Գիտակցի ինչ է ֆունկցիոնալ առնչությունը  իրական կյանքում, ինչպես  կարող է այն հանդես գալ  և կարևորի դրա հատկությունների վերլուծությունը՝ մտահանգումների և եզրակացություններ կատարելու համար:Մաթեմատիկական  գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերում, որոնք անհրաժեշտ են պրակտիկ գործունեության մեջ կիրառելու, հարակից դասավանղող առարկաները ուսումնասիրելու համար: