«Հասարակագիտություն» առարկայի ուսուցման անհրաժեշտության հիմնավորում, դասագրքից օգտվելու և ուսումնական նյութերը հասկանալու կարողությունների ձևավորում

Երևանի Ղ.Ալիշանի անվան հ.95 միջն. դպրոցի  ուսուցչուհի Ազնիվ Ծառուկյան

Հասարակագիտություն 11 «Պետություն»

Այս թեմայի ուսումնասիրմամբ սովորողները կկարողանան համադրել և հակադրել իրավունքի առաջացման ուսմունքները, առանձնացնել իրավունքի աղբյուները և հիմնական ճյուղերը։ Կմեկնաբանեն դրանց նշանակությունը և կարգավորման ոլորտը, ինչպես նաև կքննեն իրավական համակարգերի ազդեցությունը մարդկանց կյանքի վրա։'

Նրանք կուսումնասիրեն.  Իրավական մտքի զարգացում և գաղափարախոսություններ, Սոցիալ-բարոյական և հասարակական նորմեր և իրավունքներ,  Իրավունքի աղբյուրներ,  Իրավունքի համակարգ,  Իրավունքի ճյուղեր բբաժինները:

Սովորողը արդյունքում կկարողանա. Դատողություններ անել իրավական մտքի դպրոցների զարգացման արդյունքում առաջ եկած ուսմունքների վերաբերյալ, առանձնացնել իրավունքի աղբյուները, մեկնաբանել դրանց տեսակները և առաջացումը, բացատրել իրավունքի համակարգը՝ համադրելով այն հասարակական հարաբերությունների հետ, տարբերակել իրավունքի հիմնական ճյուղերը՝ մեկնաբանելով դրանցից յուրաքանչյուրի ընդհանուր բնութագրիչները, խնդիրները և կարգավորման ոլորտը։


Աշխատանքի արդյունքայնությունն է որոշակի ժամանակաշրջանում, այսինքն՝ մարդու նպատակասլաց արտադրական գործունեության արդյունավետությունը։

Մասնագիտական հեռավար դասընթաց

 8-րդ դասարանի «Հասարակագիտության» առարկան սկսում ենք  ուսումնասիրել «Մարդ և հասարակություն»  թեմայով, որը անցնելու ենք 4   դասաժամով: Այս բաժինը ամփոփելով  աշակերտը պետք է՝   

Հասկանա և վերլուծի մարդ, հասարակություն , բնություն հասկացությունները, ինչ է կայուն զարգացումը, թվարկի մարդու պահանջմունքները, տարբերի նյութական և ոչ նյութական պահանջմունքները,ծանոթ լինի կայուն զարգացման նպատակներին, վերլուծի հասարակության  գործունեության ազդեցությունը բնության վրա, ներկայացնի բնության , մարդու և հասարակության փոխկապակցվածությունը, բացատրի դրանց փոխհարաբերությունները, առաջարկի բնության և հասարակության ներդաշնակությանը ուղղված քայլեր, գաղափար ունենա հանրության հասարակական կազմի մասին, բացատրի համայնք հասկացությունը , տարբերակի հասարակական տարբեր խմբերն ու շերտերը,քննարկի և վերլուծի , թե ինչպես են ազդում հասարակական խմբերն ու շերտերը անհատների և նրանց միջև եղած հարաբերությունների վրա:


Դասի տևողությունը` 1 դասաժամ

Նպատակը`  աշակերտը պետք է ինքնուրույն կարողանա սահմանել ուշադրությունը և հիշողությունը, թվարկել դրանց տեսակները` բերելով օրինակներ իր կյանքից:

Ներկայացնել ուշադրության և հիշողության  հիմնական առնաձնահատկությունները

Բերել օրինականեր, քննարկել ուշադրության և հիիշողության դերը` մարդու գործուենության մեջ: 


Մարդու իրավունքների բովանդակությունըէությունը  և   հատկանիշները 


Դասավանդումն օգնում է,որ աշակերտները հիմնախնդիրներ լուծելիս գնահատեն խելամիտ( ռացիոնալ)մոտեցումները՝ելնելով այն հանմոզմունքից,որ նման մոտեցումներից են ծնվում անհատական են հասարակական արդյունավետ որոշումները:


  •   Ի՞նչ  է  իրավունքը 
  •   Ի՞նչ  բովանդակություն  ունի  ՄԻ
  •   Ի՞նչ  զարգացման  փուլերի է  բաժանվում  
  •    ՄԻ  հատկանիշները եվ սերունդները     
  •   ՄԻ  տեսակները  
  •    ԽԱՂ