Երկրաչափություն 8-րդ դասարան

I.            Քառանկյուններ        

1.            Բազմանկյուններ

2.            Զուգահեռագիծ

3.            Թալեսի թեորեմը

4.            Սեղան

5.            Ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի