Available courses

Բնությունն ուսումնասիրում են ֆիզիկան, կենսաբանությունը, աշխարհագրությունը, քիմիան և այլ գիտություններ: Բնությունն ուսումնասիրող գիտություններն ունեն ընդհանուր անվանում՝ բնական գիտություններ: Բնական գիտությունների ուսումնասիրությունների արդյունքներն օգնում են մարդուն բնությունից ստանալ այն, ինչ անհրաժեշտ է մարդուն՝ կյանքի որակը բարձրացնելու, ճիշտ և լավ ապրելու համար՝ հնարավորինս քիչ վնաս հասցնելով նրան:


Այս  դասընթացը  նախատեսված  է  9 -րդ  դասարանում  սովորող  աշակերտների  և  այդ  դասարանում  դասավանդող  ուսուցիչների  համար:

Դասընթաց  ստեղծող և  դասընթացավար  ՝  Անուշ  Գևորգյան

Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորությունը քաղաքական,ռազմական և տնտեսական առումներով աշխարհում առավել մեծ դերակատարում ունեցող և հզոր երկրներից մեկն է։

Տեղեկատվական դարաշրջանում կրթության բնույթի մեջ կատարվող արմատական փոփոխությունը սերտորեն առնչված է տեղեկատվության եւ հաղորդակցության արդի միջոցների զարգացման եւ տարածման հետ։ Մի կողմից, տնտեսության եւ հասարակական գործունեության տարբեր ոլորտներում տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) տարածումը հրատապ է դարձնում աշխատողների կողմից համապատասխան գիտելիքների եւ հմտությունների յուրացման, այսինքն՝ կրթության եւ թրեյնինգի հարցը։ Կրթության եւ ՏՀՏ-ի փոխհարաբերության մյուս կողմը հենց կրթության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով կրթության համակարգի արդիականացումը, ուսուցման եւ ուսումնառության արդյունավետության մեծացումն է։


Համացանցի առավելությունն այն է, որ հնարավոր է ստանալ ցանկացած բնույթի տեղեկատվություն շատ արագ, ինչը մեր օրերում շատ կարևոր հանգամանք է՝ հաշվի առնելով կյանքի արագ ռիթմը: Սակայն ինտերնետն իր առավելություններով հանդերձ միաժամանակ ունի նաև  իր թերություններն ու վտանգները:

Դասընթացի ավարտին սովորողները կկարողանան տարբերել բարդ ստորադասական  և գերադաս նախադասությունները:

  1. Որոշիչ երկրորդական նախադասություն
  2. ժամանակի պարագա երկրորդական նախադասություն
  3. Պայմանի պարագա երկրորդական նախադասություն
  4. Պատճառի պարագա երկրորդական նախադասություն
  5.  Հետևանքի պարագա երկրորդական նախադասություն
  6. Զիջման պարագա երկրորդական նախադասություն
  7. Ենթակա և խնդիր երկրորդական նախադասությունները:

Բնակչությունը հասարակության շարժող ուժն է։

Մաթեմատիկական կրթությունը և մաթեմատիկական մտածելակերպն  անհրաժեշտ են ոչ միայն նրանցովքեր հետագայում կզբաղվեն մաթեմատիկայով կամ գիտական որևէ հետազոտությամբ, այլ նաև բոլոր նրանց, ովքեր կաշխատեն ժոողովրդավարական տնտեսության տարբեր բնագավառներում:

     Մաթեմատիկան ներթափանցում է մարդկային գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտները:Այստեղ առանձնահատուկ  դեր ու նշանակություն ունեն տեքստային  խնդիրները: Այս խնդիրների լուծումը սովորողներին հնարավորություն է տալիս համոզվելուոր մաթեմատիկական գիտելիքների իմացությունն ինքնանպատակ չէ այլ պայմանավորված է առօրյա կյանքում յուրաքանչյուրիս առջև ծագած կոնկրետ խնդիրների պատասխանը գտնելու պահանջով:

    Տեքստային խնդիրների ուսուցումը հիմնականում կատարվում է միջին դպրոցում :Յուաքանչյուր խնդրի լուծում իրենից ներկայացնում փոքրիկ մաթեմատիկական հետազոտություն որը յուրաքանչյուր սովորող կատարում է յուրովի: Այնուամենայնիվ տեքստային խնդիրների լուժումները կարելի է դասակարգել ըստ հետևյալ մեթոդների.               

Ø թվաբանական  մեթոդ

Ø հանրահաշվական  մեթոդ

Ø կիրառական մեթոդ

Ø տրամաբանական մեթոդ և այլն:

    Այժմ դրանցից մի քանիսը ներկայացնեմ ավելի հանգամանորենցուցադրելով այդ մեթոդների կիրառման իմ փորձը:

 


Սայաթ-Նովա.կենսագրությունը,ստեղծագործությունը.<<Աշխարհումս ախ չիմ քաշի>> բանաստեղծության ուսուցումը:

Թեմայի նպատակն է դասակարգել պետություններն ըստ պետական կարգի եվ կառուցվածքի: Սահմանել  միապետական եվ հանրապետական կառավարման ձեվերը, դաշնային եվ միասնական կառուցվածքը, բերել օրինակներ:


21րդ դարում գլոբալացման և համընդհանուր ինտեգրացիայի պայմաններում համացանցը և օրեցօր  զարգացող նորագույն տեխնոլոգիաները դառնում են ցանկացած հասարակության առօրյայի անբաժանելի մասը։ Միջազգային համակարգը թևակոխել է նոր դարաշրջան, որում կառուցվածքային փոփոխություններ են ընթանում և իշխանությունը գոյակցում է տեխնոլոգիական առաջընթացի և կարողությունների հետ։

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը և տարբեր սուբյեկտների կողմից օգտագործումը առաջնային են դարձրել կիբեռանվտանգության ապահովման խնդիրները:Կիբերտարածքում (տեղեկատվության, կառավարման, հեռահաղորդակցության, հաշվիչ համակարգերի, նրանց հետ աշխատող անձնակազմի և տեղեկատվական հոսքերի համախմբություն) ակտիվ գործում են տարատեսակ հանցավոր խմբավորումներ, իրականացվում է տնտեսական և ռազմական լրտեսություն, փորձ է արվում շարքից հանել ձեռնարկություններն ու ենթակառուցվածքային օբյեկտները: Կիբերանվտանգությունը լայն հասկացություն է, որը անվտանգության տարբեր միջոցներ ու մոտեցումներ է ենթադրում: Միջազգային Հեռահաղորդակցությունների Միության սահմանման համաձայն, կիբերանվտանգությունը ենթադրում է անվտանգության ապահովման ռազմավարություն և սկզբունքներ, անվտանգության երաշխիքներ, ռիսկերի կառավարման մոտեցումներ, գործիքակազմի, ապահովագրություն և տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են օգտագործվել կիբերմիջավայրի, կազմակերպությունների և օգտատերերի ռեսուրսների պաշտպանության համար: Խոսքը ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ ռազմական կիբերտարածության պաշտպանության մասին է, որը կարող է վնասել փոխկապակցված ցանցերն ու տեղեկատվական ենթակառուցվածքները: Հաշվի առնելով Հայաստանում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման բարձր տեմպերը` արդիական է դառնում ենթակառուցվածքների պաշտպանության խնդիրը, որն առանցքային նշանակություն ունի տնտեսության և պետության տարբեր բնագավառների կենսագործունեության համար:


Ինչ է իրենից ներակայցնում մեխանիկական շարժումը։ Բնության մեջ որտեղ կարող ենք հադիպել նման շարժման։


;

Շուկայական տնտեսության ձևավորման և զարգացման կարևոր բաղկացուցիչներից է փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը (ՓՄՁ): ՓՄՁ-ն իրենից ներկայացնում է գործունեության տեսակ, որն իրականացվում է տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից օրենսդրության պահանջներին համապատասխան և ուղղված է շահույթի ստացմանը: Միևնույն ժամանակ, այն ձեռնարկատիրության մյուս սուբյեկտների համեմատությամբ հարաբերականորեն ինքնուրույն է, գործում է սեփական ռիսկի վրա և կրում է լիակատար գույքային պատասխանատվություն: Համաշխարհային փորձը վկայում է, որ այս ոլորտի զարգացումը կարող է արդյունավետ կերպով նպաստել բնակչության զբաղվածության ապահովմանը, մի շարք կարևորագույն սոցիալական խնդիրների լուծմանը, տնտեսության մենաշնորհացման դրսևորումների զսպմանը և մրցակցության խորացմանը, ինչը շուկայի զարգացման գրավական է հանդիսանում: ՓՄՁ-ն ոչ միայն գործարարության ոլորտի ձև է, այլ նաև մտածողության և ապրելակերպի դրսևորում` տնտեսական դաշտում գործունեություն ծավալել ցանկացող յուրաքանչյուր մարդու համար: Իր տեսակի մեջ, այն համատեղում է պետության, հասարակության, սեփականության և սոցիալական շահերը, որոնք իրականացվում են մի շարք գործոնների փոխներգործության շնորհիվ: Զարգացած, կայուն և դինամիկ աճ ունեցող, ներքին և արտաքին շուկաներում բարձր վարկանիշ ձեռք բերած շատ երկրներում համախառն ներքին արդյունքի մեծ բաժինը ձևավորվում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության հաշվին, քանզի հենց մանր գործարարությունն է, որ մշտապես խթանում է տնտեսության, բնակչության կենսագործունեության տարաբնույթ ոլորտները:

փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բուռն զարգացումը կարևոր գործոն է վերջին տասնամյակներում ձևավորված համաշխարհային տնտեսության զարգացման ընթացքում: Ընդ որում, դրանք իրենց կայուն տեղն են զբաղեցնում զարգացման տարբեր մակարդակ ունեցող երկրների տնտեսական և սոցիալական համակարգերում: Փոքր և միջին ձեռնարկությունները գործում են տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում /առևտրի և սպասարկումների ոլորտից մինչև բարձր տեխնոլոգիաներ օգտագործող և գիտատար արտադրանք թողարկող արտադրությունները/ և ազատ մրցակցություն ծավալելու բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում ապրանքներ արտադրողների և ծառայություններ մատուցողների միջև:


. Միապետություն, միջազգային եզրույթով«մոնարխիա»: Հին Հունաստանում «մոնոս»- մեկ, միակ եվ «արխոս»-ղեկավար, առաջնորդ: Կառավարման միապետական ձեվը առաջացել է ստրկատիրական հասարակարգում: Հին  Եգիպտոսի, Բաբելոնի, Հնդկաստանի եվ այլ քաղաքակրթություններում: Ներկայումս աշխարհում իրական միապետական կարգեր ունեն 30 երկիր, իսկ ձեվականորեն՝ ավելի քան  40 երկիր: Ավստրալիան, Կանադան, Նոր Զելանդիան եվ Մեծ Բրիտանական  համագործակցության մի քանի այլ երկրներ, որտղ պետության իրավական ղեկավարը համարվում է Մեծ Բրիտանիայի թագուհին: Միապետություն են  համարվում կայսրությունը, թագավորությունը, իշխանությունը, Էմիրությունը, սուլթանությունը եվ Վատիկանի պապական թագավորությունը:


Մակբայը, ի տարբերություն հատկանիշ ցույց  տվող մյուս խոսքերի մասերի, որոնք առարկայի հատկանիշի իմաստ ունեն, ցույց է տալիս հատկանիշի հատկանիշ: Դա նշանակում է, որ մակբայները կարող են դրվել այն խոսքի մասերի վրա, որոնք առարկայի հատկանիշի իմաստ ունեն:


Առանց տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ), մեր օրերում աներևակայելի է առաջընթացը պետական և հասարակական գործունեության ցանկացած բնագավառում: Համապատասխան ենթակառուցվածքի զարգացումը, տեղեկատվական հասարակության ստեղծումը և  համաշխարհային տեղեկատվական ոլորտում ակտիվորեն ներգրավվելը մեր երկրի առաջնային խնդիրն է համարվում: Այս խնդրի հաջող լուծմանը վճռորոշ նշանակություն է շնորհվում՝ այնպիսի ռազմավարական նպատակների հասնելու համար, ինչպիսիք են ժողովրդավարական, ազատ և իրավական պետության ստեղծումը, քաղաքացիական հասարակության զարգացումը, երկրի անվտանգությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և ահաբեկչության դեմ պայքարը:

Վճռորոշ նշանակություն ունի այն, որ ինֆորմատիկա  առարկան պետք է ոչ միայն տեխնիկական կարողություններ ու հմտություններ տա աշակերտին, այլև պետք է բարենպաստ պայմաններ ստեղծի ազգային և համամարդկային արժեքներ կրող, ազատ անհատի ձևավորման համար:


Այս դասընթացը նախատեսված է տարրական դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների և մայրենին ուսումնասիրողների համար:

Թեման իր մեջ ներառում է աշխարհի բնակչությունը, բնակչության բնական և մեխանիկական աճերը, վերարտադրության տիպերը, ռեժիմները, ժողովրդագրական քաղաքականությունը, բնակչության կազմը, տեղաբաշխումն ու տարաբնակեցումը:

Քիմիական ռեակցիայի արագության ուսումնասիրումը թույլ է տալիս բացահայտել բարդ քիմիական փոխարկումների իրական մեխանիզմը, որն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս ղեկավարել թե՛ արդյունաբերության տարբեր բնագավառներում, թե՛ կենդանի օրգանիզմներում ընթացող քիմիական պրոցեսները:

Դասընթացը նախատեսված է  ավագ դպրոցի աշակերտների և դասավանդող ուսուցիչների համար:

Կայքի նորություններ

Picture of Կարինե Հայրապետյան
Բնակչությունը
by Կարինե Հայրապետյան - Monday, 11 November 2019, 2:16 PM
 

Մարդը բնության մեծագույն արժեքն է։


  Բնակչության աշխարհագրությունն ուսումնասիրում է տարբեր աշխարհագրական պայմաններում բնակչության կազմն ու տեղաշարժերը, բնակչության և բնակավայրերի  աճը,դրանց տեղաշարժը։                                                                         Այդ գիտելիքներն անհրաժեշտ...

Read the rest of this topic
(43 words)
 
Picture of Հեռավար Ուսուցում
Ավարտվեց «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը
by Հեռավար Ուսուցում - Monday, 11 June 2018, 2:48 PM
 

db7fe09008f7398fa1da80f877473d13.jpg

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) «Հեռավար ուսուցում» elearning.armedu.am  համակարգում ավարտվեց տարբեր առարկաների ուսուցիչների համար կազմակերպված «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը (07.03.2018 - 04.05.2018), որի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացան...

Read the rest of this topic
(83 words)
 
Picture of Արարատ Մովսեսյան
ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ >
by Արարատ Մովսեսյան - Saturday, 24 March 2018, 11:13 AM
 

Ողջույն հարգելի կոլեգաներ

Այս թեմայով փորձել եմ ներկայացնել Հայ ժողովրդի ծագման վերաբերյալ որոշ մանրամասներ: Հավաստող փաստեր Հայ ժողովրդի տեղաբնիկ լինելու, Հայ ժողովրդի կազմավորման երկարատև գործընթացի /Ք.ա. 7-րդ դարի վերջից Ք.ա.2-րդ դարի սկիզբ/ վերաբերյալ:Courses