Դասընթացի հիմնական նպատակն է սովորողների մոտ ձևավորել հաղորդակցման և աշխատանքային գործունեության հմտություններ: Դասընթացը կնպաստի սովորողների արդյունավետ հաղորդակցվելու մթնոլորտի զարգացման: Այն բաղկացած է տեսական և գործնական աշխատանքներից, յուրաքանչյուր ուսումնառության նյութին կից տրվում է նյութը ամրապնդող առաջադրանք: