Թեմայի ուսումնասիրությունը սովորողին հնարավորություն է ընձեռում. 

  • Սահմանի եռանկյունը: 
  • Դասակարգի եռանկյուններն ըստ անկյունների, ըստ կողմերի: 
  • Սահմանի հավասար պատկերներ հասկացությունը և կիրառի եռանկյունների համար:
  • Տարբերի սահմանումը, աքսիոմը, թեորեմը: 
  • Ձևակերպի եռանկյունների հավասարության հայտանիշները 
  • Կիրառի խնդիրներ լուծելիս: