Հեռավար դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝ «Ավելի ընդհանրացված և խոր գիտելիքներ հաղորդել լրատվական ժանրերի մասին, պատանի մեդիա սպառողը զինված լինի համապատասխան գիտելիքով՝ տեղեկատվական դաշտում ճիշտ կողմնորոշվելու համար, կարողանա լրատվությունը տարբերել քարոզչությունից ու գովազդից, սովորի քննադատաբար մոտենալ մատուցվող տեղեկատվությանը, կարողանա այդ ժանրերով գրավոր խոսք ստեղծել և հաղորդակցվել հասարակության տարբեր շերտերի հետ: