Դասընթացի ուսուցման նպատակներն են՝

  .իմանալ համադասական  նախադասություններում  համադաս նախադասությունների  կապակցման եղանակներն ու միջոցները:

  . իմանալ կապակցման առանձնահատկությունները

   . կարողանալ  սեփական օրինակներով բացատրել կապակցման առանձնահատկությունները, տարբերել  կապակցվող բառերը, սովորել կետադրական կանոնները և  ճիշտ կետադրել:

Բարդ համադասական նախադասություններում բաղադրիչ համադաս  նախադասություններն իրար կապակցվում են երկու ձևով՝ 

        . համադասական շաղկապներով,

        . շարահարությամբ (առանց շաղկապի):

  Դասընթացն ընկալելու համար կատարել հետադարձ կապ:

      .žՈ՞ր բառերն են կոչվում շաղկապներ:
ž
     .žԻ՞նչ իմաստ են արտահայտում շաղկապները՝ նյութակա՞ն, քերականակա՞ն, թե՞ վերաբերմունքային:
ž
      .žՔանի՞ տեսակ են լինում շաղկապները:
ž
       .  žՈրո՞նք են կոչվում համադասական շաղկապներ: