Դասընթացում ներկայացված է ՝՝Ածական անուն՝՝ խոսքի մասը, նրա արտահայտած ընդհանուր իմաստը, ձևաբանական առանձնահատկությունները, տեսակները. նրանց տարբերակիչ առանձնահատկությունները,հատկանիշների դրսևորման եղանակները: