Թեմայի դասավանդման ավարտին դասընթացի մասնակիցը կկարողանա.

  •   բացատրել ի՞նչ է անհատական ուսուցման պլանը և ինչու՞ է այն կարևոր,

  •  ներկայացնել ԱՈՒՊ կազմող  մասնագետների գործառույթները, 
  • ներկայացնել ԱՈւՊ֊ի մշակման փուլերը,

  •   մշակել հատական ուսուցման պլան