Տարրական դպրոցում դասերի ժամանակ անհրաժեշտ է կիրառել ուսուցման ինտե­րակտիվ մեթոդներ, քանի որ դրանք թույլ են տալիս նյութը մատուցել մատչելի, հետաքրքիր, վառ և պատկերավոր ձևով, նպաստում են գիտելիքների ավելի խորը յուրացմանը, հե­տաքրքրություն են առաջացնում գիտելիքների ձեռքբերման հանդեպ, ձևավորում են հա­ղոր­դակցական, անձնական, սոցիալական, ինտելեկտուալ բանիմացություն :