Դասընթացի ավարտին  սովորողը պետք է կարողանա՝

  • ներկայացնել- օրգանիզմի հենաշարժիչ համակարգի  նշանակությունը, ոսկրահյուսվածքի կառուցվածքը, թվարկել  ոսկրերի տեսակները, կմախքի բաժինները, նշել իրանի, գանգի, և վերջույթների հիմնական ոսկրերը,
  • շարադրել- դասանյութում ներառված բոլոր հիմնական հասկացությունները , և տալ դրանց պարզաբանումները
  • կարողանա- պարզաբանել կաթնասունների համեմատությամբ մարդու կմախքի առանձնահատկությունները, 
  • ներկայացնել- սեփական օրգանիզմի վրա կմախքի հիմնական բաժինները և բացահայտել դրանց դերը կեցվածքի և քայլվածքի ապահովման գործընթացում,
  • հասկանա-դասանյութում ներառված բոլոր հիմնական հասկացությունների իմաստները՝  տալով դրանց պարզաբանումները
  • պարզաբանի- ոսկրերի տեսակները, միացման ձևերը, մկանահյուսվածքի տեսակներն ու գործառույթները: