Մատչելի դասընթացներ

Բնակչությունը հասարակության շարժող ուժն է։

Մաթեմատիկական կրթությունը և մաթեմատիկական մտածելակերպն  անհրաժեշտ են ոչ միայն նրանցովքեր հետագայում կզբաղվեն մաթեմատիկայով կամ գիտական որևէ հետազոտությամբ, այլ նաև բոլոր նրանց, ովքեր կաշխատեն ժոողովրդավարական տնտեսության տարբեր բնագավառներում:

     Մաթեմատիկան ներթափանցում է մարդկային գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտները:Այստեղ առանձնահատուկ  դեր ու նշանակություն ունեն տեքստային  խնդիրները: Այս խնդիրների լուծումը սովորողներին հնարավորություն է տալիս համոզվելուոր մաթեմատիկական գիտելիքների իմացությունն ինքնանպատակ չէ այլ պայմանավորված է առօրյա կյանքում յուրաքանչյուրիս առջև ծագած կոնկրետ խնդիրների պատասխանը գտնելու պահանջով:

    Տեքստային խնդիրների ուսուցումը հիմնականում կատարվում է միջին դպրոցում :Յուաքանչյուր խնդրի լուծում իրենից ներկայացնում փոքրիկ մաթեմատիկական հետազոտություն որը յուրաքանչյուր սովորող կատարում է յուրովի: Այնուամենայնիվ տեքստային խնդիրների լուժումները կարելի է դասակարգել ըստ հետևյալ մեթոդների.               

Ø թվաբանական  մեթոդ

Ø հանրահաշվական  մեթոդ

Ø կիրառական մեթոդ

Ø տրամաբանական մեթոդ և այլն:

    Այժմ դրանցից մի քանիսը ներկայացնեմ ավելի հանգամանորենցուցադրելով այդ մեթոդների կիրառման իմ փորձը:

 


Սայաթ-Նովա.կենսագրությունը,ստեղծագործությունը.<<Աշխարհումս ախ չիմ քաշի>> բանաստեղծության ուսուցումը:

Թեմայի նպատակն է դասակարգել պետություններն ըստ պետական կարգի եվ կառուցվածքի: Սահմանել  միապետական եվ հանրապետական կառավարման ձեվերը, դաշնային եվ միասնական կառուցվածքը, բերել օրինակներ:


21րդ դարում գլոբալացման և համընդհանուր ինտեգրացիայի պայմաններում համացանցը և օրեցօր  զարգացող նորագույն տեխնոլոգիաները դառնում են ցանկացած հասարակության առօրյայի անբաժանելի մասը։ Միջազգային համակարգը թևակոխել է նոր դարաշրջան, որում կառուցվածքային փոփոխություններ են ընթանում և իշխանությունը գոյակցում է տեխնոլոգիական առաջընթացի և կարողությունների հետ։

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը և տարբեր սուբյեկտների կողմից օգտագործումը առաջնային են դարձրել կիբեռանվտանգության ապահովման խնդիրները:Կիբերտարածքում (տեղեկատվության, կառավարման, հեռահաղորդակցության, հաշվիչ համակարգերի, նրանց հետ աշխատող անձնակազմի և տեղեկատվական հոսքերի համախմբություն) ակտիվ գործում են տարատեսակ հանցավոր խմբավորումներ, իրականացվում է տնտեսական և ռազմական լրտեսություն, փորձ է արվում շարքից հանել ձեռնարկություններն ու ենթակառուցվածքային օբյեկտները: Կիբերանվտանգությունը լայն հասկացություն է, որը անվտանգության տարբեր միջոցներ ու մոտեցումներ է ենթադրում: Միջազգային Հեռահաղորդակցությունների Միության սահմանման համաձայն, կիբերանվտանգությունը ենթադրում է անվտանգության ապահովման ռազմավարություն և սկզբունքներ, անվտանգության երաշխիքներ, ռիսկերի կառավարման մոտեցումներ, գործիքակազմի, ապահովագրություն և տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են օգտագործվել կիբերմիջավայրի, կազմակերպությունների և օգտատերերի ռեսուրսների պաշտպանության համար: Խոսքը ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ ռազմական կիբերտարածության պաշտպանության մասին է, որը կարող է վնասել փոխկապակցված ցանցերն ու տեղեկատվական ենթակառուցվածքները: Հաշվի առնելով Հայաստանում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման բարձր տեմպերը` արդիական է դառնում ենթակառուցվածքների պաշտպանության խնդիրը, որն առանցքային նշանակություն ունի տնտեսության և պետության տարբեր բնագավառների կենսագործունեության համար:


Ինչ է իրենից ներակայցնում մեխանիկական շարժումը։ Բնության մեջ որտեղ կարող ենք հադիպել նման շարժման։


;

Շուկայական տնտեսության ձևավորման և զարգացման կարևոր բաղկացուցիչներից է փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը (ՓՄՁ): ՓՄՁ-ն իրենից ներկայացնում է գործունեության տեսակ, որն իրականացվում է տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից օրենսդրության պահանջներին համապատասխան և ուղղված է շահույթի ստացմանը: Միևնույն ժամանակ, այն ձեռնարկատիրության մյուս սուբյեկտների համեմատությամբ հարաբերականորեն ինքնուրույն է, գործում է սեփական ռիսկի վրա և կրում է լիակատար գույքային պատասխանատվություն: Համաշխարհային փորձը վկայում է, որ այս ոլորտի զարգացումը կարող է արդյունավետ կերպով նպաստել բնակչության զբաղվածության ապահովմանը, մի շարք կարևորագույն սոցիալական խնդիրների լուծմանը, տնտեսության մենաշնորհացման դրսևորումների զսպմանը և մրցակցության խորացմանը, ինչը շուկայի զարգացման գրավական է հանդիսանում: ՓՄՁ-ն ոչ միայն գործարարության ոլորտի ձև է, այլ նաև մտածողության և ապրելակերպի դրսևորում` տնտեսական դաշտում գործունեություն ծավալել ցանկացող յուրաքանչյուր մարդու համար: Իր տեսակի մեջ, այն համատեղում է պետության, հասարակության, սեփականության և սոցիալական շահերը, որոնք իրականացվում են մի շարք գործոնների փոխներգործության շնորհիվ: Զարգացած, կայուն և դինամիկ աճ ունեցող, ներքին և արտաքին շուկաներում բարձր վարկանիշ ձեռք բերած շատ երկրներում համախառն ներքին արդյունքի մեծ բաժինը ձևավորվում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության հաշվին, քանզի հենց մանր գործարարությունն է, որ մշտապես խթանում է տնտեսության, բնակչության կենսագործունեության տարաբնույթ ոլորտները:

փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բուռն զարգացումը կարևոր գործոն է վերջին տասնամյակներում ձևավորված համաշխարհային տնտեսության զարգացման ընթացքում: Ընդ որում, դրանք իրենց կայուն տեղն են զբաղեցնում զարգացման տարբեր մակարդակ ունեցող երկրների տնտեսական և սոցիալական համակարգերում: Փոքր և միջին ձեռնարկությունները գործում են տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում /առևտրի և սպասարկումների ոլորտից մինչև բարձր տեխնոլոգիաներ օգտագործող և գիտատար արտադրանք թողարկող արտադրությունները/ և ազատ մրցակցություն ծավալելու բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում ապրանքներ արտադրողների և ծառայություններ մատուցողների միջև:


. Միապետություն, միջազգային եզրույթով«մոնարխիա»: Հին Հունաստանում «մոնոս»- մեկ, միակ եվ «արխոս»-ղեկավար, առաջնորդ: Կառավարման միապետական ձեվը առաջացել է ստրկատիրական հասարակարգում: Հին  Եգիպտոսի, Բաբելոնի, Հնդկաստանի եվ այլ քաղաքակրթություններում: Ներկայումս աշխարհում իրական միապետական կարգեր ունեն 30 երկիր, իսկ ձեվականորեն՝ ավելի քան  40 երկիր: Ավստրալիան, Կանադան, Նոր Զելանդիան եվ Մեծ Բրիտանական  համագործակցության մի քանի այլ երկրներ, որտղ պետության իրավական ղեկավարը համարվում է Մեծ Բրիտանիայի թագուհին: Միապետություն են  համարվում կայսրությունը, թագավորությունը, իշխանությունը, Էմիրությունը, սուլթանությունը եվ Վատիկանի պապական թագավորությունը:


Մակբայը, ի տարբերություն հատկանիշ ցույց  տվող մյուս խոսքերի մասերի, որոնք առարկայի հատկանիշի իմաստ ունեն, ցույց է տալիս հատկանիշի հատկանիշ: Դա նշանակում է, որ մակբայները կարող են դրվել այն խոսքի մասերի վրա, որոնք առարկայի հատկանիշի իմաստ ունեն:


Առանց տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ), մեր օրերում աներևակայելի է առաջընթացը պետական և հասարակական գործունեության ցանկացած բնագավառում: Համապատասխան ենթակառուցվածքի զարգացումը, տեղեկատվական հասարակության ստեղծումը և  համաշխարհային տեղեկատվական ոլորտում ակտիվորեն ներգրավվելը մեր երկրի առաջնային խնդիրն է համարվում: Այս խնդրի հաջող լուծմանը վճռորոշ նշանակություն է շնորհվում՝ այնպիսի ռազմավարական նպատակների հասնելու համար, ինչպիսիք են ժողովրդավարական, ազատ և իրավական պետության ստեղծումը, քաղաքացիական հասարակության զարգացումը, երկրի անվտանգությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և ահաբեկչության դեմ պայքարը:

Վճռորոշ նշանակություն ունի այն, որ ինֆորմատիկա  առարկան պետք է ոչ միայն տեխնիկական կարողություններ ու հմտություններ տա աշակերտին, այլև պետք է բարենպաստ պայմաններ ստեղծի ազգային և համամարդկային արժեքներ կրող, ազատ անհատի ձևավորման համար:


Այս դասընթացը նախատեսված է տարրական դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների և մայրենին ուսումնասիրողների համար:

Թեման իր մեջ ներառում է աշխարհի բնակչությունը, բնակչության բնական և մեխանիկական աճերը, վերարտադրության տիպերը, ռեժիմները, ժողովրդագրական քաղաքականությունը, բնակչության կազմը, տեղաբաշխումն ու տարաբնակեցումը:

Քիմիական ռեակցիայի արագության ուսումնասիրումը թույլ է տալիս բացահայտել բարդ քիմիական փոխարկումների իրական մեխանիզմը, որն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս ղեկավարել թե՛ արդյունաբերության տարբեր բնագավառներում, թե՛ կենդանի օրգանիզմներում ընթացող քիմիական պրոցեսները:

Դասընթացը նախատեսված է  ավագ դպրոցի աշակերտների և դասավանդող ուսուցիչների համար:

Դասընթացի ժամանակ կփորձեմ բացահայտել Զոհրապի կյանքի հայտնի  ու  անհայտ  էջերը, նրա  ստեղծագործությունների  վերլուծությանը կանդրադառնամ:Ներկայացված  են հետաքրքիր  նյութեր,  որոնք  կարելի  է օգտագործել  դասաժամերի ընթացքում: Կարծում  եմ՝ հետաքրքիր  կլինի այս  ամենը իմանալ:

Դասընթացը նախատեսված է ավագ դպրոցի ուսուցիչների և դիմորդների համար: Այն կտևի երեք շաբաթ: Այդ ընթացքում կկրկնենք եռանկյունաչափական ֆունկցիաների հատկությունները, կկառուցենք դրանց գրաֆիկները, կլուծենք մի շարք խնդիրներ: 

Այս դասընթացը նախատեսված է 8-րդ դասարանում սովորող աշակերտների և այդ դասարանում դասավանդող ուսուցիչների համար:

Առաջադրանքների  լուծումն արդյունավետ է կազմակերպել միասնական խնդրի լուծման եղանակով։Տրված դիրքում առաջադրանքի վերլուծության համար կարելի է կիրառել քայլի հերթի փոխման մեթոդը։Եթե քայլը լինի  սևերինը, ապանրանք ունեն երկու հնարավորություն։1.Ա h6-h7 կամԱh6-h5: Երկու դեպքում էլ սպիտակների թագուհին մատ կարող է անել g7 կամ g5  դաշտերից։Սակայն թագուհին a6 դաշտից gուղղաձիգմեկ քայլով գնալ չի կարող։Հնարավոր է այդ երկու դիրքերից սպիտակների համար նպաստավորը սևերի արքայի h5 դաշտում գտնվելն է, քանի որ սպիտակների թագուհին h3 դաշտից կարող է մատ անել։Հետևաբար  սպիտակների թագուհին պետք է կանխի սևերի արքայի նահանջը h7 դաշտ, իսկ a6,h7 ,h3 դաշտերի հատման կետը  d3 դաշտն է։Հետևաբար առաջադրանքի լուծումը 1.Թa6-d3 քայլն է։

Դասընթացն այն մասին է,թե ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ շարժողական ակտիվությունը մարդու օրգանիզմի,առողջական վիճակի վրա:Ներկայացվում է և՛ դրական,և՛ հնարավոր բացասական  հետևանքները,շարժողական ակտիվության դերը տարբեր տարիքային խմբերի համար,դրա բացակայության ազդեցությունն օրգանիզմի վրա,ֆզիկական ծանրաբեռնվածությունների դեպքում ճիշտ սննդակարգի կարևորությունը,բուժական ֆիզկուլտուրայի դերը:

Ողջույն,սիրելի   մասնակիցներ:

Ներկայացնում   եմ    <<Երկրաչափական պատկերներ  տարածության մեջ>   դասընթացս:Այն   բաղկացած   է    չորս     բաժնից, տևելու   է   չորս   շաբաթ: 1-ին, 2-րդ, 3-րդ,   բաժիններում  կներկայացնեմ  բազմանիստերը, պտտական մարմինները,մարմինների ծավալները։ 4-րդ  բաժնում  ամփոփում  կանցկացնենք,իսկ   <<Քննարկում>> բաժնում  կփոխանակենք   կարծիքներ,  խորհրդատվություն, մտքեր   կգրենք։
Դասընթացի նպատակն է․
Տարածության մեջ երկրաչափական պատկերների ու մարմինների հատկությունների և առնչությունների համակարգված ուսումնասիրման միջոցով զարգացնել սովորողների տարածական պատկերացումները, պատկերային և տրամաբանական մտածողությունը, ճանաչողական ունակությունները, կյանքի տարբեր իրադրություններում ծագող կիրառական խնդիրներ լուծելու, գործողությունների պլան մծակելու, գծապատկերներով և պայմանանշաններով կողմնորոշվելու , երկրաչափության լեզվի գործածմամբ հաղորդակցվելու կարողությունները, ինչպես նաև հարակից ուսումնական բնագավառներն ուսումնասիրելու, հետագա կրթությունը շարունակելու , ինքնակրթությամբ զբաղվելու, աշխատանքային և առօրյա իրադրություններում կիրառելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներն ու հմտությունները, նպաստել նրանց սոցիալականացմանն ու արժեքային համակարգի ձևավորմանը։


Դասընթացը նախատեսված է 9-11-րդ դասարանների աշակերտների,դասավանդող ուսուցիչների,ծնողների համար։

https://elearning.armedu.am/pluginfile.php/12899/course/summary/Anush%20slayd.pptx

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ  ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐ ԵՎ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

1.1Աշխարհագական օբյեկտների գեղարվեստական ընկալումը      

1.2Աշխարհագրական-հայրենագիտական  նյութի օգտագործումը            <<Հայրենագիտություն և տուրիզմ>> առարկայի դասերին

1.3Աշխարհագրական-հայրենագիտական  նյութի օգտագործումը

<<Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասերին>>

 

 ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ  ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ԴԱՍԵՐԻՆ

2.1 Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը << Հայկական լեռնաշխարհ>> թեմայի դասերին

2.2  Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը ՀՀ Շիրակի , Լոռու , Տավուշի մարզեր թեմաների դասերին

2.3 Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը ՀՀ Արագածոտնի , Կոտայքի ,  Գեղարքունիքի մարզեր թեմաների դասերին

2.4 Գեղարվեստական ստեղծագործությունների օգտագործումը ՀՀ  Արմավիրի , Արարատի , Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզեր թեմաների  դասերին

2.5 Գեղարվեստական ստեղծագործություների օգտագործումը Երևանի և Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր բնութագրի ժամանակ

Եզրակացություններ  և առաջարկություններ

Գրականություն 1. Թեև Անի քաղաքի մասին լույս են տեսել բազմաթիվ աշխատություններ, հրավիրվել են բազմաթիվ գիտաժողովներ, սակայն Հայոց միջնադարյան քաղաքական, հոգևոր- մշակութային, սոցիալ-տնտեսական կենտրոնի, հայ քաղաքաշինության այս գլուխգործոցի պատմությունը շարունակում է մնալ անսպառ աղբյուր հետազոտողների համար:

  Անին իր աշխարհագրական անառիկ դիրքով, իր հարուստ ու բազմաբովանդակ պատմությամբ, կարելի է ասել, միջնադարյան Հայաստանի քաղաքներից լավագույնն է:

  Անի քաղաքը բազմիցս ուսումնասիրված լինելով հանդերձ չի դադարում մնալ գիտնականների, հետազոտողների և հետաքրքրությունների լայն շրջանակ ունեցողների ուշադրության կենտրոնում: Այդ են վկայում նորագույն հրապարակումները Անիի մասին: Օրինակ, թուրքական Hurriyet պարբերականում հոդված է զետեղվել, որտեղ ասվում է, որ Թուրքիայի Մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունը շարունակում է իր ջանքերը, որպեսզի Անի քաղաքը հայտնվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցուցակում, բրիտանական հեղինակավոր “Daily Mail” պարբերականը անդրադառնալով <<կորուսյալ քաղաքներ>>-ին, նշում է նաև Անիի` զբոսաշրջության համար կարևոր և հետաքրքիր վայր լինելը:Իսկ www.ancient-origins.net կայքը տեղեկացնում է, որ Կարսում տեղի է ունեցել թուրք ուսումնասիրողների կողմից կազմակերպված «Անիի ստորգետնյա գաղտնիքները» խորագրով գիտաժողով:

  ՆՊԱՏԱԿԸ_ Գնահատել Անիի` որպես քաղաքական, հոգևոր-մշակութային, արհեստների և առևտրի կենտրոնի, ունեցած բացառիկ դերակատարումը Բագրատունյաց թագավորության բարգավաճման գործում, որի ուսումնասիրումը հույժ կարևոր է հայոց պատմության տվյալ ժամանակաշրջանի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում կազմելու և վիճահարույց հարցերի պատասխանները գտնելու համար:
 2. ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ_

  1 Ներկայացնել Անի քաղաքի նախապատմության ու տեղանվան ստուգաբանության ուղղությամբ արված տեսակետները, հիմնավորել դրանց վերաբերալ մեր կողմից առավել ընդունելի տարբերակները:

  2. Պարզել, թե ինչ միջոցներով Բագրատունիները տիրացան Անիին` համադրելով աղբյուրները:

  3. Վեր հանել Անին մայրաքաղաք հռչակելու դրդապատճառները:

  4. Հաստատել <<Անիական շրջան>> անվան կիրառման հավաստիությունը:

  5. Բացահայտել Անիում Բագրատունյաց արքաների կողմից իրականացրած ձեռնարկումների շարժառիթները:

  6. Ապացուցել, որ արհեստների ու առևտրի խոշոր կենտրոն դարձած Անիով էր պայմանավորված Բագրատունյաց թագավորության աննախադեպ վերելքը:

  7 Ցույց տալ, որ Անին եղել է հայ ճարտարապետության կենտրոն

Հարգելի  մասնակիցներ  այս  դասընթացում  կծանոթանաք տարրական դասարաններում գումարում, հանում գործողությունների և դրանց հատկությունների ուսուցմանը ,  գումարման և հանման հատկությունների կիրառմանը բանավոր և գրավոր հաշվումները ռացիոնալ ձևով կատարելիս:


Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝  Մանե  Յոլչյան:
Հարգելի մասնակիցներ,

Ողջունում եմ Ձեզ և ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այս դասընթացում դուք կծանոթանաք Պյութագորասի թեորեմայի ապացուցման տարբեր մոտեցումներին:

Դասընթացը տևելու է 3 շաբաթ, որի ընթացքում հաղորդակցվելու ենք դասընթացում տեղադրված ֆորումների օգնությամբ: 

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝  Վալյա Կոլոլյան:ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՒ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԵՎ  ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԻՋՈՑԿայքի նորություններ

Կարինե Հայրապետյան Նկարը
Բնակչությունը
Կարինե Հայրապետյան - Monday, 11 November 2019, 2:16 PM
 

Մարդը բնության մեծագույն արժեքն է։


  Բնակչության աշխարհագրությունն ուսումնասիրում է տարբեր աշխարհագրական պայմաններում բնակչության կազմն ու տեղաշարժերը, բնակչության և բնակավայրերի  աճը,դրանց տեղաշարժը։                                                                         Այդ գիտելիքներն անհրաժեշտ...

Կարդալ այս թեմայի մյուս մասը
(43 բառ)
 
Marieta Dumikyan Նկարը
Ավարտվեց «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը
Marieta Dumikyan - Monday, 11 June 2018, 2:48 PM
 

db7fe09008f7398fa1da80f877473d13.jpg

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) «Հեռավար ուսուցում» elearning.armedu.am  համակարգում ավարտվեց տարբեր առարկաների ուսուցիչների համար կազմակերպված «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը (07.03.2018 - 04.05.2018), որի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացան...

Կարդալ այս թեմայի մյուս մասը
(83 բառ)
 
Արարատ Մովսեսյան Նկարը
ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ >
Արարատ Մովսեսյան - Saturday, 24 March 2018, 11:13 AM
 

Ողջույն հարգելի կոլեգաներ

Այս թեմայով փորձել եմ ներկայացնել Հայ ժողովրդի ծագման վերաբերյալ որոշ մանրամասներ: Հավաստող փաստեր Հայ ժողովրդի տեղաբնիկ լինելու, Հայ ժողովրդի կազմավորման երկարատև գործընթացի /Ք.ա. 7-րդ դարի վերջից Ք.ա.2-րդ դարի սկիզբ/ վերաբերյալ: