Թեմայի ուսուցումն աշակերտին հնարավորություն կընձեռի՝

  • Գիտենալ եռանիշ թվերի անվանումները և գրառումը
  • երրորդ կարգի անվանումը
  •  եռանիշ թվերի կարգային կազմությունը
  • թվերի համեմատման քայլաշարը 
  • թվի կլորացման քայլաշարը