ վերապատրաստումներ պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների համար

Նպատակ

Ծանոթանալ ժողովրդավարական  կարողունակությունների   բաղադրիչների և նպաստել աշակերտների շրջանում ժողովրդավարական մշակույթի տարածմանը:

 «Արժեքների և վերաբերմունքի ձևավորումը առարկայական դասաժամերին» թեմայում ներառված ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման, նրա բաղադրիչների՝ հիմնարար արժեքների և վերաբերմունքի վերաբերյալ հարցերի ուսումնասիրումը վերապատրաստվողներին հնարավորություն կնձեռի կողմնորոշել սովորողներին կյանքի տարբեր իրավիճակներում:


Թեմա 3։1, 3։2․ Ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման կարողունակություններ

    Ինչ է ժողովրդավարությունը։    Ժողովրդավարական մշակույթ      

 

Վերջնարդյունքներ

Կիմանան      ժողովրդավարության հասկացության բնորոշումը և ժողովրդավարության սկզբունքները

Կկարողանան   ներկայացնել ժողովրդավարական մշակույթի բնորոշ գծերը, արժևորել մարդկային արժանապատվությունը և մարդու իրավունքները, մշակութային բազմազանությունը, ժողովրդավարական արդարադատությունը, հավասարությունը և իրավունքի գերակայությունը 

Թեմա 3։3․ Արժեքային համակարգ

Վերջնարդյունքներ

Վերապատրաստվողները

Կիմանան ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները

Կկարողանան   մեկնաբանել ժողովրդավարության առավելությունները և թերությունները, ներկայացնել ժողովրդավարությունը և սահմանադրությունը որպես մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխավոր, հիմնավորել ժողովրդավարական մշակույթի կարևորությունը արդի կրթական համակարգում 


Թեմա 3։4, 3։5․Ժողովրդավարության մշակույթի ձևավորման կարողունակությունների <<արժեքներ>> և <<վերաբերմունք>> բաղադրիչները 

Վերջնարդյունքներ

Վերապատրաստվողները

Կիմանան    ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները, սկզբունքները,     ժողովրդավարության կարողությունների համակարգը և դրա բաղադրիչները

Կկարողանան    աշակերտների մեջ զարգացնել ժողովրդավարության կարողունակություններ և արժեքներ՝ անկանխակալ մոտեցում այլ մշակույթների, համոզմունքների, աշխարհայացքների և սովորույթների նկատմամբ, կազմել դասի պլանավորում, որտեղ կարտացոլվեն ժողովրդավարական մշակույթի բաղադրիչները

Թեմա 3։6, 3։7․Ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման կարողունակությունների <<հմտություններ>> և <<գիտելիքներ և քննադատական ընկալում>> բաղադրիչները 

Վերջնարդյունքներ

Վերապատրաստվողները

Կիմանան ժողովրդավարական մշակույթի կոմպետենցիաների բաղադրիչները 

Կկարողանան սովորողների շրջանում զարգացնել խնդիրները ինքնուրույն լուծելու, նախաձեռնողականությա ն, քննադատական մտածողության, հաղորդակցային և համագործակցային, ինքնաճանաչողության, ինքնակրթվելու, քաղաքացիական մտածողության, ապրումակցելու հմտություններ և կարողություններ 


Թեմա 3։8․Դասի պլանավորում առարկայի դասավանդման ընթացքում ժողովրդավարության մշակույթի ձևավորման կարողունակությունների <<արժեքներ>>,<<վերաբերմունք>>,<<հմտություններ>>  և

<<գիտելիքներ>> և <<քննադատական ընկալում>> բաղադրիչների  զարգացման թեմայովԴասընթացը պատրաստել է ՝Սիրանուշ Սարգսյանը

Դասընթացը պատրաստվել է Է․Ղազարյան, Ա․Թռչունյան, Գ․Մելիքյան, Թ․Վարդանյան, Հ․Խաչատրյան <<Բնագիտություն 5>>, Երևան 2018թ․ դասագրքի հիման վրա


Սիրելի աշակերտներ, այս դասընթացն ուսումնասիրելիս դուք առաջին հերթին կիմանաք, թե ինչ է հասարակագիտությունն առհասարակ, և ինչու է նրա ուսուցումը կարևոր: Դուք կյուրացնեք շատ հետաքրքիր հարցերի պատասխաններ, կծանոթանաք նոր ու դեռևս ձեզ անծանոթ գաղափարների, ձեզ համար կբացեք նոր ու բազմատեսակ մի աշխար: Դասընթացն սկսվում է 8-րդ դասարանից և ավարտվում 12-րդ դասարանում: Ձեզ մաղթում եմ բարի ուսուցում և ձեզ հետաքրքրող բազում հարցերի պատասխանների գտնում: 

 Էջմիածինը Կարնո պարանմուշներից է:

Կարնո կլոր պարերի մեջ առանձնահատուկ տեղ են գրավում Ետ ու Առաջ պարերը: Այս պարերը պարում են թե` քաղաքներում, թե գյուղերում: Դրանք քաղաքներում կատարում են դանդաղ և հանդիսավոր, գյուղերում` արագ ու թռիչքով:

Էջմիածին պարը ըստ ժողովրդի մեկնաբանությունների շատ հին պար է: Ձռքերը վեր պարզած բռնելու ձևը համեմատում են եկեղեցու գմբեթի հետ, ասես արարելով Մայր Աթոռ ՍԲ Էջմիածնի գմբեթը: Ըստ երևույթին ի սկզբանե հեթանոսական ծագում ունի և վեր պարզած ձեռքերը ավելի շատ հիշեցնում են Ձոն Արևին:

Այս դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել քորդավորների տիպի՝ ողնաշարավորների, դասերի կարգաբանությունը, ծանոթանալ նրանց կառուցվածքին, ընդհանուր առանձնահատկություններին: Սովորողները պետք է ստանան ընդհանուր գիտելիքներ ողնաշարավորների ներկայացուցիչների մասին, իմանան տարբերակիչ առանձնահատկությունները:

կենդանի

Հարավային Ամրիկայի հայտնագործումը, աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը, մակերևույթը, կլիման, ներքին ջրերը, բնական զոնաները,  մարդը Հարավային Ամերիկայում։

    Ստեղծագործությունները հոգիներում հասունանում են նույնքան գաղտնախորհուրդ, որքան գետնասունկը՝ Պերիգորի անուշաբույր հարթավայրերում:

Բալզակ

  Դասընթացը նախատեսված է հինգից իններորդ դասարաններում սովորող աշակերտների, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչների համար:

Դասընթացը իր մեջ ներառում է Հանրակրթության պետական չափորոշչում տեղ գտած նորություններն ու փոփոխությունները:

Դասընթացը տևելու է 3  շաբաթ:

Առաջին շաբաթվա ընթացքում կուսումնասիրենք ՀՊՉ-ի կառուցվածքը, նրանում տեղ գտած փոփոխությունները:

Երկրորդ շաբաթվա ընթացքում կուսումնասիրենք Հանրակրթության «Մայրենի», «Հայոց լեզու»,«Գրականություն»

և «Հայ գրականություն» առարկաների  չափորոշիչը  և ծրագրերը 1-12-րդ դասարաններում:

Երրորդ շաբաթվա ընթացքում կուսումնասիրենք Խաչվող կամ ընդհանրական հասկացությունները և ձևավորող գնահատումը:


 


Կենսաբանությունը գիտություն է կյանքի, նրա դրսևորումների, առանձնահատկությունների, ծագման և զարգացման մասին:

Դասընթացը նախատեսված է յոթից իններորդ դասարաններում սովորող աշակերտների և կենսաբանության ուսուցիչների համար:

Имя прилагательное как самостоятельная часть речи.

 1. Познакомить детей со сказкой.

 2. Прививать детям любовь к сказкам и чтению.

 3. Развивать память, мышление.

 4. Воспитывать чувство товарищества, взаимоподдержки.


   <<Ուսուցման մեթոդը>> բարդ և բազմակողմանի հասկացություն է: Առաջին հերթին դա պայմանավորված է հենց ուսուցման գործընթացի բարդությամբ: Վերջինս իր մեջ ներառում է երեք կարևոր խնդիր՝ ի՞նչ սովորեցնել /կրթության բովանդակություն/, Ինչու՞... ինչի՞ համար սովորեցնել /կրթության նպատակ/ և ինչպե՞ս սովորեցնել /ուսուցման մեթոդիկա/: Կրթության բովանդակությունը /ի՞նչ սովորեցնել/ մատուցելու  և կրթության նպատակներ  /ինչու՞ սովորեցնել/ իրականացնելու համար անհրաժեշտ են որոշակի մեթոդներ, հնարներ, ձևեր: Հանդիսանալով ուսուցման գործընթացի միջուկը՝ մեթոդը իրար է կապում ուսուցման՝ նախապես պլանավորած նպատակը և վերջնական արդյունքը: Այսպիսով, ուսուցման գործընթացում մեթոդը ունի կապող օղակի բարդ և առանձնահատուկ դեր:

   

Հեգելն ասում էր. 

«Մեթոդը գործիք է սուբյեկտի ձեռքին, որի միջոցով

 վերջինս հարաբերվում է օբյեկտի հետ»

Սիրելի՛ մանկավարժ, 


Դուք ընտրել եք ինքնաուղղորդվող մի դասընթաց, որը վերաբերում է ներառող դասավանդում իրականացնելիս ՏՀՏ գործիքների կիրառմանը:

Դասընթացը ներառում է 3 ենթաթեմա.

 • Առցանց համագործակցության միջավայրեր և հաղորդակցման գործիքներ 

 • Ուսումնառության կառավարման համակարգեր

 • Առաջընթացի գնահատման առցանց գործիքներ:


                                         Խունկ կը բուրեն  

                   Որդան կարմիր ու մահացած կը բուրեն

                                         Վանք կը բյուրոն 

                                  Ապաշխարանք կը բուրեն 

                  Ծոմ ու Մեծ Պահք ու օգնութիւն կը բուրեն

                                      Ավետարան կբուրեն  

       Խաչ ու Նարեկ ~աղօթք ու ողբ ու շարական կը բուրեն։

Ողջու՛յն.

Ես Քրիստինե Միրզոյանն եմ, դասվար եմ Արջուտի միջնակարգ դպրոցում:

Դասընթացը պատրաստել է Կարինե Սահակյանը: 

 

 • Դասընթացի նպատակները`

  • Ծանոթացնել մաս, բաժին, կոտորակ հասկացություններին:  
  • Սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել տրամաբանականն մտածողություն, կռահելու կարողություն:
  • Սովորեցնել ձեռք բերած գիտելիքներն ու  կարողությունները կիրառել տարբեր  խնդիրներ լուծելիս:
  • Զարգացնել սովորողի ուշադրությունը, դիտողականությունը, հիշողությունը, աշխատասիրությունը, նպատակասլացությունը, համբերությունը, ինքնուրույնությունն ու  հնարամտությունը:
  • Սովորողներին մտացնել էլեկտրոնային ռեսուրսներով խաղ-առաջադրանքներ կատարելու մեջ :  
  • Սերմանել վստահություն սեփական ուժերի նկատամբ;  

Ծանոթություն գոյական խոսքի մասի հետ։Իմաման գոյականի մասին որոշ տեղեկություններ։

Փորձնական հեռավար դաս ՝ ՛՛Տարվա եղանակները''


Հայոց պատմությունը լի է երևույթների ամենաանսովոր դրսևորումներով, վիճակների արտառոց լուծումներով, ճակատագրի ամենաաղետալի հարվածներով: Բայց նույնիսկ այսպիսի պատմության հյուսվածքի մեջ Կիլիկյան Հայքը, նրա պետությունն ու ազգային կյանքը հանդես են գալիս որպես բացառիկորեն արտասովոր երևույթներ:

   <<Ուսուցման մեթոդը>> բարդ և բազմակողմանի հասկացություն է: Առաջին հերթին դա պայմանավորված է հենց ուսուցման գործընթացի բարդությամբ: Վերջինս իր մեջ ներառում է երեք կարևոր խնդիր՝ ի՞նչ սովորեցնել /կրթության բովանդակություն/, Ինչու՞... ինչի՞ համար սովորեցնել /կրթության նպատակ/ և ինչպե՞ս սովորեցնել /ուսուցման մեթոդիկա/: Կրթության բովանդակությունը /ի՞նչ սովորեցնել/ մատուցելու  և կրթության նպատակներ  /ինչու՞ սովորեցնել/ իրականացնելու համար անհրաժեշտ են որոշակի մեթոդներ, հնարներ, ձևեր: Հանդիսանալով ուսուցման գործընթացի միջուկը՝ մեթոդը իրար է կապում ուսուցման՝ նախապես պլանավորած նպատակը և վերջնական արդյունքը: Այսպիսով, ուսուցման գործընթացում մեթոդը ունի կապող օղակի բարդ և առանձնահատուկ դեր:

   

Հեգելն ասում էր. 

«Մեթոդը գործիք է սուբյեկտի ձեռքին, որի միջոցով

 վերջինս հարաբերվում է օբյեկտի հետ»


Վիքիպեդիայի առցանց դասընթացը նախատեսված է Հայաստանի տարբեր մարզերի և Արցախի Հանրապետության ուսուցիչների համար: Դասընթացի նպատակն է ուսուցիչներին ծանոթացնել Վիքիպեդիային և Վիքիմեդիա այլ հարթակներին և դրանց միջոցով նորարարական կրթության հնարավորություններին։ Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները կսովորեն Վիքիպեդիայի խմբագրման կանոնները, կստեղծեն կամ կբարելավեն Հայերեն Վիքիպեդիայի հոդվածներ, ինչպես նաև կծանոթանան դասապրոցեսում վիքիհարթակներն օգտագործելու հնարավորություններին։ Դասընթացի տևողությունը չորս շաբաթ է, շաբաթական երկու դասընթաց՝ յուրաքանչյուրը երկու ժամ տևողությամբ։ 

Падеж — это словоизменительная категория

Термин «падеж» называет грамматическую категорию изменяемых слов русского языка.

В русском языке существуют как изменяемые, так и неизменяемые слова. У изменяемых слов, принадлежащих к именам существительным, прилагательным, числительным и местоимениям, можно указать форму слова, которая соответствует определенному падежу. Исходя из этого, можно дать общее определение грамматической категории падежа:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Падеж — это грамматическая форма имени, указывающая на его отношение к другим словам в предложении.

Ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին                                                                                                                                                                    Այս դասընթացի հեղինակը Նոյեմբերյանի թիվ 2 հիմնական դպրոցի դասվար Քնքուշ Բաղդասարյանն է: 
Դասընթացի միջոցով երեխաները

. գաղափար կկազմեն գոյականի՝ որպես խոսքի մասինրա տեսակներիթվիհոլովների վերաբերյալ,                                                                                                                                                    .ձեռք կբերեն նորագույն տեխնոլոգիաներից օգտվելու կարողություն:                                                                                                                                                                                                         .կհմտանան էլեկտրոնային ռեսուրսներով գոյականի վերաբերյալ  խաղ-առաջադրանքներ կատարելու մեջ,                                                                                                                                           .կկարողանան տեքստի շուրջ  կատարել քերականական աշխատանքներ,                                                                                                                                                                                          ..կկարողանան սովորածը կիրառել գործնականում, .                                                                                                                      .                                                                                                                  

 Դասընթացը  կարող է հետաքրքրել տարրական դասարանների և հայոց լեզվի ուսուցիչներին:                                                                                                                                                Դասընթացը կազմված է 4 թեմաներիցորոնցից յուրաքանչյուրի առաջին բաժինը տեսական նյութն էՏեսական նյութի յուրացումն ավելի դյուրին դարձնելու նպատակով տեղադրված  են նաև տեսանյութ և տեսասահիկՁեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու համար երեխաները պետք է կատարեն դասընթացում տրված հանձնարարություններըիսկ գիտելիքների ստուգում կատարվելու է հարցաշարերի միջոցովԱնհասկանալի հարցերի համար նախատեսված է "Ֆորումբաժինը,որը կարող է նաև հետաքրքիր ու արդյունավետ քննարկումների հարթակ դառնալ ոչ միայն ուսուցիչների, այլև աշակերտների համար:

 


Չափումներ և կոտորակներ:

Մասեր: 

Մասերի համեմատումը:

Կոտորակ , համարիչ , հայտարար:

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ:

Կոտորակների համեմատումը:

Չափումներ և կոտորակներ:

Մասեր: 

Մասերի համեմատումը:

Կոտորակ , համարիչ , հայտարար:

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ:

Կոտորակների համեմատումը:

Հանրակրթական հիմնական դպրոցում 

 մայրենիի ուսուցման նպատակներն ու խնդիրները

Միջին դպրոցի սովորողը պետք է կարողանա՝

լիարժեք հաղորդակցվել հայերենով,

կառուցել  գրագետ և գեղեցիկ  գրավոր և բանավոր խոսք,

արտահայտել սեփական մտքերն ու տեսակետները,

սահուն ու արտահայտիչ կարդալ և պատմել,

հասկանալ տարբեր բարդության համեմատաբար ծավալուն գրավոր տեքստեր,

գրավոր շարադարել  սեփական մտքերն ու կարդացած անծանոթ տեքստերը,

գրել կարճ ռեֆերատներ:Ընդհանուր տեղեկություններ Հյուսիսային Ամերիկայի հայտնագործման պատմության, աշխարհագրական դիրքի, ափագծերի, մակերևույթի, կլիմայական գոտիների, ներքին ջրերի, բնական զոնաների մասին

Ներկայացնել 5-րդ դարի հայկական մշակույթը:

Նպատակը՝

 1. Բացատրել մշակույթ հասկացությունը.
 2. Տարբերակել հոգևոր և նյութական մշակույթը.
 3. Անդրադառնալ գրերի գյուտին,հիմնավորել Մ. Մաշտոցի և Ս. Պաթևի համագործակցությունը.
 4. Մ. Խորենացու տեղն ու դերը հայոց պատմության մեջ.
 5. Ա. Շիրակացի,թվերի առեղծվածը:


Դասընթացը պատրաստեց պատմության,հասարակագիտության,հայրենագիտության ուսուցիչ Ա. Բաբուրյանը:

Ք. Վանաձոր,Պ. Տիչինայի անվան թիվ 20 հ/դ

20.05.2021թ.Հայոց ազգային տոները տարբեր ժամանակներում տարբեր դրսևորումներ և վերաիմաստավորումներ են ունեցել: Հայկական մշակույթը հնուց ի վեր, մինչ օրս էլ, աչքի է ընկնում իր բազմաթիվ և յուրօրինակ ազգային տոներով: Մենք բոլորս այս տոները նշում ենք:


Վայոց ձոր մարզի, Ելփինի միջնակարգ դպրոցի դասվար՝ Հասմիկ Միքայելյան

Հարգելի՛ աշակերտներ, այս թեման կնպաստի ձեր ստեղծագործական  ունակությունների, բանավոր խոսքի զարգացմանը,կկատարեք գործնական և  տնային հանձնարարություններ,կթափանցեք հեքիաթի հեքիաթային աշխարհ, կստանաք նոր գիտելիքներ:

 • Այս թեմայի շրջանակում աշակերտը կճանաչի հեքիաթի հրաշք աշխարհը ,
 • կիմանա  տարբերակել հեքիաթի տեսակները
 • կկարողանա այն ինչը չի տեսնում կյանքում, տեսնել այդ գեղեցիկ աշխարհում:

Հանելուկների պատասխանները գուշակելու և հյուսելու կարողության  շուրջ  տարվող աշխատանքների ներկայացում։ 

Имя существительное как часть речи.Разряды имён

 существительных

Սիրելի ուսուցիչներ, ձեզ եմ ներկայացնում տնտեսագիտության դասընթաց: 

Ներկայացնել  Շեքսպիրին  որպես անգլիացի բանաստեղծ, դրամատուրգ և դերասան։ Կարևորել Շեքսպիրին որպես    խոշորագույն անգլիալեզու գրող  ու աշխարհի լավագույն դրամատուրգ։

Ինչպես կյանքում, այնպես էլ հեքիաթների մեջ, մարդկային լավագույն ձգտումների ու երազանքների իրականացումը կատարվում է  երկարատև ու համառ պայքարի միջոցով:

Մարսողությունը գործընթացների համալիր է,որի հետևանքով օրգանիզմը ստանում է անհրաժեշտ օրգանական նյութեր,վերամշակում և դարձնում օրգանիզմի համար մատչելի։Մարդը՝ հետերոտրոֆ օրգանիզմ լինելով,սննդի հետ ստանում է պատրաստի օրգանական նյութեր։Որպեսզի դրանք յուրացվեն մետաբոլիզմի ընթացքում,դրանք պետք է ճեղքվեն տարրական մասերի։

Սնունդը օրգանիզմին ապահովում է էներգիայով և սննդանյութերով։Կյանքի համար անհրաժեշտ նյութերը մարդը ստանում է բուսական և կենդանական սննդի ձևով։Սննդի կազմի մեջ կան սպիտակուցներ,ածխաջրեր,ճարպեր,վիտամիններ,հանքային աղեր և այլն։Մմարսողության հետևանքով առաջանում են մարսողության արգասիքներ,որոնք հեռացվում են օրգանիզմից։Ճիշտ կազմված սննդակարգը պետք է պարունակի բոլոր անհրաժեշտ նյութերը ՝անհրաժեշտքանակությամբ և հարաբերակցությամբ,ինչպես նաև ավելցուկային նյութեր,որոնք ստամոքսային ուղում ապրող մանրէների համար  անհրաժեշտ միջավայր են։

Այսպիով օրգանիզմի լիակատար կենսագործունեության համար անհրաժեշտ են  թաղանթանյութ,վիտամիններ,սպիտակուցներ,ճարպեր,հանքային նյութեր,ջուր և այլ կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր։Այս դասընթացի միջոցով կբացահայտենք,թե որ՞ կատեգորիային է դասվում շախմատը։

Ի՞նչ ակնկալիք ունենք մենք շախմատ սովորող սենդից։

Հագելի աշակերտներ, ձեզ հետ մեկ շաբաթ կաշխատենք ձեր կողմից շաջ սիրված մի թեմայի մասին՝մաս Եվ ամբողջ։Կտեղադրեմ  տեսական , գործնական  նյութեր , հարցաշարեր , հղումներ, կից կօգտվեք բառարաններից թեման ավելի հեշտ ընկալելու նպատակով։                                                    

Կոտորակի հասկացությունը առաջացել է մի քանի հազարամյակ առաջ,երբ անհրաժեշտություն է առաջացել որոշ իրերի չափման համար (երկարություն, զանգված, մակերես և այլն), մարդիկ հասկացան, որ միայն ամբողջ թվերը բավարար չեն և անհրաժեշտ է մասի հասկացության ներմուծում՝ կեսի, 
երրորդի և այլն։ Կոտորակներով և նրանց հետ գործողություններով օգտվել են   հին հույները և եգիպտացիները։ Կա կոտորակային թվերը գրելու 2 եղանակ՝ սովորական      կոտորակներ և տասնորդական կոտորակներ։ 
Սովորական կոտորակի վերևի թիվն անվանում են համարիչ,
ներքևինը՝ հայտարար։  

Ծանոթանալ ՀՀ ջրագրությանը

Սևանա լիճը Կովկասի ամենախոշոր լիճն է, անուշահամ ջրով ամենաբարձր ու մեծ լճերից մեկն աշխարհում: Սքանչելի դիրքը, արևի շողերն անդրադարձնող ջրի կապուտակ հայելին, հնադարյան հուշարձանները, որոնց շուրջ ծփում են ալյակները, Սևանը դարձրել են հայկական բնության հրաշք զարդերից: Նրա անունը միշտ ուղեկցվում է "գեղեցկուհի", "մարգարտյա", "զմրուխտյա", իսկ ավելի հաճախ` "կապուտակ" բառերով:

<<Հայաստանի հրաշալիքները>> և հայկական ավանդական ուտեստները

Մեխանիկական ալիքներ, նրա տարածման արագությունը տարբեր միջավայրերում, ձայնային ալիքներ, նրանց բնութագրերը, երաժշտություն և աղմուկ, տարբեր հաճախության ալիքների ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:

Ժողովրդական բանահյուսության վերաբերյալ ստացած գիտելիքների ամփոփում:Բանավոր խոսքի զարգացում,բառապաշարի հարստացում:

Երեխաների   ընդունակությունների և շնորհի ակունքները նրանց մատների ծայրերին է :Մատներից, պատկերավոր ասած, հոսում են բարալիկ գետեր, որոնք   սնուցում են  ստեղծագործական միտքը:Որքան   մեծ է մանկական ձեռքի հմտությունը, այնքան  խելացի է երեխան:

Ա. Վ. Սուխոմլինսկի

Նպատակը- Հայաստանի աշխարհագրություն առարկայի ,,ՀՀ բնություն,, թեմայի հեռավար ուսուցումը նպատակ ունի օժանդակել ուսուցիչներին , աշխարհագրական վարժությունների, խաղ-նկարելուկների/ռեբուսներ/, թեմատիկ աշխատանքների, տեսասահիկների, տեսաձայնագրությունների և ավանդապատումների, աշխատելու առանցքային մոտեցումների, մեթոդական առաջարկությունների միջոցով ավելի լավ ճանաչելու հայրենի բնօրրանի լեռները, գետերը, լճերը ջրվեժները: Ուսուցիչների աշախարհագրական ակադեմիական պաշարները կհամալրվեն լրացուցիչ բազմազան ու բազմաբովանդակ նյութերով, աշխատանքներով ու խաղերով:

Խնդիրները- Հեռավար դասընթացում միմյանց փոխանցված գիտելիքները ու դասանյութերը կիրառելի կդառնան 9-րդ դասարանի ,,ՀՀ աշխարհագրություն,, դասընթացում,,  ,համեմելով ուսումնասիրվող դասանյութերը հարակից առարկաների հետ առնչվող լրացուցիչ պաշարներով՝ աշխարհագրական լրացուցիչ տեղեկություններ, գրականություն, ավանդապատումներ, արվեստ:Յուրաքանչյուր թեմա իր մեջ կներառի հետևյալ ենթաթեմաները՝ 

1. աշխարհագրությունչ/ընդհանուրր գաղափար/

2. աշխարհագրություն-գրականություն

3. աշխարհագրություն-ավանդապատումներ

4. աշխարհագրություն-արվեստ

5. աշխարհագրություն-երաժշտություն 

Թիրախային խումբ- աշխարհագրության ուսուցիչներ


Աշխարհում կա՞ մի մարդ, որի ձեռքը չի դիպչում հացի։  Թխվող հաց ու խիղճԱյս 2 հասկացությունների նույնացումը բանաստեղծական հաջող հնարանք չէ, այլ մեկը մեծարանքի ու գնահատանքի բազմաթիվ այն խոսքերից, որ մեր ժողովուրդը ձոնել է իր ազգային հացին` լավաշին: Ի տարբերություն այլ ժողովուրդների հացատեսակների՝ լավաշի մեջ խմորե միջուկի բացակայությունը այն ոչ միայն դարձնում է դյուրամարս, այլև` երկարակյաց: Հայաստանի որոշ շրջաններում լավաշն աշնանը թխում, չորացնում ու պահում էին ամբողջ ձմեռվա համար: Ուտելուց առաջ բավական է լավաշի վրա ջուր ցողել,մի քանի րոպե պահել կտորի մեջ, և ահա միանգամայն թարմ հացը զարդարում է սեղանը` պահպանելով իր համային նախնական որակները: Լավաշի այդ հատկությունը դարեր շարունակ նրան պարզապես անփոխարինելի է դարձրել երկարատև ճամփորդության մեկնողների և թշնամուց պաշարվողների համար:

Լավաշ թխելը ծիսական սուրբ արարողություն էր մեր նախնիների համար: Կեսգիշերին, երբ հարսներից մեկը հացի խմորը հունցում, վերջացնում էր առավոտյան թխելու համար, մատով խաչ էր քաշում խմորի վրա և երգում` հաց իս, արդար իս, արդար եզա վաստակ իս, ես քեզ շատ չարչկեցի, մեղա քեզ, ժամ կերթամ կա, թեզ եկո: Ընդունված կարծիք էր, որ եթե թոնրից հանված առաջին լավաշը պատված լիներ խոշոր բշտիկներով, դա գալիք առատության նշան էր:Լավաշ ունեն շատ ազգեր, այդ թվում նաեվ հայերը: Սակայն ոչ մի երկրում հացը չունի այդքան կարեվոր խորհուրդ ինչպես մեզ մոտ: Հացը` լավաշը հայերի համար ունեցել է հարատեվման խորհուրդ: Հայկական լավաշը արաբական կամ հնդակական լավաշներից առանձնանում է համային հատկություններով, որի պատճառով էլ այն հայտնի է աշխարհում:


Առարկա ցույց տվող բառերը կոչվում են գոյական: Առարկա ասելով հասկանում ենք՝

 • իրեր, oրինակ՝  պատ, աթոռ, ծաղիկ,
 • կենդանիներ, oրինակ՝ արջ, կրիա,
 • երևույթներ, օրինակ՝ երազանք, ամպրոպ և այլն,
 • անձինք, oրինակ՝ մարդ, աղջիկ, այդ թվում՝

1918 թվականի  գարնանը  լուծվում էր հայ  ժողովրդի լինել չլինելու  հարցը:Արևմտահայության   Մեծ  եղեռնով չհագեցած  թուրքական  բանակները նվաճեցին  Արևմտյան   Հայաստանի  ողջ  տարածքը,որի պաշտպանությունը ռուսական զորքերի  հեռանալուց հետո  իրականացնում էին  հայկական  կամավորական  ջոկատները և  նոր կազմավորվող հայկական բանակային  կորպուսի  զորամասերը:Ռազմաճակատը  ձգվում էր  Բաթումից  մինչև  ՈՒրմիա  լիճը՝ 720 կմ:1918թ. մայիսի  15-ին   թուրքերը  մտան Ալեքսանդրապոլ,գրավեցին այն և  շարժվեցին Արարատյան դաշտ:Հայկական զորքերի Երևանյան խմբավորման հրամանատարն էր  գեներալ-մայոր Մովսես  Սիլիկյանը:Նրա  հրամանով Սարդարապատի ուղղությամբ   զորքերը մայիսի 22-ին անցան  հարձակման:

ՏՀՏ-ի սրընթաց զարգացումն արդի ժամանակաշրջանում բնականաբար նոր պահանջներ է դրել նաև կրթական համակարգերի առջև ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում: ՏՀՏ-ը դարձել են որակյալ և արդիական կրթության հրամայական ու ուսուցման նորարարական գործիք:Այս  դասընթացի  նպատակը կայանում է  նրանում,որ  դասվանդողը կարողանա  ժամանականից  մեթոդներով  վարել  դասպրոցեսը  և  հասնել  ավելի  լավ  արդյունքի

    Խոսքի մասերը հատուկ են աշխարհի բոլոր լեզուներին, բայց, պայմանավորված լեզվի հիմնականում կառուցվածքային տիպով, տարբեր է նրանց որոշման հիմունքը, ուրեմն և՝ քանակը։ 

    Ըստ  արդի  լեզվաբանության  ընդունված  հայեցակարգի՝   հայերենի  խոսքի   մասերը   տասն են՝ գոյականածականթվականդերանունբայմակբայկապ (նախադրություն և ետադրություն),  շաղկապ,   վերաբերականձայնարկություն, որոնք որոշվում են համապատասխան բառախմբերի ընդհանուր նշանակությամբ։

Խոսքի մասերը կազմում են բարդ համակարգ, որի բաղադրիչները միմյանց նկատմամբ նույնանման կապի ու հարաբերության մեջ չեն։ Կան անմիջականորեն հարաբերակից խոսքի մասեր (օրինակ, կապը և շաղկապը, մի կողմից՝   գոյականը,   ածականը,   թվականը,   մակբայը,   մյուս կողմից՝ դերանունը)  և  ոչ-անմիջականորեն հարաբերակից խոսքի մասեր (օրինակ՝ ձայնարկությունը և բայը, թվականը և շաղկապը)։

   

Քերականական բնույթ 

Ըստ քերականական ընդհանուր բնույթի՝ խոսքի մասերը բաժանվում են երեք խմբի՝

 • նյութական (գոյական, ածական, թվական, դերանուն, բայ,մակբայ), որոնք արտահայտում են իրականությունը իր տարբեր հատկանիշներով,
 • քերականական (կապ, շաղկապ)՝ քերականական տարբեր հարաբերություններ,
 • վերաբերմունքային (վերաբերական, ձայնարկություն)՝ խոսողի վերաբերմունք։

Նյութական խոսքի մասերը, շնորհիվ իրենց անվանողական արժեքի, խոսքի մեջ կատարում են նախադասության անդամների պաշտոն։ Քերականական իմաստ արտահայտող խոսքի մասերը անվանողական արժեք չունեն և կոչված են արտահայտելու բառերի և նախադասությունների հարաբերությունները, նախադասության անդամ չեն դառնում։ Վերաբերմունքային կամ եղանակավորող բառերը արտահայտում են խոսողի դատողական կամ զգացական վերաբերմունքը, մեծ մասամբ վերաբերում են ողջ նախադասությանը կամ դրա մի անդամին՝ զանազան երանգներ հաղորդելով դրանց։ Նյութական իմաստ չունեն, չեն թեքվում, նախադասության անդամ չեն դառնում։

Ձևաբանական դասակարգում 

 Ձևաբանական տեսակետից խոսքի մասերն ընդունված է բաժանել երկու խմբի՝ թեքվող և չթեքվող (ըստ Աճառյանի՝ փոփոխելի և անփոփոխելի)։ Հայերենի համար այս բաժանումը պայմանական է այնչափով, որ բուն թեքվող խոսքի մասերն են գոյականը, բայը, ինչպես և դերանունների մի մասը, իսկ ածականը և թվականը, որոնք համարվում են թեքվող, հոլովվում են միայն փոխանվանական կիրառության դեպքում (լավը, լավից, երեքից, երեքով), իսկ չթեքվող համարվող խոսքի մասերը, թեև իրենց բուն կիրառության դեպքում չեն թեքվում, բայց մետալեզվում (որպես գործառական-իմաստային փոխանուններ) կարող են հոլովվել (ինքնանվանողական հոլովում, եթե-ից, բայց-ով, ըստ-ի)։ Նման տարբերակումը ևս տարբեր է լեզվից լեզու, օրինակ՝ չինարենը չունի թեքում, իսկ ճապոներենում գոյականը, դերանունը և մակբայը անփոփոխելի են, իսկ բայն ու ածականը՝ փոփոխելի։