Կրթական հիմնական խնդիրները.

Ձևավորել  սովորական կոտորակի ներմուծման անհրաժեշտության գիտակցություն,

արմատավորել սովորական կոտորակի, նրա հատկությունների,կոտորակների հետ

գործողությունների և դրանց հատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ և

կարողություններ: Ձևավորել առօրեական խնդիրնեիր մոդելավորման և լուծման

մեջ կոտորակների կիրառության կարողություններ:Կարողանա համեմատել

կոտորակները, տարբերել համարիչը և հաըտարարաը, կանոնավոր և անկանոն կոտորակները  համեմատել  1-ի հետ: