• խորացնել  սեղանի,  նրա  միջին  գծի  հատկության, մակերեսների  հիմնական հատկությունների  և  եռանկյան  մակերեսի  հաշվման   մասին   ձեռք  բերած  գիտելիքները,
  • ներմուծել  սեղանի  բարձրության   հասկացությունը,
  •  հենվելով մակերեսների հիմնական հատկությունների և եռանկյան մակերեսի մասին թեորեմի վրա՝ արտածել սեղանի մակերեսը հաշվելու բանաձևը
  • զարգացնել գործնական խնդիրներ լուծելիս երկրաչափական փաստերն ու բանաձևերը օգտագործելու, միաժամանակ թվաբանական և հանրահաշվական գիտելիքները կիրառելու կարողություններ և հմտություններ: