«Բժշկագիտության հիմունքներ» առարկայի հիմնական նպատակն է տալ գիտելիքներ բժշկագիտության հիմունքների մասին,  զարգացնել անհրաժեշտ հմտություններ աղետների օջախում տուժվածներին առաջին օգնություն ցույց տալու, ճիշտ խնամք իրականացնելու համար: