Դասընթացի նպատակը 1. Գաղափար ունենալ տատանողական շարժման, ազատ և հարկադրական, ներդաշնակ տատանումների նասին:

2.Իմանալ տատանման պարբերություն, հաճախություն, լայնույթ,փուլ մեծությունները,չափման միավորները, մաթեմատիկական ճոճանակի և զսպանակին ամրացված բեռի ներդաշնակ տատանումների պարբերության, հաճախության բանաձևերը

3.Իմանալ ներդաշնակ տատանվող մարմնի կոորդինատի, արագության և արագացման բանաձևերը, կարողանալ կառուցել ժամանակից դրանց  կախումն արտահայտող գրաֆիկները
https://youtu.be/S6vKD6hDaSI