Մատչելի դասընթացներ

Ամենամեծ գովեստն ուսուցչի համար այն է, երբ գովում են իր աշակերտին: 

Շառլոտ Բրոնտե


Հարգելիներս , դասընթացը փորձում է լույս սփռել խորհրդայնացված Հայաստանում բոլշևիկների կենսագործած տնտեսական նոր քաղաքականության դրական և բացասական կողմերի վրա: 

Մարդիկ ինֆորմացիա փոխանակելու նպատակով բնական լեզուներ են օգտագործում` հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, չինարեն և այլն: Այսպիսով, ինֆորմացիան նախ և առաջ ներկայացվում և փոխանցվում է բնական լեզուների միջոցով, որոնց հիմքում տարբեր այբուբեններ են ընկած: 

Դասի նպատակն է ծանոթանալ Սևանա լճի  աշխարհագրական դիրքին, լճի ծագմանը, ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագրին: 

Գնահատել Սևանա լիճը տնտեսաաշխարհագրական  տեսանկյունից: Ի՞նչ խնդիրներ է այն լուծում:

Ծանոթանալ Սևանա լճի օգտագործման հետ կապված հիմնախնդիրներին, ինչպե՞ս կարելի է դրանք լուծել:
познакомить учащихся с основными этапами жизни всемирно известного поэта;

научить учащихся видеть гениальность поэта не только в поэзии, но и в любви;

развитие навыков выразительного чтения стихотворений А.С. Пушкина;

воспитывать способность сочувствовать, сопереживать и уважительно относиться к чувствам другого человека.

The lesson consists of two parts, the aim of which is to learn to analyze the pragmatic function of disjunctive questions in the text of fiction in English.

The tasks of the lesson are the following:

* To analyze theoretical material on the problem of the research,

* To reveal the peculiarities of disjunctive question,

* To analyze pragmatic functions of disjunctive questions.


Գաղափար ունենալ ածականի,նրա տեսակների և ուղղագրության մասին

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Գալշոյանի կենսագրությունը,ընդհանուր ստեղծագործությունները,<<Մամփրե արքան>>պատմվածքը,կերպարները,հոգևոր արժեքների դերը հայապահպանության գործում։

1.  Проверить сформированность понятий: состав слова, приставка, корень, суффикс, окончание, основа, родственные слова; умение разбирать слова по составу. 

2. Развивать орфографическую зоркость, внимание. 

3. Воспитывать уважение к окружающим людям, доброжелательность.

4. Закрепить знания и отработать навыки по теме «Состав слова», прививать интерес к русскому языку, развивать речь уч-ся, расширяя словарный запас.

5. Откорректировать знания, умения и навыки по теме «Состав слова».

Планируемые результаты:

Ученик научится

1 Планировать решение учебной задачи, оценивать и корректировать деятельность, развивать  внимание, мышление через анализ слов и предложений;

2 Работать  с информацией,  с учебными моделями, использовать знаково-символические средства, общие схемы. Овладению ресурсами отбора  и систематизации материала на определенную тему.

3 Формированию умения строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. Создать условия для культуры общения, интереса к урокам русского языка; воспитывать стремление овладевать навыками совместной работы в коллективе.

Тип урока – урок конкретизации открытого способа действия (урок решения частных задач)

Оборудование:

1. Графические изображения морфем (карточки).
2. Карточки с записью частей слова.
3. Памятки разбора слова по составу.
4. Мультимедиа.

Особенности данного урока.

На изучение темы “Состав слова” отводится 4 часа:Օղակավոր որդերի տիպ

  Օղակավոր որդերը հանդիպում են քաղցրահամ ջրերում, ծովերում և հողում։ Կան նաև մակաբույծ տեսակներ։ Մարմինը կազմված է միմյանց նման օղակաձև հատվածներից, որտեղից էլ ստացել են այդ անվանումը։ Օղակավոր որդերի մոտ ի հայտ է գալիս մարմնի երկրորդային խոռոչ։ Տիպը բաժանվում է երեք դասի՝  սակավախոզաններ, բազմախոզաններ և տզրուկներ։

  Սակավախոզանների տիպիկ ներկայացուցիչը հողում ապրող 15 սմ երկարություն ունեցող անձրևորդն է։ Նրա  մարմինը պատված է լորձով, որը հեշտացնում է հողի մեջ տեղաշարժվելը, նպաստում գազափոխանակությանը։ Մարմնի առջևում գտնվում է համեմատաբար մուգ գույնի հաստացում, որը գոտի են անվանում։ Գոտին հարուստ է լորձ արտադրող բջիջներով և մասնակցում է բազմացմանը։ Մաշկի տակ տեղադրված են օղակաձև և երկայնակի մկանները։ Օղակաձև մկանների կծկման հետևանքով մարմինը ձգվում է երկարությամբ, իսկ երկայնակի կծկման հետևանքով՝ կարճանում է։ Մաշկը և մկանները սերտաճել են՝ առաջացնելով մաշկամկանային պարկ։

Մարսողական համակարգ։  Այն սկսվում է բերանային անցքից, որտեղից սնունդն անցնում է կերակրափող։ Կերակրափողի մեջ բացվում են կրային գեղձերի ծորանները, որոնց արտադրանքը չեզոքացնում է հողի հումուսի թթվային միացությունները։ Կերակրափողը լայնանում, առաջանում է կտնառք, որտեղից սնունդն անցնում է ստամոքս և ապա աղիներ։

  Անձրորդը սնվում է փտած բույսերով, որոնք կուլ են տալիս հողի հետ։ Սնունդը աղիներում մարսվում է, ներծծվում արյան մեջ, իսկ մնացորդները դուրս են գալիս հետանցքից ու հողը հարստացնում հումուսով։ Իզուր չէ, որ Չարլզ Դարվինն անձրևորդերին անվանել է <<անտեսանելի հողագործներ»։

Արյունատար համակարգը։ Կազմված է մեջքային և փորային գլխավոր անոթներից, որոնք միմյանց են միանում օղակաձև անոթներով։ Այդ անոթների կծկման և թուլացման շնորհիվ արյունը շարժվում է։ Արյունը փորային անոթով շարժվում է հետ, իսկ մեջքային անոթով՝ առաջ։ Նրա արյունատար համակարգը փակ է։

Նյարդային համակարգը  կազմված է վերկլանային և ենթակլանային հանգույցներից, որոնք իրար միացած են նյարդային թելերով։ Փորի նյարդային շղթան կազմված է նյարդերով իրար միացած հանգույցներից։

Արտազատական համակարգը  կազմված է մարմնի յուրաքանչյուր հատվածի փորային կողմում գտնվող զույգ ձագարաձև խողովակներից, որոնց լայն մասը բացվում է մարմնի խոռոչում, իսկ խողովակի նեղ անցքը հարևան հատվածից բացվում է դուրս։

Բազմացումը։  Անձրորդը հերմաֆրոդիտ է, սակայն կան նաև  բաժանասեռ օղակավոր որդեր։  Անձրևորդի ձվարաններն ու սերմնարանները  գտնվում են տարբեր հատվածներում։

  Ձվադրումից առաջ երկու առանձնյակներ հպվում են միմյանց և կատարվում է սերմնահեղուկի փոխանակում։ Այնուհետև որդերը հեռանում են իրարից։ Գոտու վրա սկսվում է լորձ արտադրվել, որից առաջանում է կցորդ(մուֆտա)։ Որդի կծկումներից կցորդը շարժվում է դեպի մարմնի ծայրը։ Շարժման ընթացքում սկզբում կցորդի մեջ ընկնում են ձվաբջիջները, իսկ հետո՝ սերմնաբջիջները։ Կցորդը վայր է սահում մարմնի վրայից և դառնում բեղմնավորված ձվաբջիջներ պարունակող բոժոժ, որի մեջ զարգանում են երիտասարդ որդերը։ Անձրևորդը բազմանում է նաև անսեռ եղանակով՝ մարմինը երկու մասի բաժանելով։ա) Ներկայացնել Նար-Դոսի կյանքի որոշ դրվագներ.

բ) Ինքնուրույն վերարտադրել պատմվածքի բովանդակությունը, գործողությունների զարգացման ընթացքը.

գ) Կաղմել պատմվածքի գործողությունների զարգացման պլան.

դ) Բնութագրել հերոսներին, մեկնաբանել նրանց արարքի շարաժառիթները.

ե) Ներկայացնել, հիմնավորել, պաշտպանել սեփական կարծիքն ու վերաբերմունքը կյանքի երկու հակադիր կողմերի նկատմամբ.

   Մարդու զարգացումն անխզելիորեն կապված է նրա տարիքի հետ։ Յուրաքանչյուր տարիք ունի իրեն բնորոշ ֆիզիկական, բնախոսական և սոցիալ-հոգեբանական զարգացման առանձնահատկությունները։ Դեռևս վաղնջական ժամանակներից մարդիկ գիտակցել են այդ՝ ելնելով իրենց մանկավարժական փորձից և աճող սերնդի կրթության, դաստիարակության հիմնախնդիրները լուծելիս անհրաժեշտ են համարել դասակարգել մարդու կյանքը ըստ փուլերի։
1.Վեկտորի սահմանումը։                                      2.Վեկտորների գումարումն ու հանումը։          3.Վեկտորի և թվի արտադրյալը։                        4.Վեկտորի վերածումը ըստ երկու տարագիծ վեկտորների։                                        5.Վեկտորի կոորդինատները։Վեկտորների կազմած անկյունը։                       
Պլան սեղմագրում ներկայացված է Սիամանթոյի կենսագրության ուսուցանման նմուշօրինակը՝ ինքնուրույն հետազոտական մեթոդի միջոցով

Adobe Photoshop գրաֆիկական խմբագրիչում  պատկերի դիտման չափերը կարելի փոփոխել  Navigator օժանդակ վահանակի միջոցով։  Դիտման չափերը փոփոխելու համար հարկավոր է `   մտնել   մենյուից Window պատուհանը և ընտրել Navigator օժանդակ վահանակը։ Բացված պատուհանի ստորին ձախ անկյունում ներմուծել դիտման մասշտաբի անհրաժեշտ արժեքը կամ եռանկյուն սանդղակի միջոցով տեղաշարժել անհրաժեշտ չափով։ Իսկ եթե ստեղնաշարից սեղմած պահենք Ctrl ստեղնը ,  ապա կառաջանա Navjgator օժանդակ  վահանակի տիրույթում խոշորացույց , որով կարող ենք նշել պատկերի այն հատվածը որը անհրաժեշտ է։  

Adobe Photoshop գրաֆիկական խմբագրիչում հնարավոր է մի քանի նկար վերադրելով ստանալ մի պատկեր։ Այսինքն` շերտը նման է թափանցիկ ժապավենի։ Օրինակ `  պատկերացրեք մի քանի ապակու շերտեր իրար վրա դարսած։      Յուրաքանչյուր ապակու վրա կավիճով մի նկար եք նկարում ։ Եվ ապակիները իրար վրա դարսելով ` ավելորդ մասերը ջնջելով , կստանաք  մի պատկեր ։  Adobe Photoshop գրաֆիկական խմբագրիչում շերտեր ստեղծելու համար հարկավոր է մկնիկի ցուցիչով  մենյուի Window պատուհանից ընտրել Layers օժանդակ վահանակը։ Ընտրել մի քանի նկարներ։ Նկարի ձախ կողմոմ ընտրված է մի նկար և մի թափանցիկ շերտ , իսկ աջ կողմում մի նկար և 2  թափանցիկ շերտեր։ Պատկերի առանձին շերտեր թաքցնելու կամ ցուցադրելու համար պետք է սեղմել աչք կոճակի վրա։ Այն շերտը,  որը մենք ցանկանում ենք լինի առաջինը մկնիկի ձախ սեղմակով  պետք է իրեն բռնել և տեղափոխել առաջին տեղ։  Շերտի թափանցիկությունը փոփոխելու համար հարկավոր է ընտրել շերտը և շերտերի վահանակւ Opacity դաշտում սահմանել թափանցիկության անհրաժեշտ չափը։ Պատկերին էֆեկտ տալու համար հարկավոր է մտնել  Normal նշված դաշտից ընտրել այն տարբերակը, որը հարկավոր է։

http://ԽԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Մոնիտորին երևացող ցանկացած գույն եթե խոշորացնենք,  ապա այն խորանարդի տեսք կստանա։ Բոլոր գույները կազմվում են 3 գույների  համադրությամբ` տարբեր չափաբաժիններով( կարմիր, կապույտ ,կանաչ)։ Այսպիսի գունային մոդելն անվանում են  RGB (RED ,GREEN, BLUE)։ Կոորդինատային սկզբնակետը  սև գույնն է( 0,  0 , 0) իսկ մեծագույն կետում ` սպիտակ (255, 255 ,255)։  Մոդելները ,որոնց հիմքում ընկած են անդրադարձող գույները  , օգտագործում են հրատարակչության մեջ։ Այստեղ սկզբնակետն սպիտակն է , իսկ մնացած գույները ստանում են սպիտակ գույնից որևէ գույն հանելով։ Այս մոդելը անվանում են  CMY(CYAN- երկնագույն ,:MAGENTA - ծիրանագույն  ,  YELLOW   -դեղին) ։ Սև գույն լիարժեք հնարավոր չէ ստանալ այս մոդելով ,ուստի լրացվում  է նաև սև գույնով և մոդելը ստանում է   CMYK անունը , որտեղ K տառը black բառի վերջին տառն է։  RGB մոդելով յուրաքանչյուր փիքսել զբաղեցնում է 24 բիթ իսկ CMYKում 32 բիթ ծավալ։

Գրաֆիկական խմբագրիչներում գոյություն ունեն երկու տիպի գույներ` հիմնական և ֆոնի ։Հիմնական գույնով ներկում կամ գունալցնում են պատկերը։ Իսկ ֆոնի գույնը կտավի գույնն է։ Հիմնական կամ ֆոնի գույն ընտրոլու համար հարկավոր է`

1.մկնիկի ցուցիչով  ընտրել համապատասխան գործիքը։

2.color picker պատուհանում ընտրել անհրաժեշտ գունային մոդելը։

3.սեղմել OK կոճակը։

  Adobe Photoshop կետային գրաֆիկական խմբագրիչը նախատեսված է պատկերներ ստեղծելու  , գունային էֆեկտներ  տալու , ձևափոխելու համար։ Խմբագրիչի պատուհանը բաղկացած է` վերնագրի տողից , գործիքների վահանակից , վիճակի տողից , աշխատանքային տիրույթից ,պատուհանի ղեկավարման կոճակներ և այլն։ 

Աշխատանքային տիրույթում արտածվում է տեքստեր նկարներ։  Վիճակի տողը նախատեսված է  ակտիվ գործիքի պարամետրերը ցուցադրելու համար։ Օժանդակ գործիք ընտրելու համար  անհրաժեշտ է` մյնիկի սեղմակով նշել գործիքի նշանի վրա։ Օժանդակ վահանակները նախատեսված են պատկերների հետ տարբեր գործողություններ կատարելու համար։ Օժանդակ վահանակ ընտրելու համար հարկավոր է   ընտրել  Window ենթամենյուն։

Արցախյան ազատամարտը,Արցախի հայ բնակչության պայքարն հանուն Հայաստանի հետ միացման և ընդդեմ ադրրբեջանական ագրեսիայի։ Հակամարտության երկրորդ կողմն է Ադրբեջանը, որը ձգտում էր նվաճել Արցախը։ 1988թ Ադրբեջանը սանձազերծեց Հայ-ադրբեջանական պատերազմ։ Լավ զինված ադրբեջանական բանակը,ջոկատներից սկսեցին լայնածավալ հարձակումները Հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով։Պատերազմի հորձանուտում հայերը ստեղծեցին հայոց ազգային բանակ,որը կազմում էր 20-25 հազար։Ադրբեջանի բանակը  75-80 հազար։Սակայն հայերը կարողացան հետ մղել հակառակորդի գրոհը և ազատագրել Արցախը։Հայկական ուժերի վճռական գործողություններին հակառակորդը չկարողանալով դիմադրել և վախենալով ավելի ծանր կորուստներ կրելու մտքից՝ զինադադար է խնդրում,որը կնքվում է 1994թ մայիսի 12-ին։Արդյունքում հայերը ունենում են 5 հազար զոհ, իսկ Ադրբեջանցիները՝40 հազար զոհ։<<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն>

Թեմա 1. Արցախը հնագույն ժամանակներից մինչև Վանի թագավորություն

Թեմա 2. Արցախը Հայոց թագավորությունների կազմում

Թեմա 3. Արցախյան շարժում

 Սույն հոդվածում ուսումնասիրվում է երեխաների մոտ բնության նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք դաստիարակելու միջոցները այսպես կոչված աշխարհագրա-մաթեմատիկական գիտագործնական էքսկուրսիաների միջոցով: Բերված են նշված մեթոդի էությունը, բովանդակությունը, դասավանդման պրակտիկան և այն լուսաբանող օրինակներ:

The article focuses on the ways of bringing up in children careful attitude toward nature through the so-called geographical-mathematical scientific-practical trips. The essence, content, teaching methods and other covering examples are presented in the article.


Դասընթացը  նախատեսված է ուսուցիչների համար:

Կենսաբանության բաժին ՝ բջջաբանությունը , ուսումնասիրում է բջջի կառուցվածքը, նրա օրգանոիդները, բջջի քիմիական կազմը, օրգանական նյութերը, որոնք մտնում են բջջի մեջ, ինչպես նաև բջջի կենսագործունեությունը։ Ուսուցանում է կենդանական և բուսական բջիջների տարբերությունները։

Բովանդակություն

Նախնական տեղեկություն դասընթացի վերաբերյալ

 • Թեմա 1 «Charles Aznavour»
 • Թեմա 2 «William Saroyan»
 • Թեմա 3 «Cher»
 • Թեմա 4 «Other famous Armenians»
 • Դասընթացի ամփոփում և թեստավորում

Ուսումնառության  նպատակն է՝ 

1. ներկայացնել նյութեր հայտնի հայերի մասին

2. բացահայտել, թե ինչ գիտեն ուսանողները տվյալ թեմայի վերաբերյալ 

2. ձևավորել` 

 • պատկերացումներ հայտնի հայերի  մասին
 • որոշակի բառապաշար
 • նյութը վերարտադրելու, մեկնաբանելու, վերլուծելու,  հետազոտություններ կատարելու կարողություններ 

2. զարգացնել խոսելու/հաղորդակցվելու, լսելու, ընթերցելու, գրելու հմտություններ

3. ստուգել, ամփոփել, գնահատել և ինքնագնահատել աշխատանքը

Ակնկալվող վերջնարդյունքները

Ուսումնասիրության արդյունքում  ուսումնառողները կկարողանան. 

 1. ներկայացնել նյութը
 2. զեկուցում կատարել
 3. խոսել ազատ տվյալ թեմայի վերաբերյալ

 • Կզարգանան անգլերենով խոսելու/ հաղորդակցվելու, լսելու, ընթերցելու, գրելու հմտություններԴասընթացը նախատեսված է ուսուցիչների և 9_11-րդ դասարանի աշակերտների համար :Դասընթացում ներկայացվում է Հայաստանի քաղաքական,տնտեսական և սոցիալական վիճակը 1918_1920 թվականներին :

Սույն դասընթացը հանրամատչելի և հետաքրքիր դարձնելու համար օգտագործվել են գիտական նյութեր, արխիվային բացառիկ փաստաթղթեր և լուսանկարներ:  Դասընթացը բաղկացած է 4 ենթաթեմաներից.

1. Հայաստանի օգնության կոմիտեի ստեղծումը

2.Հայաստանի օգնության կոմիտեի մասնաճյուղերի ստեղծումը Անդրկովկասում և Պարսկաստանում 1921-1922 թթ. 

3. ՀՕԿ-ի աջակցությունը ներգաղթի կազմակերպմանը և կրթամշակութային գործունեությունը

4. ՀՕԿ-ի համագործակցությունը հայրենակցական միությունների հետ. նոր ավանների կառուցումը

Ուսուցման նպատակը և խնդիրներն են.

 • սովորողը կծանոթանա Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեությանը, որի մասին պատմության դասագրքերում լուսաբանված է շատ հպանցիկ
 • սովորողը գիտելիքներ ձեռք կբերի հայ գաղթականության, հայրենադարձության, ՀՕԿ-ի կրթամշակութային գործունեության մասին
 • սովորողը կիմանա ՀՕԿ-ի և արտասահմանի հայկական հայրենակցական միությունների ջանքերով 1920-30-ական թթ. կառուցված նոր ավանների մասին
 • սովորողը կկարողանա համադրել, վերլուծել մատուցվող նյութը
 • սովորողը կկարողանա կատարել եզրահանգումներ և ստացած գիտելիքներն ու անցյալի փորձը ներդնել աշխատանքային պրակտիկայում:

Դասընթացը ներառում է նաև բառարան և գիտելիքները ստուգող թեստեր:

Նյութի բովանդակային վերլուծությունից զատ ստորև կարող եք ծանոթանալ թեմայի համառոտ ամփոփագրին.

Երկրի անմխիթար վիճակից մտահոգ մի շարք հասարակական գործիչներ, ականավոր մտավորականներ 1921թ. դիմում են ՀՍԽՀ ժողկոմխորհին` հասարակական մի կազմակերպություն ստեղծելու խնդրանքով, որը, նախևառաջ, պետք է միջոցներ հայթայթեր  սովի ու համաճարակի ճիրաններից ժողովրդին փրկելու համար: 1921թ. սեպտեմբերի 15-ին ՀՍԽՀ ժողկոմխորհն ընդունում է Հայաստանի օգնության կոմիտե (ՀՕԿստեղծելու մասին դեկրետ: ՀՕԿ-ի հիմնադիր անդամներ են դառնում 77 հոգի , որոնք պետական և հասարակական գործիչներ էին, բժիշկներ, ականավոր մտավորականներ` Մ. Աբեղյանը, Ալ. Բեկզադյանը, Դ. Դեմիրճյանը, Ա. Երզնկյանը, Հ. Թումանյանը, Ս, Կասյանը, Ռ. Մելիքյանը, Ստ. Մալխասյանը, Նար-Դոսը, Մ. Սարյանը և  ուրիշներ : ՀՕԿ-ի գլխավոր վարչության առաջին պատվավոր նախագահը հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանն էր, որը, սակայն, բնակվելով Թիֆլիսում, հնարավորություն չուներ ստանձնելու ՀՕԿ-ի անմիջական ղեկավարությունը: Դրա համար էլ  ՀՍԽՀ հողժողկոմ Ա. Երզնկյանին է վստահվում ՀՕԿ-ի անմիջական ղեկավարությունը: 

Խորհրդային իրականության պայմաններում գործելով 16 տարի (1921-1937 թթ.), իբրև ՀՍԽՀ ժողկոմխորհին առընթեր կառույց` ՀՕԿ-ը իրականացրեց և' հասարակական, և' քաղաքական գործունեություն: ՀՕԿ-ը մասնաճյուղեր բացեց աշխարհի գրեթե բոլոր հայաշատ վայրերում` խորհրդային հանրապետություններում, հարևան Պարսկաստանում, Եվրոպայի, Լատինական և Հյուսիսային Ամերիկաների զանազան քաղաքներում, Մերձավոր Արևելքում


Կրթությունը կրակ բորբոքելն է, այլ ոչ դատարկ տարա լցնելը: (Սոկրատես)

Դասընթացում  ներկայացված են  ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների տեղն ու դերը ուսուցման մեջ:Այս դասընթացի նպատակն է օգնել սովորողներին բարելավել անգլերենի իդիոմների մասին իրենց ունեցած գիտելիքները, սովորել նոր իդիոմներ, ծանոթանալ դրանց գործածությանն ու կիրառությանը։

"Methods and techniques to make the introduction and perception of places of interest more interactive"

 • The United Kingdom
 • Picture of London Where Tourists Go
 • Royal Ceremonies
 • Outstanding Personalities of Great Britain
 • The Use of the Article with Geographical Names and Places of InterestMicrosoft Office PowerPoint ծրագիրի  օգնությամբ  պատրաստել  գեղեցիկ  ցուցադրումներ

1.Why do people travel?

2.Where to travel?

3.Types of Holidays

4.Means of travelling

Ողջու´յն, հարգելի մասնակից:

Այս դասընթացում Դուք կսովորեք, թե ինչպես կարելի է ավելացնել հիպերհղումներ և տրիգերներ MS PowerPoint 2007 ծրագրով ստեղծված համակարգչային ցուցադրումներում:

Թիրախ խումբ` ուսուցիչներ, ովքեր ունեն MS PowerPoint ծրագրով աշխատելու որոշակի փորձ:

Դասընթացի տևողությունը` 3 շաբաթ:

Գաղափար կազմել Ներքին էներգիա ֆիզիկական մեծության մասին, ներքին էներգիայ փոփոխման եղանակների մասին: Ձևավորել կոնկրետ իրավաճակներում ներքին էներգիայի փոփոխման մեխանիզմները մեկնաբանելու կարողությունը: Ջերմաքանակը՝  որպես ներքին էներգիայի փոփոխումը չափելու մեծություն, նրա միավորը: Ձարգացնել ջերմաքանակի վերաբերյալ հաշվարկային խնդիրներ լուծելու կարողությունը:

Այս գործնական աշխատանքի միջոցով մենք կսովորենք լուսանկարին տալ մատիտով արված նկարի տեսք, ինչպես սև-սպիտակ, այնպես էլ` գունավոր:

Աշխատանքը կատարված է  Photoshop CS6 տարբերակով, սակայն կիրառելի է նաև ավելի վաղ օգտագործված տարբերակների համար:


Այս դասընթացը նախատեսված է 10 դասարանի աշակերտների, ուսուցիչների և բոլոր այն մարդկկանց համար, ով ցանկություն ունեն հարստացնելու,  լրացնելու կամ թարմացնելու իրենց գիտելիքները  ։


Կայքի նորություններ

Մարիետա Դումիկյան Նկարը
Ավարտվեց «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը
Մարիետա Դումիկյան - Monday, 11 June 2018, 2:48 PM
 

db7fe09008f7398fa1da80f877473d13.jpg

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) «Հեռավար ուսուցում» elearning.armedu.am  համակարգում ավարտվեց տարբեր առարկաների ուսուցիչների համար կազմակերպված «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը (07.03.2018 - 04.05.2018), որի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացան...

Կարդալ այս թեմայի մյուս մասը
(83 բառ)
 
Արարատ Մովսեսյան Նկարը
ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ >
Արարատ Մովսեսյան - Saturday, 24 March 2018, 11:13 AM
 

Ողջույն հարգելի կոլեգաներ

Այս թեմայով փորձել եմ ներկայացնել Հայ ժողովրդի ծագման վերաբերյալ որոշ մանրամասներ: Հավաստող փաստեր Հայ ժողովրդի տեղաբնիկ լինելու, Հայ ժողովրդի կազմավորման երկարատև գործընթացի /Ք.ա. 7-րդ դարի վերջից Ք.ա.2-րդ դարի սկիզբ/ վերաբերյալ:


Մարիետա Դումիկյան Նկարը
learning.armedu.am
Մարիետա Դումիկյան - Friday, 23 February 2018, 3:39 PM
 

2011-2017թթ.  գործել է «Հեռավար ուսուցման» learning.armedu.am կայքէջը: