Դասընթացում  անդրադարձ է կատարվելու իմացական գործընթացներից հիշողությանը, նրա տեսակներին, գործառույթներին,  խարգարումներին, առանձնահատկություններին   և դրանց     հետ   տարվող զարգացնող աշխատանքներին: Իմացական կամ ճանաչողության գործընթացները  հոգեկանի դինամիկ գոյացություններեն, որոնք բնութագրվում             են  մեծ  շարժունակությամբ,ինտենսիվությամբ  և նկայունությամբ։ Ճանաչողական  կամ իմացական ոլորտըներառում   է  զգայություն,  ըմբռնում,  մտապատկեր  հիշողություն, ուշադրություն երևակայություն,   մտածողություն խոսք: Սրանց  շնորհիվ մարդ   տեղեկություն   է   ստանում   իր  և  շրջապատող   աշխարհի   մասին։