Սույն հոդվածում ուսումնասիրվում է երեխաների մոտ բնության նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք դաստիարակելու միջոցները այսպես կոչված աշխարհագրա-մաթեմատիկական գիտագործնական էքսկուրսիաների միջոցով: Բերված են նշված մեթոդի էությունը, բովանդակությունը, դասավանդման պրակտիկան և այն լուսաբանող օրինակներ:

The article focuses on the ways of bringing up in children careful attitude toward nature through the so-called geographical-mathematical scientific-practical trips. The essence, content, teaching methods and other covering examples are presented in the article.