Մատչելի դասընթացներ

Օղակավոր որդերի տիպ

  Օղակավոր որդերը հանդիպում են քաղցրահամ ջրերում, ծովերում և հողում։ Կան նաև մակաբույծ տեսակներ։ Մարմինը կազմված է միմյանց նման օղակաձև հատվածներից, որտեղից էլ ստացել են այդ անվանումը։ Օղակավոր որդերի մոտ ի հայտ է գալիս մարմնի երկրորդային խոռոչ։ Տիպը բաժանվում է երեք դասի՝  սակավախոզաններ, բազմախոզաններ և տզրուկներ։

  Սակավախոզանների տիպիկ ներկայացուցիչը հողում ապրող 15 սմ երկարություն ունեցող անձրևորդն է։ Նրա  մարմինը պատված է լորձով, որը հեշտացնում է հողի մեջ տեղաշարժվելը, նպաստում գազափոխանակությանը։ Մարմնի առջևում գտնվում է համեմատաբար մուգ գույնի հաստացում, որը գոտի են անվանում։ Գոտին հարուստ է լորձ արտադրող բջիջներով և մասնակցում է բազմացմանը։ Մաշկի տակ տեղադրված են օղակաձև և երկայնակի մկանները։ Օղակաձև մկանների կծկման հետևանքով մարմինը ձգվում է երկարությամբ, իսկ երկայնակի կծկման հետևանքով՝ կարճանում է։ Մաշկը և մկանները սերտաճել են՝ առաջացնելով մաշկամկանային պարկ։

Մարսողական համակարգ։  Այն սկսվում է բերանային անցքից, որտեղից սնունդն անցնում է կերակրափող։ Կերակրափողի մեջ բացվում են կրային գեղձերի ծորանները, որոնց արտադրանքը չեզոքացնում է հողի հումուսի թթվային միացությունները։ Կերակրափողը լայնանում, առաջանում է կտնառք, որտեղից սնունդն անցնում է ստամոքս և ապա աղիներ։

  Անձրորդը սնվում է փտած բույսերով, որոնք կուլ են տալիս հողի հետ։ Սնունդը աղիներում մարսվում է, ներծծվում արյան մեջ, իսկ մնացորդները դուրս են գալիս հետանցքից ու հողը հարստացնում հումուսով։ Իզուր չէ, որ Չարլզ Դարվինն անձրևորդերին անվանել է <<անտեսանելի հողագործներ»։

Արյունատար համակարգը։ Կազմված է մեջքային և փորային գլխավոր անոթներից, որոնք միմյանց են միանում օղակաձև անոթներով։ Այդ անոթների կծկման և թուլացման շնորհիվ արյունը շարժվում է։ Արյունը փորային անոթով շարժվում է հետ, իսկ մեջքային անոթով՝ առաջ։ Նրա արյունատար համակարգը փակ է։

Նյարդային համակարգը  կազմված է վերկլանային և ենթակլանային հանգույցներից, որոնք իրար միացած են նյարդային թելերով։ Փորի նյարդային շղթան կազմված է նյարդերով իրար միացած հանգույցներից։

Արտազատական համակարգը  կազմված է մարմնի յուրաքանչյուր հատվածի փորային կողմում գտնվող զույգ ձագարաձև խողովակներից, որոնց լայն մասը բացվում է մարմնի խոռոչում, իսկ խողովակի նեղ անցքը հարևան հատվածից բացվում է դուրս։

Բազմացումը։  Անձրորդը հերմաֆրոդիտ է, սակայն կան նաև  բաժանասեռ օղակավոր որդեր։  Անձրևորդի ձվարաններն ու սերմնարանները  գտնվում են տարբեր հատվածներում։

  Ձվադրումից առաջ երկու առանձնյակներ հպվում են միմյանց և կատարվում է սերմնահեղուկի փոխանակում։ Այնուհետև որդերը հեռանում են իրարից։ Գոտու վրա սկսվում է լորձ արտադրվել, որից առաջանում է կցորդ(մուֆտա)։ Որդի կծկումներից կցորդը շարժվում է դեպի մարմնի ծայրը։ Շարժման ընթացքում սկզբում կցորդի մեջ ընկնում են ձվաբջիջները, իսկ հետո՝ սերմնաբջիջները։ Կցորդը վայր է սահում մարմնի վրայից և դառնում բեղմնավորված ձվաբջիջներ պարունակող բոժոժ, որի մեջ զարգանում են երիտասարդ որդերը։ Անձրևորդը բազմանում է նաև անսեռ եղանակով՝ մարմինը երկու մասի բաժանելով։Սույն հոդվածում դիտարկվում ու գնահատվում է բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանի <Իսահակ Ալավերդյան> աշխատությունը: Նշվում է, որ աշխատության հեղինակը հանգամանալից ուսումնասիրելով արձակագիր, դրամատուրգ, թատերագետ, թարգմանիչ, մանկավարժ Ի. Ալավերդյանի գրական հարուստ ժառանգությունը, ստեղծել է արժեքավոր հետազոտություն, որը կարելի է համարել նշանակալից երևույթ արդի հայ գրականության պատմության ուսումնասիրության գործընթացում:

Բանալի բառեր՝ Իսահակ Ալավերդյան, արձակ, դրամատուրգիյա, թատերագիտություն, մանկավարժություն, գեղարվեստական առանձնահատկություն, հայ գրականություն, Արցախի գրական ընտանիք:

Բանալի բառեր՝ հայրենիք, Արցախ, ժողովուրդ, ազատություն, պայքար, գրականություն, դպրոց, սովորողներ, պոեզիա, Արցախի գրական ընտանիք:

Սույն հոդվածում դիտարկվում ու գնահատվում են նորագույն շրջանի հայ պոեզիայի արցախյան գրական ընտանիքի նվաճումները: Ներկայացված են 20-րդ դարի 2-րդ կեսին ասպարեզ իջած և ճանաչված արցախցի բանաստեղծների ստեղածագործությունների վերլուծությունը:

Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձված ժողովրդի պատմական անցյալը և արցախյան ազատագրական պայքարը արտացոլող քնարական բանաստեղծությունների և պոեմների ուսուցման:

Ուսուցչի կարևորագույն գործառույթը աշակերտին ուսուցանելն է. մանավանդ նրա մտածողությունը զարգացնելը: Հոդվածում ներկայացված է այդ գործառույթի իրականացմանը միտված աշխատանքների մի համակարգ, ըստ որի՝ ավելի հետաքրքիր, նպատակային և արդյունավետ կկազմակերպվի աշակերտների բազմաբնույթ մտածողության զարգացման գործընթացը:

Աշակերտները կիմանան և կկարողանան՝ խորացնել և ամրապնդել բայի քերականական առանձնահատկությունները, տարբերակել դերբայները ձևաբայերից ու ամրապնդել դերբայների և ձևաբայերի մասին ունեցաց գիտելիքները և դրանց կիրառման գործնական առանձնահատկությունները:

Աշակերտները կիմանան և կկարողանան կազմել տրված բայերի հարակատար դերբայը, կիմանան դերբայի և նրա կազմության մասին և տարբեր պաշտոններով գործածությունը նախադասությունների մեջ:

Նախօրոք հանձնարարվում է աշակերտներին՝ տեղեկություններ հավաքել գրողի կյանքի մասին՝ համացանցից կամ տեղեկատվական այլ աղբյուրներից:

Հանձնարարություն ստացած աշակերտները բանավոր ներկայացնում են իրենց ռեֆերատները՝ գրողի կյանքի որոշ մանրամասնություններով, որոնք դասագրքում չկան:

Գրողի և նրա հարազատների մասին առանձին աշակերտներ ներկայացնում են իրենց ուսումնասիրած նյութերից: Հարցազրույցի միջոցով նորից ամփոփվում է դասանյութը և աշակերտներին առաջարկվում է գրականության տետրերում նոր էջ բացել ու կազմել Տերյանի կյանքի ժամանակագրությունը՝ օգտվելով նաև դասագրքում ու քրեստոմատիայում տրված թվական տվյալներից:

Աշակերտները կիմանան և կկարողանան ներկայացնել Գ. Մահարու կենսագրության հիմնական դրվագները, կապել դրանք հեղինակի ինքնակենսագրության հետ, բնութագրել Մահարու կյանքն ու ստեղծագործությունը նրա ապրած ժամանակաշրջանի համատեքստում:

ա) Ներկայացնել Նար-Դոսի կյանքի որոշ դրվագներ.

բ) Ինքնուրույն վերարտադրել պատմվածքի բովանդակությունը, գործողությունների զարգացման ընթացքը.

գ) Կաղմել պատմվածքի գործողությունների զարգացման պլան.

դ) Բնութագրել հերոսներին, մեկնաբանել նրանց արարքի շարաժառիթները.

ե) Ներկայացնել, հիմնավորել, պաշտպանել սեփական կարծիքն ու վերաբերմունքը կյանքի երկու հակադիր կողմերի նկատմամբ.

https://elearning.armedu.am/pluginfile.php/7063/course/summary/%D4%B4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%20%D5%A1%D5%B6%D5%B1%D5%AB%20%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D6%87%20%D5%B1%D6%87%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%AB%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%20%D6%83%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%A8.docx

 1. Սահմամել վեկտորը,բերել վեկտորական մեծությունների օրինակներ,ծանոթանալ զրոյական վեկտորին։  Որ վեկտորներն են կոչվում համագիծ և տարագիծ, առանձնացնել հակուղղված ևհամուղղված վեկտորները։  Սահմանել հավասար վեկտորների հասկացությունը,ինչպես տեղադրել այն տրված կետից։Պարզաբանել երկու վեկտորների գումարման եռանկյան և զուգահեռագծի կանոնները ինչպես նաև մի քանի վեկտորների գումարման բազմանկյան կանոնը։Ծանոթանալ տրված վեկտորի հակադիրին և սահմանել երկու վեկտորների տարբերության մասին թեորեմը։Սահմամել վեկտորը թվով բազմապատկման կանոնը,սահմանել վեկտորը թվով բազմապատկման հիմնական հատկությունները։Ձևակերպել վեկտորն ըստ երկու վեկտորների վերածելու մասին թեորեմը։Պարզաբանել երկու վեկտորների կազմած անկյան հասկացությունը,փոխուղղահայաց վեկտորների հասկացությունը։

Համաքաղաքային դաս-միջոցառում՝ նվիրված Մայրենիի  միջազգային օրվան
Համաքաղաքային  ընդօրինակման  դաս  հայ  գրականությունից՝ նվիրված Ե. Չարենցի 120 ամյակին

https://www.facebook.com/100013478621632/videos/vb.100013478621632/279350645857554/?type=2&video_source=user_video_tab


Սիամանթոյի  <<Մահվան  տեսիլք>>  բանաստեղծության  վերլուծությունը

Պլան սեղմագրում ներկայացված է Սիամանթոյի կենսագրության ուսուցանման նմուշօրինակը՝ ինքնուրույն հետազոտական մեթոդի միջոցով

Adobe Photoshop գրաֆիկական խմբագրիչում  պատկերի դիտման չափերը կարելի փոփոխել  Navigator օժանդակ վահանակի միջոցով։  Դիտման չափերը փոփոխելու համար հարկավոր է `   մտնել   մենյուից Window պատուհանը և ընտրել Navigator օժանդակ վահանակը։ Բացված պատուհանի ստորին ձախ անկյունում ներմուծել դիտման մասշտաբի անհրաժեշտ արժեքը կամ եռանկյուն սանդղակի միջոցով տեղաշարժել անհրաժեշտ չափով։ Իսկ եթե ստեղնաշարից սեղմած պահենք Ctrl ստեղնը ,  ապա կառաջանա Navjgator օժանդակ  վահանակի տիրույթում խոշորացույց , որով կարող ենք նշել պատկերի այն հատվածը որը անհրաժեշտ է։  

Adobe Photoshop գրաֆիկական խմբագրիչում հնարավոր է մի քանի նկար վերադրելով ստանալ մի պատկեր։ Այսինքն` շերտը նման է թափանցիկ ժապավենի։ Օրինակ `  պատկերացրեք մի քանի ապակու շերտեր իրար վրա դարսած։      Յուրաքանչյուր ապակու վրա կավիճով մի նկար եք նկարում ։ Եվ ապակիները իրար վրա դարսելով ` ավելորդ մասերը ջնջելով , կստանաք  մի պատկեր ։  Adobe Photoshop գրաֆիկական խմբագրիչում շերտեր ստեղծելու համար հարկավոր է մկնիկի ցուցիչով  մենյուի Window պատուհանից ընտրել Layers օժանդակ վահանակը։ Ընտրել մի քանի նկարներ։ Նկարի ձախ կողմոմ ընտրված է մի նկար և մի թափանցիկ շերտ , իսկ աջ կողմում մի նկար և 2  թափանցիկ շերտեր։ Պատկերի առանձին շերտեր թաքցնելու կամ ցուցադրելու համար պետք է սեղմել աչք կոճակի վրա։ Այն շերտը,  որը մենք ցանկանում ենք լինի առաջինը մկնիկի ձախ սեղմակով  պետք է իրեն բռնել և տեղափոխել առաջին տեղ։  Շերտի թափանցիկությունը փոփոխելու համար հարկավոր է ընտրել շերտը և շերտերի վահանակւ Opacity դաշտում սահմանել թափանցիկության անհրաժեշտ չափը։ Պատկերին էֆեկտ տալու համար հարկավոր է մտնել  Normal նշված դաշտից ընտրել այն տարբերակը, որը հարկավոր է։

Մոնիտորին երևացող ցանկացած գույն եթե խոշորացնենք,  ապա այն խորանարդի տեսք կստանա։ Բոլոր գույները կազմվում են 3 գույների  համադրությամբ` տարբեր չափաբաժիններով( կարմիր, կապույտ ,կանաչ)։ Այսպիսի գունային մոդելն անվանում են  RGB (RED ,GREEN, BLUE)։ Կոորդինատային սկզբնակետը  սև գույնն է( 0,  0 , 0) իսկ մեծագույն կետում ` սպիտակ (255, 255 ,255)։  Մոդելները ,որոնց հիմքում ընկած են անդրադարձող գույները  , օգտագործում են հրատարակչության մեջ։ Այստեղ սկզբնակետն սպիտակն է , իսկ մնացած գույները ստանում են սպիտակ գույնից որևէ գույն հանելով։ Այս մոդելը անվանում են  CMY(CYAN- երկնագույն ,:MAGENTA - ծիրանագույն  ,  YELLOW   -դեղին) ։ Սև գույն լիարժեք հնարավոր չէ ստանալ այս մոդելով ,ուստի լրացվում  է նաև սև գույնով և մոդելը ստանում է   CMYK անունը , որտեղ K տառը black բառի վերջին տառն է։  RGB մոդելով յուրաքանչյուր փիքսել զբաղեցնում է 24 բիթ իսկ CMYKում 32 բիթ ծավալ։

Գրաֆիկական խմբագրիչներում գոյություն ունեն երկու տիպի գույներ` հիմնական և ֆոնի ։Հիմնական գույնով ներկում կամ գունալցնում են պատկերը։ Իսկ ֆոնի գույնը կտավի գույնն է։ Հիմնական կամ ֆոնի գույն ընտրոլու համար հարկավոր է`

1.մկնիկի ցուցիչով  ընտրել համապատասխան գործիքը։

2.color picker պատուհանում ընտրել անհրաժեշտ գունային մոդելը։

3.սեղմել OK կոճակը։

  Adobe Photoshop կետային գրաֆիկական խմբագրիչը նախատեսված է պատկերներ ստեղծելու  , գունային էֆեկտներ  տալու , ձևափոխելու համար։ Խմբագրիչի պատուհանը բաղկացած է` վերնագրի տողից , գործիքների վահանակից , վիճակի տողից , աշխատանքային տիրույթից ,պատուհանի ղեկավարման կոճակներ և այլն։ 

Աշխատանքային տիրույթում արտածվում է տեքստեր նկարներ։  Վիճակի տողը նախատեսված է  ակտիվ գործիքի պարամետրերը ցուցադրելու համար։ Օժանդակ գործիք ընտրելու համար  անհրաժեշտ է` մյնիկի սեղմակով նշել գործիքի նշանի վրա։ Օժանդակ վահանակները նախատեսված են պատկերների հետ տարբեր գործողություններ կատարելու համար։ Օժանդակ վահանակ ընտրելու համար հարկավոր է   ընտրել  Window ենթամենյուն։<<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն>

Թեմա 1. Արցախը հնագույն ժամանակներից մինչև Վանի թագավորություն

Թեմա 2. Արցախը Հայոց թագավորությունների կազմում

Թեմա 3. Արցախյան շարժում

 Սույն հոդվածում ուսումնասիրվում է երեխաների մոտ բնության նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք դաստիարակելու միջոցները այսպես կոչված աշխարհագրա-մաթեմատիկական գիտագործնական էքսկուրսիաների միջոցով: Բերված են նշված մեթոդի էությունը, բովանդակությունը, դասավանդման պրակտիկան և այն լուսաբանող օրինակներ:

The article focuses on the ways of bringing up in children careful attitude toward nature through the so-called geographical-mathematical scientific-practical trips. The essence, content, teaching methods and other covering examples are presented in the article.


Դասընթացը  նախատեսված է ուսուցիչների համար:

Կենսաբանության բաժին ՝ բջջաբանությունը , ուսումնասիրում է բջջի կառուցվածքը, նրա օրգանոիդները, բջջի քիմիական կազմը, օրգանական նյութերը, որոնք մտնում են բջջի մեջ, ինչպես նաև բջջի կենսագործունեությունը։ Ուսուցանում է կենդանական և բուսական բջիջների տարբերությունները։

Բովանդակություն

Նախնական տեղեկություն դասընթացի վերաբերյալ

 • Թեմա 1 «Charles Aznavour»
 • Թեմա 2 «William Saroyan»
 • Թեմա 3 «Cher»
 • Թեմա 4 «Other famous Armenians»
 • Դասընթացի ամփոփում և թեստավորում

Ուսումնառության  նպատակն է՝ 

1. ներկայացնել նյութեր հայտնի հայերի մասին

2. բացահայտել, թե ինչ գիտեն ուսանողները տվյալ թեմայի վերաբերյալ 

2. ձևավորել` 

 • պատկերացումներ հայտնի հայերի  մասին
 • որոշակի բառապաշար
 • նյութը վերարտադրելու, մեկնաբանելու, վերլուծելու,  հետազոտություններ կատարելու կարողություններ 

2. զարգացնել խոսելու/հաղորդակցվելու, լսելու, ընթերցելու, գրելու հմտություններ

3. ստուգել, ամփոփել, գնահատել և ինքնագնահատել աշխատանքը

Ակնկալվող վերջնարդյունքները

Ուսումնասիրության արդյունքում  ուսումնառողները կկարողանան. 

 1. ներկայացնել նյութը
 2. զեկուցում կատարել
 3. խոսել ազատ տվյալ թեմայի վերաբերյալ

 • Կզարգանան անգլերենով խոսելու/ հաղորդակցվելու, լսելու, ընթերցելու, գրելու հմտություններԴասընթացը նախատեսված է ուսուցիչների և 9_11-րդ դասարանի աշակերտների համար :Դասընթացում ներկայացվում է Հայաստանի քաղաքական,տնտեսական և սոցիալական վիճակը 1918_1920 թվականներին :

Սույն դասընթացը հանրամատչելի և հետաքրքիր դարձնելու համար օգտագործվել են գիտական նյութեր, արխիվային բացառիկ փաստաթղթեր և լուսանկարներ:  Դասընթացը բաղկացած է 4 ենթաթեմաներից.

1. Հայաստանի օգնության կոմիտեի ստեղծումը

2.Հայաստանի օգնության կոմիտեի մասնաճյուղերի ստեղծումը Անդրկովկասում և Պարսկաստանում 1921-1922 թթ. 

3. ՀՕԿ-ի աջակցությունը ներգաղթի կազմակերպմանը և կրթամշակութային գործունեությունը

4. ՀՕԿ-ի համագործակցությունը հայրենակցական միությունների հետ. նոր ավանների կառուցումը

Ուսուցման նպատակը և խնդիրներն են.

 • սովորողը կծանոթանա Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեությանը, որի մասին պատմության դասագրքերում լուսաբանված է շատ հպանցիկ
 • սովորողը գիտելիքներ ձեռք կբերի հայ գաղթականության, հայրենադարձության, ՀՕԿ-ի կրթամշակութային գործունեության մասին
 • սովորողը կիմանա ՀՕԿ-ի և արտասահմանի հայկական հայրենակցական միությունների ջանքերով 1920-30-ական թթ. կառուցված նոր ավանների մասին
 • սովորողը կկարողանա համադրել, վերլուծել մատուցվող նյութը
 • սովորողը կկարողանա կատարել եզրահանգումներ և ստացած գիտելիքներն ու անցյալի փորձը ներդնել աշխատանքային պրակտիկայում:

Դասընթացը ներառում է նաև բառարան և գիտելիքները ստուգող թեստեր:

Նյութի բովանդակային վերլուծությունից զատ ստորև կարող եք ծանոթանալ թեմայի համառոտ ամփոփագրին.

Երկրի անմխիթար վիճակից մտահոգ մի շարք հասարակական գործիչներ, ականավոր մտավորականներ 1921թ. դիմում են ՀՍԽՀ ժողկոմխորհին` հասարակական մի կազմակերպություն ստեղծելու խնդրանքով, որը, նախևառաջ, պետք է միջոցներ հայթայթեր  սովի ու համաճարակի ճիրաններից ժողովրդին փրկելու համար: 1921թ. սեպտեմբերի 15-ին ՀՍԽՀ ժողկոմխորհն ընդունում է Հայաստանի օգնության կոմիտե (ՀՕԿստեղծելու մասին դեկրետ: ՀՕԿ-ի հիմնադիր անդամներ են դառնում 77 հոգի , որոնք պետական և հասարակական գործիչներ էին, բժիշկներ, ականավոր մտավորականներ` Մ. Աբեղյանը, Ալ. Բեկզադյանը, Դ. Դեմիրճյանը, Ա. Երզնկյանը, Հ. Թումանյանը, Ս, Կասյանը, Ռ. Մելիքյանը, Ստ. Մալխասյանը, Նար-Դոսը, Մ. Սարյանը և  ուրիշներ : ՀՕԿ-ի գլխավոր վարչության առաջին պատվավոր նախագահը հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանն էր, որը, սակայն, բնակվելով Թիֆլիսում, հնարավորություն չուներ ստանձնելու ՀՕԿ-ի անմիջական ղեկավարությունը: Դրա համար էլ  ՀՍԽՀ հողժողկոմ Ա. Երզնկյանին է վստահվում ՀՕԿ-ի անմիջական ղեկավարությունը: 

Խորհրդային իրականության պայմաններում գործելով 16 տարի (1921-1937 թթ.), իբրև ՀՍԽՀ ժողկոմխորհին առընթեր կառույց` ՀՕԿ-ը իրականացրեց և' հասարակական, և' քաղաքական գործունեություն: ՀՕԿ-ը մասնաճյուղեր բացեց աշխարհի գրեթե բոլոր հայաշատ վայրերում` խորհրդային հանրապետություններում, հարևան Պարսկաստանում, Եվրոպայի, Լատինական և Հյուսիսային Ամերիկաների զանազան քաղաքներում, Մերձավոր Արևելքում


Կրթությունը կրակ բորբոքելն է, այլ ոչ դատարկ տարա լցնելը: (Սոկրատես)

Դասընթացում  ներկայացված են  ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների տեղն ու դերը ուսուցման մեջ:"Methods and techniques to make the introduction and perception of places of interest more interactive"

 • The United Kingdom
 • Picture of London Where Tourists Go
 • Royal Ceremonies
 • Outstanding Personalities of Great Britain
 • The Use of the Article with Geographical Names and Places of InterestMicrosoft Office PowerPoint ծրագիրի  օգնությամբ  պատրաստել  գեղեցիկ  ցուցադրումներ

1.Why do people travel?

2.Where to travel?

3.Types of Holidays

4.Means of travelling

Դասընթացի նպատակն է հայերենի <<Շարահյություն>> բաժնի <<Պարզ նախադասություն >> ենթաբաժինը դարձնել հասանելի և հեշտ ուսանելի: Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ թեմաներից` 

 • Շարահյուսություն: Նախադասության տեսակները
 • Նախադասության անդամների կապակցման եղանակները: Գլխավոր անդամներ
 • Գոյականական անդամի լրացումներ
 • Բայական անդամի լրացումներ
 • Ներդրյալ միավորներ                                                             

Անահատական  համակարգչ-  Անվտանգության  տեխնիկա,անհատական համակրգչի  ընդհանուր  կառուցվածքը։Հիշող Ներմուծող  և  արտածող  սարքեր։

7-րդ և 8-րդ դասարաններում ուսումնասիրված թեմաների հիման վրա կարելի է նախնական պատկերացում կազմել անօրգանական նյութերի և դրանց դասակարգման վերաբերյալ։ Անօրգանական նյութերը կարելի է դասակարգել․

 • օքսիդների
 • հիմքերի
 • թթուների
 • աղերի և
 • այլ նյութերի։
Նյութերի դասակարգման հիմքում ընկած է դրանց բաղադրությունը, որոշ հատկություններ։ Դասակարգման հիմքումընկած է ալն հիմնական գաղափարը, որ ցանկացած տարր նախ և առաջ բնորոշվում է իր առաջացրած օքսիդների ու հիդրօքսիդների բնույթով։

Այս դասընթացը կազմված է Մաթեմատիկա առարկայի երրորդ  դասարանի   դասընթացի <<Տվյալներ, դրանց հավաքումը և մշակումը.խնդիրներ>> թեմայի <<Ճշմարիտ և ոչ ճշմարիտ>>ենթաթեմայի համար: Այն  իր  մեջ  պարունակում է  մի փոքր տեսական նյութ ասույթների, ճշմարիտ և կեղծ  դատողությունների  մասին:

Եթե նախադասությունը  պարունակում է  պնդում,որի  մասին  կարելի  է ասել <<ճշմարիտ է>>/ճ/ կամ <<կեղծ  է >>/կ/, ապա այդպիսի  նախադասությունը կոչվում է ասույթ: 

Հարցական  և  հրամայական  նախադասություններն  ասույթներ չեն:

օրինակ՝   

                          Ա  Ս  ՈՒ  Յ  Թ  Ը

Ճշմարիտ է,

 Կեղծ  է

 Կան  եռանկյուններ, որոնք ունեն երկու  կողմ:

    կ

Բոլոր զույգ թվերը  բաժանվում են   3 –ի :

    ճ

Կենտ թվերը  չեն  բաժանվում    2 –ի:

   ճ

 Շրջանագծի  կենտրոնը  պատկանում է  այդ շրջանագծին:

 

 Շրջանի ներքին  կետի  հեռավորություննն այդ շրջանի կենտրոնից փոքր է շրջանի շառավիղից:

 

 Մարդը  կարող է ապրել  մինչև   343  :

 

Կան ձկներ, որ  լույս  են  արտադրում:

 

 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. ПравилаНаречие - это неизменяемая часть речи, которая обозначает    

 • признак действия,  
 •   признак другого признака,  
 •   признак предмета.    
 Power Point  ծրագիրը   Microsoft ընկերության  օֆիսային փաթեթի մեջ ներառված ծրագրերից մեկն է , որը նախատեսված է ներկայանալի շնորհանդես ստեղծելու համար : Դասընթացի շրջանակներում կծանոթանաք  ծրագրի գործիքների հետ:

Այս դասընթացում տեղ են գտել լոգարիթմի սահմանումը, լոգարիթմի հիմնական հատկությունները, լոգարիթմական ֆունկցիա, լոգարիթմական հավասարումներ  և լոգարիթմական անհավասարումներ թեմաները:

Տաղավար կամ Տաղավար տոներ են կոչվում Հայ Առաքելական եկեղեցու հինգ Տերունի տոները, որոնք ունեն շաբաթապաս (Պահք), նավակատիք, մեռելոց և տևում են մի քանի օր։ Այդ տոներն են՝ Սուրբ Ծնունդ և Աստվածահայտնություն, Զատիկ, Վարդավառ, Վերափոխումն Սբ. Աստվածածնի և Խաչվերաց։THE USA


Great Seal of the USA

The United States of America is the fourth largest country in the world (after Russia, Canada, and China). It occupies the southern part of North America and stretches from the Pacific to the Atlantic Ocean. It also includes Alaska in the north and Hawaii in the Pacific Ocean. The total area of the country is about nine and a half million square kilometres. The USA borders on Canada in the north and on Mexico in the south. It also has a seaboarder with Russia.

The USA is made up of 50 states and the District of Columbia where the capital of the country, Washington, is situated. The population of the country is about 250 million.

If we look at the map of the USA, we can see lowlands and mountains. The highest mountains are the Rocky Mountains, the Cordillera, and the Sierra Nevada. The highest peak is Mount McKinley, which is located in Alaska.

America's largest rivers are the Mississippi, the Missouri, the Rio Grande, and the Columbia. The Great Lakes on the border with Canada are the largest and deepest in the USA.

The climate of the country varies greatly. The coldest regions are in the north. The climate of Alaska is arctic. The climate of the central part of the country is continental. The south has subtropical climate. Hot winds blowing from the Gulf of Mexico often bring typhoons. The climate along the Pacific coast is much warmer than that of the Atlantic coast.

The USA is a highly developed industrial country. It is the leading producer of copper and oil and the worlds second producer of iron ore and coal. On the industrial enterprises of the country they produce aircrafts, cars, textiles, radio and television sets, weapon, furniture, and paper.

Though mainly European and African in origin, the Americans are made up from nearly all races and nations, including the Chinese and the native Americans — Indians.

The largest cities are New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Detroit, San Francisco, and others.

The United States is a federal republic consisting of 50 states, each of which has its own government. The seat of the central (federal) government is Washington, D. C. According to the Constitution of the USA, the powers of the government are divided into 3 branches: the executive, headed by the President, the legislative, exercised by the Congress, and the juridical. The Congress consists of the Senate and the House of Representatives. There are two main political parties in the USA: the Republican and the Democratic.

THE MAP OF THE USA


Կայքի նորություններ

Մարիետա Դումիկյան Նկարը
Ավարտվեց «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը
Մարիետա Դումիկյան - Monday, 11 June 2018, 2:48 PM
 

db7fe09008f7398fa1da80f877473d13.jpg

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) «Հեռավար ուսուցում» elearning.armedu.am  համակարգում ավարտվեց տարբեր առարկաների ուսուցիչների համար կազմակերպված «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» թեմայով հերթական դասընթացը (07.03.2018 - 04.05.2018), որի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացան...

Կարդալ այս թեմայի մյուս մասը
(83 բառ)
 
Արարատ Մովսեսյան Նկարը
ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ >
Արարատ Մովսեսյան - Saturday, 24 March 2018, 11:13 AM
 

Ողջույն հարգելի կոլեգաներ

Այս թեմայով փորձել եմ ներկայացնել Հայ ժողովրդի ծագման վերաբերյալ որոշ մանրամասներ: Հավաստող փաստեր Հայ ժողովրդի տեղաբնիկ լինելու, Հայ ժողովրդի կազմավորման երկարատև գործընթացի /Ք.ա. 7-րդ դարի վերջից Ք.ա.2-րդ դարի սկիզբ/ վերաբերյալ:


Մարիետա Դումիկյան Նկարը
learning.armedu.am
Մարիետա Դումիկյան - Friday, 23 February 2018, 3:39 PM
 

2011-2017թթ.  գործել է «Հեռավար ուսուցման» learning.armedu.am կայքէջը: