Դասընթացի ավարտին սովորողները կկարողանան տարբերել բարդ ստորադասական  և գերադաս նախադասությունները:

  1. Որոշիչ երկրորդական նախադասություն
  2. ժամանակի պարագա երկրորդական նախադասություն
  3. Պայմանի պարագա երկրորդական նախադասություն
  4. Պատճառի պարագա երկրորդական նախադասություն
  5.  Հետևանքի պարագա երկրորդական նախադասություն
  6. Զիջման պարագա երկրորդական նախադասություն
  7. Ենթակա և խնդիր երկրորդական նախադասությունները: