Խունկ կը բուրեն  

                   Որդան կարմիր ու մահացած կը բուրեն

                                         Վանք կը բյուրոն 

                                  Ապաշխարանք կը բուրեն 

                  Ծոմ ու Մեծ Պահք ու օգնութիւն կը բուրեն

                                      Ավետարան կբուրեն  

       Խաչ ու Նարեկ ~աղօթք ու ողբ ու շարական կը բուրեն։