ԻնֆորմատիկաԴասընթացը  բաղկացած է 4 թեմայից:
Թեմա1-ին՝ Word տեքստային խմբագրիչ (5ժամ)
Դասի նպատակն է՝

Աշակերտը կարողանա ընտրել մուտքագրվող տեքստի լեզուտառատեսակները,կիրառել սիվոլների և պարագրաֆների ֆորմատավորման հիմնական հնարավորությունները: Գիտենա հայերեն տառերի և նշանների բաշխումը ստեղնաշարիվրա: Կարողանա օգտվել ստեղնաշարի հրահանգային կոճակներից: Կարողանա բացել և խմբագրել միաժամանակ մի քանի փաստաթուղթ:Կարողանա տեքստի հատված տեղափոխել մի փաստաթղթից մյուսի մեջ:Հաջորդիվ


շարունակելու է հարստացնել հա­մակարգչին առնչվելու հմտությունները: Ծանոթանելու է համա­կարգչով տեքստ ձևավորելու նորանոր հնարավորությունների, կսո­վորեցնի աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակներով և համակարգչային ցուցադրումներ ստեղծել, ձեռք բերելու նաև Համացանցում աշխատելու որոշ հմտություններ: