Դասընթացը ներկայացնում է քաղաքացիական իրավունքի հասկացությունը և կարգավորման առարկան: