Դասի նպատակը ՝ 

ա / համակարգել  և ընդհանրացնել աշակերտների  գիտելիքները << Քառակուսային ֆունկցիաներ >> թեմայի  վերաբերյալ ,

բ / զարգացնել տրամաբանական դատողությունը,

գ / բարձրացնել առարկայի նկատմամբ հետաքրքրությունը,

դ / սովորողների մոտ զարգացնել միմյանց օգնելու հմտություն

Գնահատման չափանիշները ՝   ըստ ակտիվ աշխատանքի և արագության

Ուսուցման միջոցները ՝     Դիապրոյեկտոր,  համակարգիչ, ցուցապաստառներ

Խնդիրները ՝  ուսուցանել նշված թեման և հասնել այն բանի, որ սովորողները ըմբռնեն թե ինչպիսին են քառակուսային ֆունկցիայի հատկությունները, կարողանան կառուցել y=ax2   ֆունկցիայի գրաֆիկը։