Դասընթացը կազմեց՝ Երևանի 197 հիմնական դպրոցի 

դասվար՝ Աստղիկ  Սահակյանը


ԿՐԹԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 1․   ընդհանրացնել և զարգացնել հիմնական դպրոցում  ձեռք բերած գիտելիքները

  2․ընդլայնել պատկերացումները երկրի,արեգակի ,դրանց 

կարևորության վերաբերյալ

  3․ուսումնասիրել առավել  կարևոր  հատկությունները,ճանաչել և 

իմանալ տավա եղանակները

  4․զարգացնել  և տարբերել եղանակներն ըստ գույների

  5․շարունակել զարգացնել  ստացած գիտելիքները,  հիմնավորել 

կարողություններն ու հմտությունները