Հանրակրթական հիմնական դպրոցում 

 մայրենիի ուսուցման նպատակներն ու խնդիրները

Միջին դպրոցի սովորողը պետք է կարողանա՝

լիարժեք հաղորդակցվել հայերենով,

կառուցել  գրագետ և գեղեցիկ  գրավոր և բանավոր խոսք,

արտահայտել սեփական մտքերն ու տեսակետները,

սահուն ու արտահայտիչ կարդալ և պատմել,

հասկանալ տարբեր բարդության համեմատաբար ծավալուն գրավոր տեքստեր,

գրավոր շարադարել  սեփական մտքերն ու կարդացած անծանոթ տեքստերը,

գրել կարճ ռեֆերատներ: