Դասընթացի նպատակն է հայերենի <<Շարահյություն>> բաժնի <<Պարզ նախադասություն >> ենթաբաժինը դարձնել հասանելի և հեշտ ուսանելի: Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ թեմաներից`