Դասընթացում ներառված են ԿԱՊԿՈՒ սովորղների հետ տարվող լոգոպեդական աշխատանքների հիմնական ուղղությունները,նկարագրված են աշխատանքների կատարման նպատակները, աշխատանքի  իրականացման ընթացքը, գիտելիքի և հմտության ամրապնդումն առցանց հարթակում ստեղծված  դիդակտիկ խաղերի միջոցով։