Դասընթացի նպատակն է․

  • Աշակերտներին ծանոթացնել հայ ժողովրդի մշակութային արժեքներին
  • Գաղափար տալ հայ մշակույթի , քաղաքակրթության,նրա առաջացման ու զարգացման օրինաչափություններին ու առանձնահատկություններին
  • Արժևորել հայ գործիչների ստեղծագործությունները և նրանց դերը մշակույթի զարգացման գործում