Ցանկացած կենդանի օրգանիզմ մեկուսացված չէ մյուս օրգանիզմների և շրջակա միջավայրի ոչ կենսածին գործոնների ազդեցությունից:Կենսացենոզներում օրգանիզմների միջև էկոլոգիական փոխհարաբերությունները,որպես կանոն,ունեն անհամեմետ բարդ բնույթ,կախված են բազմաթիվ գործոններից և տարբեր պայմաններում տարբեր կերպ են դրսևորվում:

  ՆՊԱՏԱԿ  -      Բացահայտել էկոհամակարգերում տեսակների միջև գոյություն ունեցող փոխհարաբերության տիպերը:

   ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  -  Ուսումնասիրել մարդու գործողությունների հետևանքները  էկոհամակարգերի օրգանիզմների վրա: