Գաղափար տալ ուղղագրության և ուղղախոսության մասին, նշել դրանց նպատակները,ներկայացնել ձայնավորների գրության և արտասանության տարբերությունները։ Խոսել է/ե/, օ/ո/, ը ձայնավորների մասին՝ ներկայացնելով դրանց ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը։