Դասընթացի նպատակն է իմանալ եռանկյունների նմանության երեք հայտանիշները, կարողանալ դրանք կիրառել խնդիրներ լուծելիս: