Թեմա՝  Մարտ

Նպատակ՝  Զարգացնել արտահայտիչ խոսքը, 

                            հարստացնել  բառապաշարը:

                         Նպաստել ճիշտ , գրագետ  և կապակցված

                             խոսքի  զարգացմանը:

                         Ամրապնդել ունեցած գիտելիքները տարվա

                             եղանակների  և ամիսների մասին:

                         Տալ գաղափար ժողովրդական բանահյու-

                            սության  նմուշներից  ավանդազրույցի  մասին:

                         Զարգացնել երկխոսությունը  բեմականացման

                             միջոցով:

                         Կարողանալ մեկ տառի փոփոխմամբ նոր բառ

                              ստանալ:

                         Խորացնել ունեցած գիտելիքները մեծն Թուման-

                              յանի կյանքի և ստեղծագործությունների

                               մասին:

                         Պահպանել միջառարկայական կապը:

Դասի տիպը՝  Հաղորդման դաս

Մեթոդներ՝      Կանխագուշակման, Զրույցի, Մտագրոհ,  

                               Վեննի  դիագրամ:

Անհրաժեշտ

 նյութեր ՝           Տեսասահիկ, նկար-քարտեր, պատրաստված

                                 ծիածան, ամպեր, քամի, արև, դասագիր: