Դասի ննպատակը.

1.Ներմուծել  և ամրապնդել բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը։

2. Աշխարհաճանաչողական,  աղյուսակով տրված խնդիրների լուծման հմտությունների կատարելագործում։

3.Միջառարկայական և ներառարկայական կապերի իրացում։

4. Աշակերտների տրամաբանական մտածողության, դատողությունների կատարման 

, համագործակցակն կարողությունների զարգացում։