Մատչելի դասընթացներ

SMART Notebook դասընթացին մասնակցելը  հնարավորություն  է  տալիս պատրաստել դաս Էլեկտրոնային գրատախտակի համար՝ յուրաքանչյուր առարկայից։

                                                                                       

 1. Ջրի մասին գիտելիքների համակարգում և ամփոփում
 2. Ջրի կիրառման ոլորտները, ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա
 3. Քիմիական հետազոտության արդյունքները
 4. Միջառարկայական կապերի բացահայտում
 5. Տեղեկությունների հավաքագրում  համացանցից, գրականության հետ աշխատելու հմտություն
 6. բնագիտական մտածելակերպի զարգացում 
 7. Խմբային աշխատանք Թելեն Շարանի մեթոդով
 8. Այց ջրամաքրիչ կայան 

Դասընթացում ներկայացված է բայը որպես խոսքի մաս, բայի դիմավոր և անդեմ ձևերը, կանգ է առնված բայի դիմավոր ձևերի վրա, որոնցով կազմվում են բայի եղանակները և ժամանակաձևերը: 

Ինչպես եմ ուսուցնում  սովորական  կոտորակների հիմնական հատկությունը  հինգերորդ  դասարանում:

Դասընթացում ներկայացվում են գծային, ճյուղավորված, կրկնություննեով ալգորիթմները և ներկայացվում է դրանց իրականացումը C++ ծրագրավորման լեզվի միջոցով:

Մաթեմատիկայի ծրագրերում տրամաբանության տարրերի ներառումը հնարավորություն է տալիս հստակեցնել մաթեմատիկական մի շարք հիմնարար հասկացությունների սահմանումները, դրանք դարձնել ընկալելի և վերացնել դրանց սերտողական ուսուցումը:

 • խորացնել  սեղանի,  նրա  միջին  գծի  հատկության, մակերեսների  հիմնական հատկությունների  և  եռանկյան  մակերեսի  հաշվման   մասին   ձեռք  բերած  գիտելիքները,
 • ներմուծել  սեղանի  բարձրության   հասկացությունը,
 •  հենվելով մակերեսների հիմնական հատկությունների և եռանկյան մակերեսի մասին թեորեմի վրա՝ արտածել սեղանի մակերեսը հաշվելու բանաձևը
 • զարգացնել գործնական խնդիրներ լուծելիս երկրաչափական փաստերն ու բանաձևերը օգտագործելու, միաժամանակ թվաբանական և հանրահաշվական գիտելիքները կիրառելու կարողություններ և հմտություններ:


Այս դասընթացի նպատակն է  հնարավորինս հանգամանալից անդրադառնալ մաթեմատիկայի 6-րդ դասարանի դասընթացի «Տոկոսներ» թեմային՝ տաովլ  «տոկոս» հասկացության սահմանումը և ներկայացնելով տոկոսների վերաբերյալ խնդիրների հիմնական տեսակներն ու դրանց լուծկան քայլերի հաջորդականությունը։


Դասընթացը նախատեսված է 8-րդ դասարանի աշակերտների համար:Դասընթացի ընթացքում կարելի է կրկնել քառանկյուններ (զուգահեռագիծ, սեղան, ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի) և դրանց մակերեսները թեմաները:

Օգտագործված գրականություն.

Լ.Ս.Աթանասյան ՙՙԵրկրաչափություն 8՚՚ դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար, Երևան,ՙՙԶանգակ-97՚՚,2007

Առարկան- Աշխարհագրություն

 Դասի թեման -Հյուսիսային Ամերիկա

Դասի տեսակը- Ամփոփում

 Դասի նպատակը և խնդիրները

 Կրթական- Գիտելիքների յուրացում և ամրապնդում:

Զարգացման- Բացատրել և սահմանել հասկացությունյները, ձևակերպել և լուծել     խնդիրները, զարգացնել ինտուիցիան, բանավոր հաղորդակցության հմտությունները, ուշադրությունը, տրամաբանական մտածողությունը, մտքի ձևակերպումը:

Ուսումնական- Աշխատանքի խրախուսում, հետաքրքրություն դասի նկատմամբ:

Ուսուցման ընթացքում համագործակցային ուսուցման տարրերի կիրառումը նպաստում է դասարանում համագործակցային նոր միջավայրի ձևավորմանը, օգնում՝ է ուսուցչին հասկանալու համագործակցային ուսուցման էությունն ու պլանավորելու դասը, պայմաններ է ստեղծում ուսուցման արդյունավետության գնահատման և արժևորման համար, ինչպես նաև ապահովում է ռեֆլեքսիան և բարելավում է խմբային աշխատանքը: Համագործակցային ուսուցման տարրերի անընդհատ օգտագործման դեպքում խմբերը կհասնեն համագործակցության բարձր մակարդակի:

                                                                                                                                   

    

Դասընթացը ներկայացնում է քաղաքացիական իրավունքի հասկացությունը և կարգավորման առարկան:

Ծնվել է Ախալքալաքի Գանձա գյուղում՝ հոգևորականի ընտանիքում։ 1897 թվականին Տերյանը մեկնում է Թիֆլիս, ուր սովորում էին այդ ժամանակ իր ավագ եղբայրները։ Եղբայրների մոտ ապագա բանաստեղծը սովորում է ռուսերեն ու պատրաստվում ընդունվելու Մոսկվայի Լազարյան ճեմարան։ 1899 թվականին Տերյանը ընդունվում է Լազարյան ճեմարան, ուր ծանոթանում է Ալեքսանդր ՄյասնիկյանիՊողոս ՄակինցյանիՑոլակ Խանզադյանի և այլ՝ ապագայում հայտնի դարձած անձնավորությունների հետ։ Ավարտում է Լազարյան ճեմարանը 1906թվականին, այնուհետև ընդունվում Մոսկվայի պետական համալսարան, որից կարճ ժամանակ հետո ձերբակալվում է հեղափոխական գործունեության համար ու նետվում Մոսկվայի Բուտիրկա բանտը։

 Սույն հոդվածում ուսումնասիրվում է երեխաների մոտ բնության նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք դաստիարակելու միջոցները այսպես կոչված աշխարհագրա-մաթեմատիկական գիտագործնական էքսկուրսիաների միջոցով: Բերված են նշված մեթոդի էությունը, բովանդակությունը, դասավանդման պրակտիկան և այն լուսաբանող օրինակներ:

The article focuses on the ways of bringing up in children careful attitude toward nature through the so-called geographical-mathematical scientific-practical trips. The essence, content, teaching methods and other covering examples are presented in the article.


Information and communication technology applications and approaches to teaching and learning foreign languages

Դասընթացի հիմնական նպատակն է սովորողների մոտ ձևավորել հաղորդակցման և աշխատանքային գործունեության հմտություններ: Դասընթացը կնպաստի սովորողների արդյունավետ հաղորդակցվելու մթնոլորտի զարգացման: Այն բաղկացած է տեսական և գործնական աշխատանքներից, յուրաքանչյուր ուսումնառության նյութին կից տրվում է նյութը ամրապնդող առաջադրանք:

 Երկրաչափություն 8-րդ դասարան

I.            Քառանկյուններ        

1.            Բազմանկյուններ

2.            Զուգահեռագիծ

3.            Թալեսի թեորեմը

4.            Սեղան

5.            Ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի


Ողջույն, հարգելի մասնակիցներ:

Ցանկանում եմ Ձեզ տեղեկացնել, որ այս դասընթացում  կներկայացնեմ Քառակուսային հավաասարումներ թեման: Ներկայացված կլինեն պաշարներ, որոնք  կօգնեն ավելի հետաքրքիր ուսումնասիրել տվյալ թեման, կատարել պարզագույն հաշվարկներ,կիրառել բանաձևեր  ինչպես նաև կկարողանաք կառուցել գրաֆիկներ ու խմբագրել դրանք:Ներկայացված կլինեն պաշարներ  Y=ax^2+bx+c  քառակուսային ֆունկցիայի վերաբերյալ,որոնք կօգնեն որոշել ,թե ինչ բանաձևով է որոշվում տրված հավասարումը:Այս գիտելիքները հետագայում կարող եք կիրառել մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի դասաժամերին:

https://elearning.armedu.am/pluginfile.php/1585/course/summary/Quadratic_function_graph_key_values.svg.png

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Հարգելի մասնակիցներ, մուտք գործեք «Ծանոթություն» ֆորում և ներկայացեք՝ ավելի անմիջական ու մտերմիկ մթնոլորտ ստեղծելու և արդյունավետ աշխատելու համար:

Դասընթաց ստեղծող և դասընթացավար՝ Հեղինե Այվազյան՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ուռուտի միջնակարգ դպրոցի  մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի


Մաթեմատիկան գիտություն է տրամաբանական մտածողության զարգացման,ինքնուրույն քայլեր մշակելու և կատարելու,խնդիրներ լուծելու,եզրահանգումեր անելու կարողությունների ձևավորման մասին:Տարրական դասարանների մաթեմատիկայի դասընթացում տեղ գտած ոչ ստանդարտ խնդիրները զարգացնում են սովորողների մտածողությունն ու վերլուծություններ կատարելու կարողությունները,որն էլ հիմք է հանդիսանում արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու համար:

   Դասընթացի միջոցով փորձենք վեր հանել,պարզաբանել թեմային առընչվող մի շարք գաղափարներ,հարցեր և սովորենք՝սովորելով:

Այս դասընթացը նախատեսված է  հիմնական դպրոցի աշակերտների համար

 Այս թեմայով ներկայացնում եմ մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդները և միջոցները 5-րդ դասարանում: Քանի որ 5-րդ դասարանը հանդիսանում է անցումային տարրական դպրոցից միջին դպրոց, ապա անհրաժեշտ է առարկան այնպես մատուցել, որ առարկայի նկատմամբ հետաքրքրությունը էլ ավելի մեծանա: Հաճախ լսում ենք, որ դպրոցում աշակերտների սովորելու ցանկության մարումը սկիզբ է առնում «Մաթեմտիկա» առարկայից: Աշակերտները կարծում են, որ մաթեմատիկան կապ չունի իրական կյանքի հետ, անհետաքրքիր է, սովորելը՝ դժվար: Մաթեմատիկայի նկատմամբ անտարբեր վերաբերմունքը դժվարեցնում է առարկայի ուսուցանումը:Իսկ 5-րդ դասարանի դասընթացում անհրաժեշտ է սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել տրամաբանություն, թվաբանական գիտելիքներ, դրանք գործնականում կիրառելու ունակություններ: Պետք է ձևավորել ինչպես խմբում աշխատելու, այնպես էլ ինքնուրույն աշխատելու կարողություններ: 

Մաթեմատիկայի կարևորության վերաբերյալ առաջարկում եմ դիտել հետևյալ տեսանյութը.Դասընթացը ներկայացնում է ձախլիկ երեխայի գրուսուցման առանձնահատկությունները,  դժվարությունները,  խնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները,  գրուսուցման մեթոդները: Ներկայացնում է ձախլիկ երեխաների գրուսուցման մեթոդների պատմական զարգացման ընթացքը, հասարակության վաղեմի և արդի վերաբերմունքը: 

1.Why do people travel?

2.Where to travel?

3.Types of Holidays

4.Means of travelling

10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական հոսք

Ներկայացվում են լայնորեն կիրառվող արխիվատորները,վերջիններիս կիրառման անհրաժեշտությունը, արդյունավետությունը և ոլորտները: Կսովորենք արխիվացնել ֆայլերն ու թղթապանակները և ապաակտիվացնել արխիվացված ֆայլերն ու թղթապանակները:

Այս դասընթացի նպատակը 4-րդ դասարանցիներին շարժման վերաբերյալ խնդիրների լուծման ուսուցանումն է:

Ամրապնդել և գնահատել սովորողների ունեցած գիտելիքների պաշարը <<Հենաշարժիչ համակարգ>> թեմայից:

Դասընթացը  նախատեսված է ուսուցիչների համար:

Կրթությունը կրակ բորբոքելն է, այլ ոչ դատարկ տարա լցնելը: (Սոկրատես)

Դասընթացում  ներկայացված են  ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների տեղն ու դերը ուսուցման մեջ:Կենսաբանության բաժին ՝ բջջաբանությունը , ուսումնասիրում է բջջի կառուցվածքը, նրա օրգանոիդները, բջջի քիմիական կազմը, օրգանական նյութերը, որոնք մտնում են բջջի մեջ, ինչպես նաև բջջի կենսագործունեությունը։ Ուսուցանում է կենդանական և բուսական բջիջների տարբերությունները։

Microsoft Office PowerPoint ծրագիրի  օգնությամբ  պատրաստել  գեղեցիկ  ցուցադրումներ
 • Հաղորդել գիտելիքներ  էլեկտրական  հոսանքի  մասին
 • Ծանոթացնել էլեկտրական  էլեկտրական շղթայի տարրերին՝  հոսանքի աղբյուր,  սպառիչ, անջատիչ և այլն:
 • Սովորեցնել կենցաղային  պարզագույն  սարքերը  հոսանքի աղբյուրին միացնելը և անջատելը.
 • Սովորեցնել ինքնուրույն  կազմել պարզագույն  էլեկտրական շղթայի սխեմա.
 • Սովորեցնել ինքնուրույն հավաքել  էլեկտրական շղթա
 • Ձևավորել պատկերացումներ  մեկուցիչի  և  հաղորդչի  վերաբերյալ
 • Սովորեցնել  էլեկտրական հոսանքից  օգտվելու  անվտանգության կանոնները

Այս դասընթացի ընթացքում կներկայացնեմ արևմտահայ գրողների ուսուցման իմ փորձը՝ժամանակակից մեթոդներով:

Այս դասընթացը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են ուսումնասիրել գրաբարը: Այն հատկապես օգտակար կլինի հանրակրթական դպրոցների հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչների համար՝ գրաբարի ուսումնասիրման և ավագ դպրոցում աշակերտներին հնարավորինս դյուրին ներկայացման համար:

Դասընթացավար՝ Հրանուշ Զաքյան

 «Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հմտություններ» . 

о   «Մուդլ» համակարգի  հնարավորություններ
о   հեռավար դասընթացների ստեղծում 
о   ուսանողների ներգրավում
о   հարցաշարի կազմում 
о   դասընթացի վարում


Կայքի նորություններ

Մարիետա Դումիկյան Նկարը
learning.armedu.am
Մարիետա Դումիկյան - Friday, 23 February 2018, 3:39 PM
 

2011-2017թթ.  գործել է «Հեռավար ուսուցման» learning.armedu.am կայքէջը: 


 
Ալինա Պողոսյան Նկարը
SMART Notebook ծրագրի օգնությամբ դասապատրաստում
Ալինա Պողոսյան - Saturday, 27 January 2018, 12:02 AM
 
SMART Notebook ծրագիրը հնարավորություն կտա յուրաքանչյուր մանկավարժին պատրաստել հետաքրքիր, ուսանելի դասեր  էլեկտրոնային գրատախտակի համար:
SMART Notebook ծրագրի դասընթացին մասնակցել ցանկացողները կարող են գրել ինձ (alinahrach@mail.ru):
Սիրով կօգնեմ Ձեզ դասեր պատրաստել...


 
Մարիետա Դումիկյան Նկարը
Ավարտվեց «Երեխաների առցանց անվտանգության ապահովումը» հեռավար դասընթացը
Մարիետա Դումիկյան - Saturday, 23 December 2017, 7:12 PM
 

Դասընթացի հայտարարությունը հրապարակելուց հետո ՀՀ տարբեր մարզերից ցանկություն հայտնեցին դասընթացին մասնակցել բավականին շատ ծնողներ:

Դիմողներից 65-ը գրանցվեցին և ընդգրկվեցին «Ապահով hամացանց» հեռավար դասընթացին, որոնցից ակտիվորեն և արդյունավետ մասնակցեցին 49 մասնակից: 

Հեռավար դասընթացի ...

Կարդալ այս թեմայի մյուս մասը
(70 բառ)