Դասընթացի  ընթացքում կծանոթանանք նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամներին,գոյականական և բայական անդամի լրացումներին, պարզ և բարդ նախադասություններին, բարդ նախադասության տեսակներին: