Մաթեմատիկական կրթությունը և մաթեմատիկական մտածելակերպն  անհրաժեշտ են ոչ միայն նրանցովքեր հետագայում կզբաղվեն մաթեմատիկայով կամ գիտական որևէ հետազոտությամբ, այլ նաև բոլոր նրանց, ովքեր կաշխատեն ժոողովրդավարական տնտեսության տարբեր բնագավառներում:

     Մաթեմատիկան ներթափանցում է մարդկային գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտները:Այստեղ առանձնահատուկ  դեր ու նշանակություն ունեն տեքստային  խնդիրները: Այս խնդիրների լուծումը սովորողներին հնարավորություն է տալիս համոզվելուոր մաթեմատիկական գիտելիքների իմացությունն ինքնանպատակ չէ այլ պայմանավորված է առօրյա կյանքում յուրաքանչյուրիս առջև ծագած կոնկրետ խնդիրների պատասխանը գտնելու պահանջով:

    Տեքստային խնդիրների ուսուցումը հիմնականում կատարվում է միջին դպրոցոմՅուաքանչյուր խնդրի լուծում իրենից ներկայացնում փոքրիկ մաթեմատիկական հետազոտություն որը յուրաքանչյուր սովորող կատարում է յուրովի: Այնուամենայնիվ տեքստային խնդիրների լուժումները կարելի է դասակարգել ըստ հետևյալ մեթոդների.               

1. թվաբանական  մեթոդ

2. հանրահաշվական  մեթոդ

Վերը նշված մեթոդները կիրառելիս հաճախ օգտվում ենք ներկայացման տարբեր՝ պատկերային,աղյուսակային և այլ եղանակներից:


Կորիզավոր բջիջների բաժանման հիմնական ձևը միտոզն է: Բջիջները ինտերֆազի ընթացքում սկսում են նախապատրաստվել բաժանմանը:Նախապատրաստական կարևորագույն գործընթացներից մեկը ԴՆԹ-ի սինթեզն է, այսինքն նրա մոլեկուլների կրկնապատկումը: Այն տեղի է ունենում ինտերֆազի միջին փուլում: Այսպիսով, միտոզը սկսում են այն բջիջները, որոնք պարունակում են սինթեզից հետո կրկնապատկված ԴՆԹ: Միտոզի շնորհիվ առաջացած բջիջները ստանում են նույն ժառանգական տեղեկատվությունը:

Այս դասընթացի ընթացքում կներկայացնեմ արևմտահայ գրողների ուսուցման իմ փորձը՝ժամանակակից մեթոդներով:

  • Հաղորդել գիտելիքներ  էլեկտրական  հոսանքի  մասին
  • Ծանոթացնել էլեկտրական  էլեկտրական շղթայի տարրերին՝  հոսանքի աղբյուր,  սպառիչ, անջատիչ և այլն:
  • Սովորեցնել կենցաղային  պարզագույն  սարքերը  հոսանքի աղբյուրին միացնելը և անջատելը.
  • Սովորեցնել ինքնուրույն  կազմել պարզագույն  էլեկտրական շղթայի սխեմա.
  • Սովորեցնել ինքնուրույն հավաքել  էլեկտրական շղթա
  • Ձևավորել պատկերացումներ  մեկուցիչի  և  հաղորդչի  վերաբերյալ
  • Սովորեցնել  էլեկտրական հոսանքից  օգտվելու  անվտանգության կանոնները

Այս դասընթացը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են ուսումնասիրել գրաբարը: Այն հատկապես օգտակար կլինի հանրակրթական դպրոցների հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչների համար՝ գրաբարի ուսումնասիրման և ավագ դպրոցում աշակերտներին հնարավորինս դյուրին ներկայացման համար:

Դասընթացավար՝ Հրանուշ Զաքյան