Թեմայի ուսումնասիրությունը սովորողին հնարավորություն է ընձեռում. 

·         Սահմանի եռանկյունը: 
·         Դասակարգի եռանկյուններն ըստ անկյունների, ըստ կողմերի:        
·         Սահմանի հավասար պատկերներ հասկացությունը և կիրառի եռանկյունների համար:   
·         Տարբերի սահմանումը, աքսիոմը, թեորեմը: 
·         Ձևակերպի եռանկյունների հավասարության հայտանիշները 
·         Կիրառի խնդիրներ լուծելիս: