Դասընթացը նկարագրում է ամգլերենի մակբայներն ու ածականները, դրանց կազմությունը։Այն նաև ուսումնասիրում է  մակբայների ու ածականների օգտագործման կանոնները և կիրառման տարբերությունները։ Դասընթացի արդյունքում կկարողանաք  տարբերակել ածականներն ու մակբայները և ճիշտ գործածել դրանք նախադասության մեջ։