• Ծանոթանալ հայ ժողովրդի ծագումնաբանությանը 
  • Իմանալ նախամաշտոցյան գրի պատմությունը
  • Կարողանալ վեր հանել հոգևոր արժեքները