Ձևավորել սովորական կոտորակի ներմուծման անհրաժեշտության գիտակցությունը :

      Արմատավորել սովորական կոտորակի , նրա հատկությունների , տեսակների վերաբերյալ գիտելիքներ : Առօրեական խնդիրների մոդելավորման և         լուծման մեջ կոտորակների կիրառության կարողություններ:

       Աշակերտը պետք է՝ 

    պատկերացնի ինչ է բաժինը , տարբերի ըստ իմաստի համարիչն ու հայտարարը ,ճանաչի  կանոնավոր և անկանոն կոտորակները , կարողանա                համեմատել , հավասարեցնել , կրճատել կոտորակները :

        Աշակերտը պետք է կարողանա՝

   երկու բնական թվերի մնացորդով բաժանումը արտահայտել սովորական կոտորակի տեսքով , բնական թիվը ներկայացնի սովորական կոտորակի           տեսքով , գնահատի անկանոն կոտորակը: