Ծանոթանալ օրգանիզմի ներքին միջավայրի բաղադրությանը,արյան գործառույթներին,արյան ձևավոր տարրերի և պլազմայի պաշտպանական ֆունկցիաներին:Մեկնաբանել արյան փոխներարկումը, կապված պաշտպանական ռեակցիայի ապահովման տեսանկյունից: