Եթե մանկավարժությունն ուզում է դաստիրակել մարդուն բոլոր կողմերով,ապա նա պետք է նախ ճանաչի նրան բոլոր կողմերով:                                                       

                                                                                                           Դ. Ուշինսկի                                          Իմ  կողմից ներկայացվող  դասընթացը   միտված  է սովորողների մոտ իբրև վերջնարդյունք ոչ միայն իրագործել պետական չափորոշիչով հաստատված դրույթները,այլև կատարելով համապատասխան դասակարգումներ ,իրականացնելով արդյունավետ համագործակցության և հաղորդակցության տարբեր ձևաչափեր ՝սովորողների մոտ ձևավորել մասնագիտական կառուցում ՝գիտակցելով և հիմնավորելով հասարակական բոլոր գործընթացներում հավասար հնարավորությունների ընձեռման նշանակությունը,դրսևորելով հետազոտելու,փորձարկելու,տարբեր գործիքակազմեր համադրելու կարողություն ,միաժամանակ հանդես բերելով ինքնակազմակերպվելու և ժամանակն արդյունավետ տնօրինելու կարողություն: