Մատչելի դասընթացներ

Առանց տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ), մեր օրերում աներևակայելի է առաջընթացը պետական և հասարակական գործունեության ցանկացած բնագավառում: Համապատասխան ենթակառուցվածքի զարգացումը, տեղեկատվական հասարակության ստեղծումը և  համաշխարհային տեղեկատվական ոլորտում ակտիվորեն ներգրավվելը մեր երկրի առաջնային խնդիրն է համարվում: Այս խնդրի հաջող լուծմանը վճռորոշ նշանակություն է շնորհվում՝ այնպիսի ռազմավարական նպատակների հասնելու համար, ինչպիսիք են ժողովրդավարական, ազատ և իրավական պետության ստեղծումը, քաղաքացիական հասարակության զարգացումը, երկրի անվտանգությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և ահաբեկչության դեմ պայքարը:

Վճռորոշ նշանակություն ունի այն, որ ինֆորմատիկա  առարկան պետք է ոչ միայն տեխնիկական կարողություններ ու հմտություններ տա աշակերտին, այլև պետք է բարենպաստ պայմաններ ստեղծի ազգային և համամարդկային արժեքներ կրող, ազատ անհատի ձևավորման համար:


Այս դասընթացը նախատեսված է տարրական դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների և մայրենին ուսումնասիրողների համար:

Թեման իր մեջ ներառում է աշխարհի բնակչությունը, բնակչության բնական և մեխանիկական աճերը, վերարտադրության տիպերը, ռեժիմները, ժողովրդագրական քաղաքականությունը, բնակչության կազմը, տեղաբաշխումն ու տարաբնակեցումը:

Քիմիական ռեակցիայի արագության ուսումնասիրումը թույլ է տալիս բացահայտել բարդ քիմիական փոխարկումների իրական մեխանիզմը, որն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս ղեկավարել թե՛ արդյունաբերության տարբեր բնագավառներում, թե՛ կենդանի օրգանիզմներում ընթացող քիմիական պրոցեսները:

Դասընթացը նախատեսված է  ավագ դպրոցի աշակերտների և դասավանդող ուսուցիչների համար:

Դասընթացի ժամանակ կփորձեմ բացահայտել Զոհրապի կյանքի հայտնի  ու  անհայտ  էջերը, նրա  ստեղծագործությունների  վերլուծությանը կանդրադառնամ:Ներկայացված  են հետաքրքիր  նյութեր,  որոնք  կարելի  է օգտագործել  դասաժամերի ընթացքում: Կարծում  եմ՝ հետաքրքիր  կլինի այս  ամենը իմանալ:

Դասընթացը նախատեսված է ավագ դպրոցի ուսուցիչների և դիմորդների համար: Այն կտևի երեք շաբաթ: Այդ ընթացքում կկրկնենք եռանկյունաչափական ֆունկցիաների հատկությունները, կկառուցենք դրանց գրաֆիկները, կլուծենք մի շարք խնդիրներ: 

Այս դասընթացը նախատեսված է 8-րդ դասարանում սովորող աշակերտների և այդ դասարանում դասավանդող ուսուցիչների համար:

Առաջադրանքների  լուծումն արդյունավետ է կազմակերպել միասնական խնդրի լուծման եղանակով։Տրված դիրքում առաջադրանքի վերլուծության համար կարելի է կիրառել քայլի հերթի փոխման մեթոդը։Եթե քայլը լինի  սևերինը, ապանրանք ունեն երկու հնարավորություն։1.Ա h6-h7 կամԱh6-h5: Երկու դեպքում էլ սպիտակների թագուհին մատ կարող է անել g7 կամ g5  դաշտերից։Սակայն թագուհին a6 դաշտից gուղղաձիգմեկ քայլով գնալ չի կարող։Հնարավոր է այդ երկու դիրքերից սպիտակների համար նպաստավորը սևերի արքայի h5 դաշտում գտնվելն է, քանի որ սպիտակների թագուհին h3 դաշտից կարող է մատ անել։Հետևաբար  սպիտակների թագուհին պետք է կանխի սևերի արքայի նահանջը h7 դաշտ, իսկ a6,h7 ,h3 դաշտերի հատման կետը  d3 դաշտն է։Հետևաբար առաջադրանքի լուծումը 1.Թa6-d3 քայլն է։

Դասընթացն այն մասին է,թե ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ շարժողական ակտիվությունը մարդու օրգանիզմի,առողջական վիճակի վրա:Ներկայացվում է և՛ դրական,և՛ հնարավոր բացասական  հետևանքները,շարժողական ակտիվության դերը տարբեր տարիքային խմբերի համար,դրա բացակայության ազդեցությունն օրգանիզմի վրա,ֆզիկական ծանրաբեռնվածությունների դեպքում ճիշտ սննդակարգի կարևորությունը,բուժական ֆիզկուլտուրայի դերը:

Ողջույն,սիրելի   մասնակիցներ:

Ներկայացնում   եմ    <<Երկրաչափական պատկերներ  տարածության մեջ>   դասընթացս:Այն   բաղկացած   է    չորս     բաժնից, տևելու   է   չորս   շաբաթ: 1-ին, 2-րդ, 3-րդ,   բաժիններում  կներկայացնեմ  բազմանիստերը, պտտական մարմինները,մարմինների ծավալները։ 4-րդ  բաժնում  ամփոփում  կանցկացնենք,իսկ   <<Քննարկում>> բաժնում  կփոխանակենք   կարծիքներ,  խորհրդատվություն, մտքեր   կգրենք։
Դասընթացի նպատակն է․
Տարածության մեջ երկրաչափական պատկերների ու մարմինների հատկությունների և առնչությունների համակարգված ուսումնասիրման միջոցով զարգացնել սովորողների տարածական պատկերացումները, պատկերային և տրամաբանական մտածողությունը, ճանաչողական ունակությունները, կյանքի տարբեր իրադրություններում ծագող կիրառական խնդիրներ լուծելու, գործողությունների պլան մծակելու, գծապատկերներով և պայմանանշաններով կողմնորոշվելու , երկրաչափության լեզվի գործածմամբ հաղորդակցվելու կարողությունները, ինչպես նաև հարակից ուսումնական բնագավառներն ուսումնասիրելու, հետագա կրթությունը շարունակելու , ինքնակրթությամբ զբաղվելու, աշխատանքային և առօրյա իրադրություններում կիրառելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներն ու հմտությունները, նպաստել նրանց սոցիալականացմանն ու արժեքային համակարգի ձևավորմանը։


Դասընթացը նախատեսված է 9-11-րդ դասարանների աշակերտների,դասավանդող ուսուցիչների,ծնողների համար։

https://elearning.armedu.am/pluginfile.php/12899/course/summary/Anush%20slayd.pptx

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ  ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐ ԵՎ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

1.1Աշխարհագական օբյեկտների գեղարվեստական ընկալումը      

1.2Աշխարհագրական-հայրենագիտական  նյութի օգտագործումը            <<Հայրենագիտություն և տուրիզմ>> առարկայի դասերին

1.3Աշխարհագրական-հայրենագիտական  նյութի օգտագործումը

<<Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասերին>>

 

 ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ  ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԵՐԻՆ

2.1 Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը << Հայկական լեռնաշխարհ>> թեմայի դասերին

2.2  Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը ՀՀ Շիրակի , Լոռու , Տավուշի մարզեր թեմաների դասերին

2.3 Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը ՀՀ Արագածոտնի , Կոտայքի ,  Գեղարքունիքի մարզեր թեմաների դասերին

2.4 Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը ՀՀ  Արմավիրի , Արարատի , Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզեր թեմաների  դասերին

2.5 Գեղարվեստական ստեղծագործություների օգտագործումը Երևանի և Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր բնութագրի ժամանակ

Եզրակացություններ  և առաջարկություններ

Գրականություն 1. Թեև Անի քաղաքի մասին լույս են տեսել բազմաթիվ աշխատություններ, հրավիրվել են բազմաթիվ գիտաժողովներ, սակայն Հայոց միջնադարյան քաղաքական, հոգևոր- մշակութային, սոցիալ-տնտեսական կենտրոնի, հայ քաղաքաշինության այս գլուխգործոցի պատմությունը շարունակում է մնալ անսպառ աղբյուր հետազոտողների համար:

  Անին իր աշխարհագրական անառիկ դիրքով, իր հարուստ ու բազմաբովանդակ պատմությամբ, կարելի է ասել, միջնադարյան Հայաստանի քաղաքներից լավագույնն է:

  Անի քաղաքը բազմիցս ուսումնասիրված լինելով հանդերձ չի դադարում մնալ գիտնականների, հետազոտողների և հետաքրքրությունների լայն շրջանակ ունեցողների ուշադրության կենտրոնում: Այդ են վկայում նորագույն հրապարակումները Անիի մասին: Օրինակ, թուրքական Hurriyet պարբերականում հոդված է զետեղվել, որտեղ ասվում է, որ Թուրքիայի Մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունը շարունակում է իր ջանքերը, որպեսզի Անի քաղաքը հայտնվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցուցակում, բրիտանական հեղինակավոր “Daily Mail” պարբերականը անդրադառնալով <<կորուսյալ քաղաքներ>>-ին, նշում է նաև Անիի` զբոսաշրջության համար կարևոր և հետաքրքիր վայր լինելը:Իսկ www.ancient-origins.net կայքը տեղեկացնում է, որ Կարսում տեղի է ունեցել թուրք ուսումնասիրողների կողմից կազմակերպված «Անիի ստորգետնյա գաղտնիքները» խորագրով գիտաժողով:

  ՆՊԱՏԱԿԸ_ Գնահատել Անիի` որպես քաղաքական, հոգևոր-մշակութային, արհեստների և առևտրի կենտրոնի, ունեցած բացառիկ դերակատարումը Բագրատունյաց թագավորության բարգավաճման գործում, որի ուսումնասիրումը հույժ կարևոր է հայոց պատմության տվյալ ժամանակաշրջանի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում կազմելու և վիճահարույց հարցերի պատասխանները գտնելու համար:
 2. ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ_

  1 Ներկայացնել Անի քաղաքի նախապատմության ու տեղանվան ստուգաբանության ուղղությամբ արված տեսակետները, հիմնավորել դրանց վերաբերալ մեր կողմից առավել ընդունելի տարբերակները:

  2. Պարզել, թե ինչ միջոցներով Բագրատունիները տիրացան Անիին` համադրելով աղբյուրները:

  3. Վեր հանել Անին մայրաքաղաք հռչակելու դրդապատճառները:

  4. Հաստատել <<Անիական շրջան>> անվան կիրառման հավաստիությունը:

  5. Բացահայտել Անիում Բագրատունյաց արքաների կողմից իրականացրած ձեռնարկումների շարժառիթները:

  6. Ապացուցել, որ արհեստների ու առևտրի խոշոր կենտրոն դարձած Անիով էր պայմանավորված Բագրատունյաց թագավորության աննախադեպ վերելքը:

  7 Ցույց տալ, որ Անին եղել է հայ ճարտարապետության կենտրոն

Հարգելի  մասնակիցներ  այս  դասընթացում  կծանոթանաք տարրական դասարաններում գումարում, հանում գործողությունների և դրանց հատկությունների ուսուցմանը ,  գումարման և հանման հատկությունների կիրառմանը բանավոր և գրավոր հաշվումները ռացիոնալ ձևով կատարելիս:


Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝  Մանե  Յոլչյան:
Հարգելի մասնակիցներ,

Ողջունում եմ Ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այս դասընթացում դուք կծանոթանաք Պյութագորասի թեորեմայի ապացուցման տարբեր մոտեցումներին:

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝  Վալյա Կոլոլյան:ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՒ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԵՎ  ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԻՋՈՑ


Րաֆֆու ՙՙՍամվել՚՚ վեպի կերպարները վերլուծում ենք մի քանի տեսանկյունից.առանձնացնում ենք հայրենասեր և դավաճան,արյունակից և ոչ արյունակից, գաղափարը իրենց մեջ կրող և դրա իրականացմանը նպաստող հերոսներ:Մեր առջև դրված նպատակին հասնելու համար օգտագործում ենք դերային խաղ, Վենի դիագրամ, ձնագնդի, հարցաշար և այլ մեթոդներ ու հնարներ:

Օգտագործելու ենք  սահիկաշար, տարբեր նկարներ ու նյութեր համացանցից:

Ներկայացնելու ենք բեմադրություն .Սամվելի և հոր կռիվն ու հոր սպանությունը,որը կմեկնաբանի հեղինակը:

Դասընթացը ներկյացվում է պատմության մեջ կարևորագույն մի դարաշրջան, որը նվիրված է Նապոլեոնյան դարաշրջանին:

Ներկայացվելու  Նապոլեոն Բոնապարտի կյանքը, ծագումը, կատարած հետաքրքիր քայլերը

Курс предусматривает рассмотрение вопросов, освещающих требования к современному уроку .Также изучается порядок создания технологической карты урока как инструмента методического обеспечения  и критерии эффективности современного урока.

 Вопрос имеет немаловажное значение не только в теоретическом, но и в практическом плане. Нельзя четко организовать учебный процесс, не выделив типы уроков по тому или иному признаку, не выделив, какой из них наиболее подходит для решения поставленных педагогических задач.

Побудить интерес к предмету - одна из важных задач каждого учителя. Экспериментально доказано, что применение разнообразных форм работы поддерживает активность внимания и снижает утомляемость. Различные формы обучения при изложении нового материала и обобщении знаний учащихся на любой ступени обучения приобретают все большее значение. Так при обобщении знаний учащихся, активизируются, формируются умения применять знания, самостоятельно мыслить. Проведение различных форм на уроках повышает интерес учащихся к предмету, помогает ученикам обобщить и закрепить знания по темам, способствует формированию умений, работать коллективно и повышает ответственность за качество учебы.Всякий урок имеет своеобразие, отличается от другого по своим целям, содержанию, методам, структуре, поведению учителя и учащихся и по многим другим параметрам. Уже давно в педагогике появилась потребность выделить среди методически разнообразных уроков уроки, характеризующиеся определенными общими признаками. Этот вопрос имеет немаловажное значение не только в теоретическом, но и в практическом плане. Нельзя четко организовать учебный процесс, не выделив типы уроков по тому или иному признаку, не выделив, какой из них наиболее подходит для решения поставленных педагогических задач.Урок издавна был объектом классификации, но, к сожалению, до сих пор эта достаточно сложная проблема не разрешена, и в педагогике единая типология уроков отсутствует. До сих пор наблюдаются различные подходы к классификации уроков.

Հարգելի ուսուցիչներ ես Գայանե Կոստանդյանն եմ։ Աշխատում եմ Կոտայքի մարզի Ֆանտանի միջնակարգ դպրոցում որպես ինֆորմատիկայի ուսուցիչ և համակարգչային օպերատոր։ Ուրախ եմ ձեզ հետ այս դասընթացն անցկացնելու։ Թեմայի ընտրությունը պատահական չի։ Այն կապված է «Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրի ներդրման հետ, որի  «նպատակը ՀՀ կրթական համակարգին և համընդհանուր մոտեցումներին համահունչ արդյունավետ ֆինանսական կրթության ծրագրի իրականացման միջոցով սովորողների անձնական ֆինանսների կառավարման  կարողությունների զարգացումն է» (ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ «Մաթեմատիկա» և «Հանրահաշիվ» առարկաների ուսուցիչների համար):

Մեր կյանքն առանց ֆինանսների անհնար է պատկերացնել։ Ուստի ծրագիրը տեղին է ու ժամանակին։ Հուսով եմ, որ այս դասընթացը կօգնի հատկապես մաթեմատիկայի ուսուցիչներին իրենց ստացած գիտելիքները կիրառել նաև համակարգչի օգնությամբ։

E-mail` gayane0803@rambler.ru, gayanekostandyan6@gmail.com,   fantan@schools.am


Հարգանքներով` Գայանե Կոստանդյան

Կոտայքի մարզի Ֆանտանի միջնակարգ դպրոց


Նկարագիր

Անժելա Միքայելյան - ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի թիվ 7 հիմնական դպրոցի պատմության ուսուցչուհի:

Ողջունում եմ ձեզ և ցանկանում տեղեկացնել որ <<Գարեգին Նժդեհ >> թեմայով այս դասընթացում նախատեսում եմ կատարել հիմնախնդիրների հետազոտություն, վերլուծություններ, թեստային աշխատանք և նոր տեխնոլոգիաների կիրառում:

Դասընթացս բաղկացած է 3 մասից

Թեմա 1- Գարեգին Նժդեհի կյանքն ու գործունեությունը

Թեմա 2- Գարեգին Նժդեհի Ցեղակրոն գաղափարախոսությունը

Թեմա 3- ամփոփիչ ստուգողական աշխատանք

 Նպատակս է՝

Բազմադարյան պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդը տառապանքներով լի ուղի է անցել:Բայց հայի ազատատենչ ոգին չի հանդուրժել ոչ թշնամություն, ոչ ճնշում:Ամեն սերունդ իր ուԺերի չափով պահպանել ու մեզ է հասցրել հայրենիքի շունչն ոգին անթեղած քարերն ու շինությունները: Պատմությունը ինչքան է վերուվարել այս մի կտոր հողի վրա, բայց այն նորից վեր է հառել խրոխտ ու նորովի: Վեց դար շարունակ հայ ժողովուրդը մտածել ու ուղիներ է փնտրել իր կորցրած  անկախությունը վերականգնելու համար: Եվ ահա 20-րդ դարասկզբի հերոսամարտերի դասերը ուսանելի էին, երբ մի բուռ քաջեր, նշխար-նշխար հավաքելով ու փրկելով <<ժողովրդի արժանապատվությունը>> վերստեղծեցին հայոց պետականությունը,որն այսօր մեր հայրենիքն է: Նահատակվեցին նրանք, արտաքսվեցին ու աքսորվեցին ՝ չվայելելով սեփական հաղթանակի արդյունքը, սեփական հայրենիքի գոյության բերկրանքը: Այդ երևելիներից էր Գարեգին Նժդեհը:

Գարեգին Նժդեհ- ճշմարտության և արդարության ուժ, ով միավորեց և տասնապատկեց Հայրենիքի ու Սփյուռքի ՝ամբողջական հայության զավակներին՝ Հայկյան ոգով  իրենց կյանքը Արցախյան ազատամարտին անմնացորդ նվիրումով կերտելու հաղթանակը:Գարեգին Նժդեհը ապագա հաղթանակների կարևորագույն գրավականը համարում էր հայրենասիրական ոգով դաստիարակված  երիտասարդությունը:Նրա մեջ ներդաշնականորեն միաձուլված էր զինվորականն ու մտավորականը, ազգային բարոյախոսն ու քաղաքական գործիչը:

Գարեգին Նժդեհ- Ցեղակրոն գաղափարախոսության և շարժման հիմնադիր: Նրա գործունեության շնորհիվ էր, որ տապալվեց Զանգեզուրը Լեռնային Ղարաբաղի և Նախիջևանի օրինակով Ադրբեջանին բռնակցելու թուրք- բոլշևիկյան ծրագիրը:Նժդեհի կյանքն ու գործունեությունը ստեղծել են մեր այսօրվա պատմությունը, իսկ նրա թողած հոգևոր ժառանգությունը վիթխարի նշանակություն ունի նոր սերունդների ձևավորման հարցում:

Նժդեհն ասել է.<<Երբ անձը կամ ժողովուրդը իր մեջ մեռցնում է վախը և սեփական կամքի ուժով ոտքի է կանգնում, նրան չի՛ք է պարտություն, նա  անպա՛րտ է>>:


Հարգելի մասնակիցներ,

Ողջունում եմ Ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այս դասընթացում դուք կծանոթանաք Անհատական հանձնարարությունների փոխստուգման մեթոդիկային:

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝  Արևիկ Պետրոսյան:


Ուղղանկյուն եռանկյունը այն  երկրաչափական պատկերներից է, որը շատ է կիրառարվում է առօրյայում:

Այդ իսկ նպատակով սանկանում եմ իմի բերել նրա վերաբերյալ գիտելիքները:

Դասընթացը նախատեսված է 11-րդ դասարանում սովորող աշակերտների և  դասավանդող ուսուցիչների համար: Դասընթացը իր մեջ ներառում է հայ մեծ արձակագիր Ակսել Բակունցի կենսագրությունը,  հայ գյուղաշխարհը ներկայացնող հերոսների բնութագիրը, բնութայան և մարդու սերտ կապը ,, <<Ալպիական մանուշակ>> պատմվածքի գաղափարը,  լեզվաոճական միջոցների կիրառումը, բառ-պատկերի հոգեբանական շերտերի առկայությունը    Բակունցի պատմվածքներում:

Ներածություն

Ներառական կրթություն (ֆրանս. Inclusif –ներփակված, լատ.include-ներառված ), կրթական համակարգ է, որն ուղղված է հավասար կրթության ապահովմանը և հասարակության մեջ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ներգրավվածության ապահովմանը : Ներառական կրթությունը ավելի մատչելի և հասանելի է դարձնում կրթությունը բոլորի համար:

Մարդկության զարգացման ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ձևավորումն ու սահմանումն անցել են երկար ճանապարհ՝ խղճահարությունից մինչև սոցիալական բազմաթիվ ծառայությունների մատուցում։ Այսօր աշխարհն արդեն ընդունում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման գաղափարը։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2010 թվականին վավերացնելով ՄԱԿ-ի 2006 թ. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիան, ստանձնել է միջազգային պարտավորություն՝ գործող օրենսդրությունը համապատասխանեցնել կոնվենցիայի դրույթներից բխող պահանջներին։


    Դասընթացը նախատեսված է  9-րդ դասարանի, ավագ դպրոցի աշակերտների և ուսուցիչների համար։

  

  Ոչ մի պաշտոն կամ կոչում չկա, որ հավասար լինի և կարելի լինի համեմատել մարդ կոչումի հետ։

                                                                                                   Հ․ Թումանյան                                                                                                      Ուսուցիչ Ա.Նավոյան

Ողջույն, հարգելի մասնակիցներ: Այս դասընթացը տարրական դասարաններում միջառարկայական կապերի կիրառման արդյունավետության մասին է, մասնավորապես`տեխնոլոգիա և մաթեմատիկա առարկաների դասավանդման ընթացքում:

Հարգելի՛մասնակիցներողջունում եմ Ձեզմաղթում եմ հետաքրքիր և բովանդակալից դասընթաց

Այս դասընթացում կներկայացվի ֆուտբոլ մարզաձևի դերն ու նշանակությունը ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում: Կպարզաբանվեն ֆուտբոլի ծագման,տեխնիկայի,տակտիկայի,դպրոցական տարիքի երեխաների շարժողական ընդունակությունների մշակման, բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ձևավորման,աճող սերնդի առողջության պահպանման,դրական միջավայրի ստեղծման,ֆուտբոլ մարզաձևը զանգվածային դարձնելու հետ կապված բազմաթիվ հարցեր:

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթորի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ:

Յուրաքանչյուր շաբաթ ձեզ համար հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսած նյութերը:

Մաղթում եմ Ձեզ հաջողություն և արդյունավետ աշխատանք:

Դասընթաց ստեղծող,  դասընթացավար՝ Վալերիկ Կակոսյան:Ողջույն,սիրելի   մասնակիցներ:

Ներկայացնում   եմ    <<Նման  եռանկյուններ>   դասընթացս:Այն   բաղկացած   է    չորս     բաժնից, տևելու   է   չորս   շաբաթ: 1-ին, 2-րդ, 3-րդ,   բաժիններում  կներկայացնեմ  նման եռանկյունների  սահմանումը, եռանկյունների նմանության հայտանիշները, նման եռանկյունների հատկությունները, նմանության կիրառությունները։ 4-րդ  բաժնում  ամփոփում  կանցկացնենք,իսկ   <<Զրուցարանում>>  կփոխանակենք   կարծիքներ,  խորհրդատվություն, մտքեր   կգրենք։

Նմանության հասկացությունը հարթաչափության դասընթացի  կարևորագույն   հասկացություններից մեկն է: Բոլորիս ծանոթ են իրականության մեջ հանդիպող այնպիսի առարկաներ,որոնք ակնառու պատկերացումներ են տալիս նման պատկերների մասին: Այդպիսիք են աշխարհագրական քարտեզները,լուսանկարները, մեքենաների նավերի, ինքնաթիռների մոդելները և այլն: Այս  դասընթացում   ներկայացնում եմ նման եռանկլյունները: Նման եռանկյունների  սահմանումը տրվում է ոչ թե նմանության ձևափոխությունների հիման վրա,այլ անկյունների հավասարության և նմանակ կողմերի  համեմատականության միջոցով:

Դասընթացի մյուս հիմնական նպատակն է ընդլայնել ու խորացնել  գիտելիքները երկրաչափական  պատկերների  նմանության վերաբերյալ ՝  ապահովելով դրանց  կիրառական ուղղվածությունը: Նման պատկերների  հատկությունների  ուսումնասիրության հիմքում ընկած են եռանկյունների  նմանության  հասկացությունը  և  երեք հայտանիշները:

Դասընթացում ներառված են  նման եռանկյունների  մակերեսների և համապատասխան նույնանուն գծային տարրերի ՝ պարագծերի, միջնագծերի,  բարձրությունների   և   կիսորդների հարաբերությունները: Նմանության հասկացության հետագա կիրառությունը տվյալ  դասընթացում  արտահայտվում է ուղղանկյուն եռանկյան մեջ համեմատական հատվածների, եռանկյան կիսորդի հատկության, ինչպես նաև  երկու ուղղի ՝  մի քանի զուգահեռ ուղիղներով  հատումից առաջացած հատվածների համեմատականության դիտարկման ընթացքում:  

Այս բոլորի արդյունքում ընդհանրացվում է ,այսպես կոչված, նմանության մեթոդի գաղափարը, որը ցուցադրվում է ինչպես կառուցման խնդիրներ լուծելիս, այնպես էլ տեղանքում  չափողական աշխատանքներում հանդիպող խնդիրներ լուծելիս:

                                                                                                          


Հարգելի մասնակիցնե՛ր,

այս դասընթացում կծանոթանաք հին հունական օլիմպիական խաղերի ստեղծումից մինչև ժամանակակից օլիմպիական խաղերի առաջացումը հայ մարզիկների մասնակցության մասին,ինչպես նաև օլիմպիական խաղերում հերոսացած մարզիկների սխրագործությունների մասին:Կծանոթանաք օլիմպիական խաղերի կազմակերպման պատմական նախադրյալներին,մշակութային ծրագրին ,օլիմպիական մարտերի հերոսներին:  Հարգելի մասնակիցներ,

Ողջունում եմ ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնելոր  «Նապոլեոն Բոնապարտ»

 թեմայով դասընթացում կարող եք ծանոթանալ համաշխարհային պատմության այն բացառիկ գործիչներից մեկի կյանքին ու գործունեությանը, ում անվան հետ է կապված Եվրոպայի պատմության մի ողջ դարաշրջան: Ընդունված ճշմարտություն է՝ պատմությունը կերտում են ժողովուրդներըբայց, այդուհանդերձժողովուրդները իրենց պատմությունը կերտում են անհատներիբացառիկ անհատների առաջնորդությամբԱնկասկածնման բացառիկմեծագույն անհատներից է Նապոլեոն Բոնապարտը` իր ժամանակի հանճարեղ ռազմական և քաղաքական գործիչըով դարակազմիկ դեր ունեցավ եվրոպական քաղաքակրթության պատմության մեջ:

Այս դասընթացի միջոցով կբացահայտենք Նապոլեոն անհատին տարբեր տեսանկյուններից՝  որպես տաղանդավոր զորավար, պետական գործիչ, դիվանագետ, բացառիկ ինտելեկտով  և աշխատասիրությամբ  օժտված անհատ:

 

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթորի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք  դասընթացում  տեղադրված  ֆորումների  

 օգնությամբ:

Յուրաքանչյուր շաբաթ ձեզ համար հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսած նյութերը:

Մաղթում եմ  հաջողություն և արդյունավետ աշխատանք:

Դասընթաց ստեղծող` Մինասյան Լիլիթ


Հարգելի մասնակիցներ,

Ողջունում եմ Ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ  «

Անվտանգ կենսագործունեություն» թեմայով դասընթացում կարող եք ծանոթանալ արտակարգ իրավիճակներին,նրանցից պաշտպանվելու հիմունքներին,մարդկության անվտանգ կենսագործունեությանը:
Կծանոթանաք տարբեր վտանգներից անհատի, հասարակության, պետության, մարդկության պաշտպանության հիմունքներին: Ցանակացած արտակարգ իրավիճակ հաճախ կրում է եզակի բնույթ, որը պահանջում է ոչ թե կաղապարված (շաբլոն) գործողություններ, այլ գիտելիքների, ունակությունների, հմտությունների, գիտակցված կիրառում՝ ելնելով առկա իրավիճակից: 

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ:

Յուրաքանչյուր շաբաթ ձեզ համար հասանելի կլինի տվյալ շաբաթվա համար նախատեսած նյութերը:

Մաղթում եմ Ձեզ հաջողություն և արդյունավետ աշխատանք:

Դասընթաց ստեղծող,  դասընթացավար՝՝  Վախթանգ Դավթյան:


Հարգելիներս , դասընթացը փորձում է լույս սփռել խորհրդայնացված Հայաստանում բոլշևիկների կենսագործած տնտեսական նոր քաղաքականության դրական և բացասական կողմերի վրա: 

Մարդիկ ինֆորմացիա փոխանակելու նպատակով բնական լեզուներ են օգտագործում` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, չինարեն և այլն: Այսպիսով, ինֆորմացիան նախ և առաջ ներկայացվում և փոխանցվում է բնական լեզուների միջոցով, որոնց հիմքում տարբեր այբուբեններ են ընկած: 


Կայքի նորություններ

Հեռավար Ուսուցում Նկարը
Ավարտվեց «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը
Հեռավար Ուսուցում - Monday, 11 June 2018, 2:48 PM
 

db7fe09008f7398fa1da80f877473d13.jpg

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) «Հեռավար ուսուցում» elearning.armedu.am  համակարգում ավարտվեց տարբեր առարկաների ուսուցիչների համար կազմակերպված «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը (07.03.2018 - 04.05.2018), որի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացան...

Կարդալ այս թեմայի մյուս մասը
(83 բառ)
 
Արարատ Մովսեսյան Նկարը
ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ >
Արարատ Մովսեսյան - Saturday, 24 March 2018, 11:13 AM
 

Ողջույն հարգելի կոլեգաներ

Այս թեմայով փորձել եմ ներկայացնել Հայ ժողովրդի ծագման վերաբերյալ որոշ մանրամասներ: Հավաստող փաստեր Հայ ժողովրդի տեղաբնիկ լինելու, Հայ ժողովրդի կազմավորման երկարատև գործընթացի /Ք.ա. 7-րդ դարի վերջից Ք.ա.2-րդ դարի սկիզբ/ վերաբերյալ:


Հեռավար Ուսուցում Նկարը
learning.armedu.am
Հեռավար Ուսուցում - Friday, 23 February 2018, 3:39 PM
 

2011-2017թթ.  գործել է «Հեռավար ուսուցման» learning.armedu.am կայքէջը: