Ո՞րն է կոչվում ածանց։  Ածանցների տեսակները։ Նախածանցներ, նախածանցավոր բառեր։ Վերջածանցներ, վերջածանցավոր բառեր։ Ամփոփում։