Թեմայի ուսումնասիրումը սովորողնրին հնարավորություն է ընձեռելու.

 

  •          սահմանել- <<օրգանիզմի ներքին միջավայր>>հասկացությունը, բնութագրել արյան, հյուսվածքային հեղուկի  և ավիշի ֆունկցիաները, նկարագրել արյան կազմը, պլազմայի բաղադրությունը, արյան ձևավոր տարրերի կառուցվածքը և նրանց ֆունկցիաները,
  •          համեմատել-մարդու էրիթրոցիտներն այլ ողնաշարավորների էրիթրոցիտների հետ և կարողանալ բացատրել տարբերության պատճառները,
  •          բնութագրել-<<ագլյուտինոգեն>>, <<ագլյուտինին>>հասկացությունները արյան մակարդման  և ագլյուտինացիայի միջև եղած տարբերությունը,
  •          բացատրել- <<իմունիտետ>> հասկացությունը, դրա տեսակները և նկարագրել օրգանիզմի պաշտպանական պատնեշները,
  •          իմանալ- ՁԻԱՀ-ի վիրուսի տարածման և օրգանիզմի վրա թողած ազդեցության մասին: