Դասընթացի նպատակն է  կարողանալ  որոշել  բայահիմքի   կազմությունը։

Բայածանցները տարբերակել բառածանցներից և դասավորել՝  ըստ   իմաստային նշանակության։