·         ՀՀ հանրակրթական համակարգի համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման հիմնահարցերի ընկալման, կրթության որակի բարձրացման ու արժևորման նոր  մոտեցումներին  ծանոթացումն է,

·         հանրակրթական ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ընդգրկված կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներին աջակցման մանկավարժահոգեցանական ծառայությունների մատուցման գործընթացի  ներկայացումն է,

·         սովորողի դիտարկման և ուսումնական ունակությունների բացահայտման գործընթացում մասնակցության շրջանակի ներկայացումը և դիտարկման հմտությունների ձևավորումն է,

·         կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների ուսուցման կազմակերպման  մեթոդամանկավարժական արդյունավետ միջոցների կիրառման մարտավարությունների ծանոթացումն է,

·         սովորողի անհատական ուսուցման պլանի (ԱՈՒՊ) առարկայական բաղադրիչի լրացման կարողությունների ձևավորումն է: