Սիրելի գործընկերնե՛ր, դասընթացում ներկայավցած  է ֆիզմաթ հոսքում դասավանվող <<Ուղղագիծ անհավասարաչափ շարժում>>  թեման: Այն իր մեջ ներառում է տեսական մաս և նյութին համահունչ սահիկներ, տեսահոլովակ և նկարներ: Ինչպես նաև դասընթացը յուրացնելուց հետո, հնարավութրույուն կընձեռնվի յուրաքանչյուր թեմայից ստուգել յուրացված գիտելիքը՝ թեստային աշխատանքի միջոցով: