Դասընթացը կազմեց՝Երևանի 197 հիմնական դպրոցի 

դասվար՝Աստղիկ  Սահակյանը


ԿՐԹԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 1․   ընդհանրացնել և զարգացնել հիմնական դպրոցում  ձեռք բերած

 գիտելիքները

  2․ընդլաընել պատկերացումները երկի,արեգակի ,դրանց 

կարևորության վերաբերյալ

  3․ուսումնասիրել առավել  կարևոր  հատկությունները,ճանաչել և 

իմանալ տավա եղանակները

  4․զարգացնել  և տարբերել եղանակներն ըստ գույների

  5․շարունակել զարգացնել  ըստացած գիտելիքները  հիմնավորել 

կարողություններն ու հմտությունները